Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001»

Παρόντες:

Πρόδρομος Προδρόμου, πρόεδρος Θάσος Μιχαηλίδης
Χριστόδουλος Ταραμουντάς Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ιωνάς Νικολάου Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 13 Νοεμβρίου και 18 Δεκεμβρίου 2001. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού, Οικονομικών και Υγείας, καθώς και εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Κύπρου και των συντεχνιών του προσωπικού του.

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 32 της νομοθεσίας για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σκοπείται η βελτίωση του υφιστάμενου Σχεδίου Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για το προσωπικό του πανεπιστημίου και τους εξαρτωμένους του.

Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του πανεπιστημίου, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στοχεύουν κυρίως στο να καταστεί το εν λόγω σχέδιο πιο ευέλικτο, όσον αφορά τη διαδικασία λειτουργίας του, και στην οικονομική του ενίσχυση με αύξηση της εισφοράς του εργοδότη από 1% σε 3% στις μηνιαίες απολαβές του κάθε μέλους. Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου, αφού απευθυνθεί στον ιδιωτικό τομέα, να εξασφαλίσει άλλο υπαλλακτικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εφόσον το νέο σχέδιο κριθεί οικονομικό και πιο ολοκληρωμένο και νοουμένου ότι το κόστος του δε θα υπερβαίνει το ποσό των συνολικών ετήσιων εισφορών, όπως αυτές ρυθμίζονται στους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς. Σε τέτοια περίπτωση η διαχείριση και λειτουργία του σχεδίου θα γίνονται στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου που θα υπογραφεί μεταξύ του πανεπιστημίου και του ιδιωτικού φορέα που θα επιλεγεί.

Στο στάδιο της μελέτης των υπό αναφορά κανονισμών η επιτροπή επισήμανε την ανάγκη για ορισμένες διασαφηνίσεις. Κυρίως επισημάνθηκε η ανάγκη να διευκρινιστεί ότι, αναφορικά με τη δυνατότητα εξασφάλισης άλλου ασφαλιστικού σχεδίου από τον ιδιωτικό τομέα, δε θα λειτουργούν ταυτόχρονα περισσότερα από ένα σχέδια. Συναφώς, παρατηρήθηκε η έλλειψη ρύθμισης σύμφωνα με την οποία το σχέδιο που θα λειτουργεί με βάση την υπό τροποποίηση νομοθεσία, όταν τεθεί σε εφαρμογή το Γενικό Σχέδιο Υγείας, θα καταργηθεί.

Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Υγείας που παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής συμφώνησαν τόσο με τις αρχικά προτεινόμενες τροποποιήσεις όσο και με τις παρατηρήσεις της επιτροπής και εξέφρασαν την πρόθεσή τους να συνεργαστούν με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για ανάλογη διαμόρφωση του κειμένου των κανονισμών.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανταποκρινόμενοι σε σχετική δέσμευσή τους ενώπιον της επιτροπής, υπέβαλαν αναθεωρημένο κείμενο στη βάση των πιο πάνω επισημάνσεων και παρατηρήσεων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί.

 

15 Ιανουαρίου 2002

 

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων