Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Πρόδρομος Προδρόμου, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Χριστόδουλος Ταραμουντάς Σοφοκλής Φυττής
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Βαρνάβα
Θάσος Μιχαηλίδης Ανδρούλα Βασιλείου
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, την οποία κατέθεσε η ίδια, σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Δεκεμβρίου 2001. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και εξέφρασαν τις απόψεις τους εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και ΠΟΕΔ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η παράταση μέχρι την 31η Αυγούστου 2002 της προθεσμίας μέσα στην οποία η υπηρεσία εκτός σχολείου των εκπαιδευτικών θα λογίζεται χρόνος υπηρεσίας για σκοπούς προαγωγής.

Υπενθυμίζεται ότι από το 1999 παρατάθηκε διαδοχικά η εν λόγω προθεσμία, με το σκεπτικό ότι ήταν δίκαιο να δοθεί περισσότερος χρόνος, ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη ενημέρωση όλων των επηρεαζόμενων εκπαιδευτικών για τη σκοπούμενη τότε αλλαγή. Στη συνέχεια υποστηρίχθηκε, κυρίως από την πλευρά των αποσπασμένων εκπαιδευτικών, ότι με τη ρύθμιση που υιοθετήθηκε, σύμφωνα με την οποία για σκοπούς προαγωγής η εκτός σχολείου υπηρεσία των εκπαιδευτικών δε θεωρείται εκπαιδευτικό έργο, αδικείται μια μεγάλη μερίδα των εκπαιδευτικών που κατά καιρούς βρίσκεται σε απόσπαση. Ιδιαίτερα είχε επισημανθεί η περίπτωση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν με απόσπαση στην Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το έργο των οποίων χαρακτηρίστηκε εκπαιδευτικό και συνεπώς η υπηρεσία τους στους τομείς αυτούς θα έπρεπε να λογίζεται εκπαιδευτική υπηρεσία για σκοπούς προαγωγής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, όταν εισηγήθηκε την τελευταία παράταση, δηλαδή μέχρι τον Αύγουστο του 2001, το έπραξε για να δοθεί η ευκαιρία να διευθετηθεί οριστικά το θέμα, πράγμα που δυστυχώς ακόμα δεν έχει επιτευχθεί.

Συναφώς επισημαίνεται ότι, ενώ για τη σκοπούμενη παράταση αναμενόταν η κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου από την κυβέρνηση, εντούτοις, ύστερα από σχετική παράκληση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η επιτροπή συγκατένευσε να την εισηγηθεί η ίδια με την παρούσα πρόταση νόμου, προκειμένου να διευκολύνει την όλη προσπάθεια και να αποφευχθεί περαιτέρω καθυστέρηση την οποία θα επέφερε η όλη διαδικασία ετοιμασίας και κατάθεσης σχετικού νομοσχεδίου. Ειδικότερα, σε σχετική επιστολή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού υποστηρίζεται ότι είναι αναγκαία η περαιτέρω παράταση της πιο πάνω προθεσμίας, για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα θέματα των αποσπάσεων σε διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, αλλά και για να αρθεί τυχόν αδικία σε βάρος οποιουδήποτε αποσπασμένου εκπαιδευτικού. Παράλληλα, το υπουργείο θα συνεχίσει την προσπάθεια για εξεύρεση οριστικής λύσης.

Στο στάδιο της μελέτης της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού εξέφρασε την άποψη ότι στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και στην Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων γίνεται εκπαιδευτικό έργο και ως εκ τούτου στους τομείς αυτούς απαιτείται η υπηρεσία εκπαιδευτικών, γι’ αυτό και μελετάται το ενδεχόμενο στελέχωσής τους με μόνιμο προσωπικό. Εξάλλου, προωθείται η δημιουργία μόνιμων θέσεων Λειτουργών Παιδείας σε διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, κάτι που αναμένεται να αμβλύνει το όλο πρόβλημα της απόσπασης εκπαιδευτικών. Ωστόσο, η προώθηση του εν λόγω σχεδίου καθυστερεί, λόγω αντιρρήσεων που προβλήθηκαν από μέρους της ΠΑΣΥΔΥ, η οποία υποστηρίζει την πλήρωση τέτοιων θέσεων με εναλλάξιμο προσωπικό. Επίσης, μελετάται το ενδεχόμενο αλλαγής του τρόπου ανάθεσης της συγγραφής εκπαιδευτικών βιβλίων με ανάθεση του έργου ύστερα από προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού.

Οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και ΠΟΕΔ που παρευρέθηκαν στη σχετική συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τη σκοπούμενη παράταση.

Υπό το φως των πιο πάνω και αναμένοντας την άμεση προώθηση του σχεδίου για στελέχωση με μόνιμο προσωπικό των διάφορων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών και των Ενωμένων Δημοκρατών, στο παρόν στάδιο αποφάσισε να εισηγηθεί τη σκοπούμενη παράταση, με απώτερο στόχο την ορθή και επωφελή για την εκπαίδευση αντιμετώπιση του θέματος της εκτός σχολείου υπηρεσίας των εκπαιδευτικών.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος υποστήριξαν ότι ήδη δόθηκαν διαδοχικές παρατάσεις, από το 1999 μέχρι και τον Αύγουστο του 2001, διάστημα το οποίο, κατά την άποψή τους, ήταν αρκούντως ικανοποιητικό τόσο για την έγκαιρη ενημέρωση όλων των επηρεαζομένων όσο και για τις αναγκαίες διευθετήσεις για τη στελέχωση των διάφορων υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό. Γι’ αυτό δε συμφωνούν με την παραπέρα παράταση της εν λόγω προθεσμίας, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με επ’ αόριστον αναστολή της εφαρμογής της βασικής νομοθεσίας.

Στα πλαίσια της μελέτης της πιο πάνω πρότασης νόμου, η επιτροπή, ύστερα από σχετική εισήγηση του εκπροσώπου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, αποφάσισε τη συμπερίληψη στο κείμενο της πρότασης νόμου διάταξης για παράταση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2002 της περιόδου αναστολής εφαρμογής των διατάξεων της υπό τροποποίηση νομοθεσίας που αφορούν την υποβολή ετήσιων υπηρεσιακών εκθέσεων.

Ειδικότερα, οι υπό αναφορά διατάξεις προβλέπουν ότι για όλους τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς ετοιμάζονται και υποβάλλονται στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ετήσιες υπηρεσιακές εκθέσεις σύμφωνα με κανονισμούς που διέπουν την ετοιμασία και υποβολή των εκθέσεων αυτών. Ωστόσο, τέτοιοι κανονισμοί δεν έχουν ακόμη εκδοθεί. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η ετοιμασία των κανονισμών έχει ήδη αρχίσει, αλλά, ύστερα και από την αυτεπάγγελτη παρέμβαση της Επιτρόπου Διοικήσεως στο θέμα αυτό, εκτιμάται ότι οι κανονισμοί αυτοί δε θα είναι έτοιμοι πριν από την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας.

Στη βάση των πιο πάνω η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, με τη διαφωνία των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, για τους λόγους που προαναφέρονται, σε ό,τι αφορά το θέμα της παράτασης της προθεσμίας που σχετίζεται με τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2001».

Με την ευκαιρία αυτή η επιτροπή εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι, παρά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, οι κανονισμοί για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δεν έχουν ακόμη ετοιμαστεί. Γι’ αυτό καλεί όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να εργαστούν δεόντως για την επίσπευση της ετοιμασίας των αναγκαίων κανονισμών, ώστε να καταστεί επιτέλους δυνατή η εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, με στόχο την ορθή και δίκαιη αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και γενικότερα τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

 

19 Δεκεμβρίου 2001

 

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων