Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 7) Κανονισμοί του 2001»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος Παναγιώτης Δημητρίου
Νίκος Κλεάνθους Δημήτρης Συλλούρης
Σοφοκλής Φυττής Πρόδρομος Προδρόμου
Ανδρέας Χρίστου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Σταύρος Ευαγόρου Γιαννάκης Ομήρου
Ελένη Μαύρου Χρίστος Κληρίδης
Άγις Αγαπίου Ανδρούλα Βασιλείου

Οι πιο πάνω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 5 της βασικής νομοθεσίας για τα μηχανοκίνητα οχήματα και την τροχαία κίνηση, σκοπείται κυρίως η θεσμοθέτηση της διαδικασίας και των ελάχιστων κριτηρίων για την εξουσιοδότηση των συνεργείων που θα εγκαθιστούν τις συσκευές περιορισμού της ταχύτητας σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων. Με τους ίδιους κανονισμούς σκοπείται η μετάθεση κατά έξι μήνες της ημερομηνίας έναρξης ισχύος των υφιστάμενων διατάξεων για την εγκατάσταση των συσκευών περιορισμού της ταχύτητας για ορισμένες κατηγορίες οχημάτων που έχουν ήδη πάρει άδεια κυκλοφορίας.

Όπως είναι γνωστό, έχει ήδη θεσμοθετηθεί από το 2000, με την εισαγωγή σχετικών κανονισμών, μέρος της εναρμονιστικής οδηγίας που αφορά την υποχρέωση εγκατάστασης συσκευών περιορισμού της ταχύτητας σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων. Η εν λόγω οδηγία εμπίπτει στο κεφάλαιο “μεταφορές” και έχει σκοπό να θέσει κοινές διατάξεις για τη διασφάλιση της διευκόλυνσης της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Εντούτοις, με την ψήφιση τότε της σχετικής νομοθεσίας, η ημερομηνία έναρξης της ισχύος μερικών διατάξεών της που αφορούσαν ορισμένες κατηγορίες οχημάτων που ήδη είχαν πάρει άδεια κυκλοφορίας καθορίστηκε για μεταγενέστερο στάδιο και ειδικότερα για την 1η Ιανουαρίου 2002.

Σκοπός ακριβώς των προτεινόμενων κανονισμών είναι να συμπληρωθεί η αρχική νομοθεσία με την εισαγωγή της διαδικασίας και των κριτηρίων για την εξουσιοδότηση των συνεργείων που θα εγκαθιστούν τις συσκευές αυτές, αλλά και να μετατεθεί περαιτέρω η ημερομηνία έναρξης ορισμένων προνοιών των βασικών κανονισμών σε μεταγενέστερο χρόνο, αφού, όπως δηλώθηκε από την εκτελεστική εξουσία, δεν είναι δυνατό αυτοί να εφαρμοστούν στο στάδιο που έχει προγραμματιστεί.

Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, θεωρώντας ότι το πρώτο βασικό μέρος των προτεινόμενων κανονισμών θα πρέπει να μελετηθεί διεξοδικότερα από την ίδια και επειδή κατανοεί την ανάγκη για άμεση προώθηση των προνοιών που μεταφέρουν την έναρξη ισχύος ορισμένων διατάξεων των βασικών κανονισμών, αποφάσισε να υιοθετήσει στο παρόν στάδιο τις τελευταίες αυτές πρόνοιες, αφήνοντας το υπόλοιπο μέρος των κανονισμών για μελέτη σε ευθετότερο χρόνο.

Υπό το φως των πιο πάνω η επιτροπή, αφού διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο των υπό συζήτηση κανονισμών, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως έχουν τελικά διαμορφωθεί.

 

19 Δεκεμβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων