Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Πολίτου της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Κατσουρίδης, πρόεδρος

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Κίκης Γιάγκου

Σοφοκλής Φυττής

Γιάννος Λαμάρης

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Δώρος Θεοδώρου

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Γιώργος Περδίκης

Νίκος Τορναρίτης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε επτά συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 22 Οκτωβρίου και 17 Δεκεμβρίου 2001. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί του Πολίτου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμου, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η απόκτηση της ιδιότητας του πολίτη της Δημοκρατίας λόγω γέννησης ή καταγωγής και να ρυθμιστούν ορισμένα θέματα που αφορούν την απόκτηση της ιδιότητας του πολίτη της Δημοκρατίας με εγγραφή και με πολιτογράφηση. Σκοπείται επίσης η ρύθμιση της απόκτησης της ιδιότητας του πολίτη της Δημοκρατίας από υιοθετηθέντα από πολίτη της Δημοκρατίας ενήλικα πρόσωπα.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνονται ειδικότερα οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Καθορίζονται τα τέσσερα χρόνια ως ελάχιστος χρόνος διαμονής των αλλοδαπών συζύγων Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο μετά τη σύναψη του γάμου τους για να δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας, αντί τα δύο χρόνια που ισχύουν σήμερα, με στόχο να παρέχεται επαρκής χρόνος ελέγχου των λεγόμενων γάμων ευκαιρίας.

2. Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, παρέχεται στον Υπουργό Εσωτερικών η ευχέρεια, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εγκρίνει την εγγραφή ως πολίτη της Δημοκρατίας οποιουδήποτε αλλοδαπού που διαμένει με το/τη σύζυγό του/της στην Κύπρο τουλάχιστο για ένα χρόνο μετά τη σύναψη του γάμου.

3. Καθορίζεται το δέκατο όγδοο έτος, αντί το εικοστό πρώτο έτος που ισχύει σήμερα, ως όριο ενηλικίωσης προσώπου για τους σκοπούς της βασικής νομοθεσίας.

4. Προβλέπεται ότι η απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας από ενήλικους αλλοδαπούς, όταν υιοθετούνται από πολίτες της Δημοκρατίας, θα γίνεται μόνο με πολιτογράφηση.

5. Γίνεται πρόνοια ώστε πρόσωπα που γεννήθηκαν κατά ή μετά τη 16η Αυγούστου 1960 να αποκτούν την κυπριακή υπηκοότητα χωρίς να απαιτείται να υποβάλλουν αίτηση στον υπουργό, όπως ισχύει σήμερα, νοουμένου ότι ο πατέρας ή η μητέρα τους είναι πολίτες της Δημοκρατίας, ανεξάρτητα αν γεννήθηκαν στο εξωτερικό ή στην Κύπρο. Η τροποποίηση αυτή αποσκοπεί στο να ικανοποιηθεί ένα πάγιο αίτημα των επαναπατριζόμενων προσώπων κυπριακής καταγωγής των οποίων τα παιδιά γεννήθηκαν στο εξωτερικό.

6. Παρέχεται στο Υπουργικό Συμβούλιο η ευχέρεια να πολιτογραφεί οποιοδήποτε αλλοδαπό πρόσωπο, ανεξάρτητα από τα χρόνια παραμονής του στην Κύπρο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για ειδικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος.

7. Στη σχετική πρόνοια της ισχύουσας νομοθεσίας που καθορίζει τις κατηγορίες αλλοδαπών προσώπων τα οποία, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορούν να πολιτογραφηθούν προστίθενται και οι φοιτητές, οι επισκέπτες και οι αυτοεργοδοτούμενοι.

8. Προστίθεται νέα πρόνοια με βάση την οποία πρόσωπο κυπριακής καταγωγής το οποίο αποκήρυξε την κυπριακή υπηκοότητα δύναται να πολιτογραφηθεί, ανεξάρτητα από τον προβλεπόμενο στο νόμο χρόνο διαμονής του στη Δημοκρατία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών στο στάδιο της μελέτης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες αναφορικά με τις πρόνοιές του και, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να επιφέρει σ’ αυτό τροποποιήσεις, οι κυριότερες των οποίων είναι οι ακόλουθες:

1. Καθορίζεται ως ελάχιστος χρόνος διαμονής των αλλοδαπών συζύγων Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο το χρονικό διάστημα των τριών χρόνων, αντί τεσσάρων που προτείνεται, μετά τη σύναψη του γάμου τους, για να δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας.

2. Ο υπουργός να μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να εγκρίνει την εγγραφή ως πολίτη της Δημοκρατίας οποιουδήποτε αλλοδαπού που διαμένει με το/τη σύζυγό του/της στην Κύπρο τουλάχιστο για δύο χρόνια μετά τη σύναψη του γάμου, αντί για ένα χρόνο που προτείνεται.

3. Περιορίζεται η χωρίς υποβολή αίτησης στον αρμόδιο υπουργό απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας προσώπων που γεννήθηκαν στο εξωτερικό από πατέρα ή μητέρα πολίτη της Δημοκρατίας μόνο σε επαναπατριζόμενα πρόσωπα.

4. Το Υπουργικό Συμβούλιο να μπορεί να πολιτογραφεί οποιοδήποτε αλλοδαπό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής του στην Κύπρο, μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις παροχής από αυτό υψίστου επιπέδου υπηρεσιών προς τη Δημοκρατία για λόγους δημόσιου συμφέροντος, νοουμένου ότι θα ενημερώνεται εκ των προτέρων η Βουλή των Αντιπροσώπων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί, με βάση τα πιο πάνω, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί του Πολίτου της Κυπριακής Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001».

18 Δεκεμβρίου 2001

 

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων