Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2001» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Βιολογικής Παραγωγής (Σήμανση, Παραγωγή, Έλεγχος και Εμπορία) Κανονισμοί του 2001»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος Άριστος Χρυσοστόμου
Γιαννάκης Θωμά Σοφοκλής Φυττής
Γιώργος Χατζηγεωργίου  
Κώστας Κωνσταντίνου Μη μέλη της επιτροπής:
Γεώργιος Τάσου Γιώργος Βαρνάβα
Σωτήρης Σαμψών Γιώργος Περδίκης

Το πιο πάνω νομοσχέδιο και οι πιο πάνω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων και κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο. Στη συνέχεια, και έπειτα από συνεννόηση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων με τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, το νομοσχέδιο και οι κανονισμοί κρίθηκε σκόπιμο να παραπεμφθούν για εξέταση στην καθ’ ύλην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, που είναι η επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.

Υπό το φως της πιο πάνω συνεννόησης, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8, 22 και 29 Νοεμβρίου και στις 13 Δεκεμβρίου 2001. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Τμήμα Γεωργίας, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών), του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Υπουργείου Υγείας, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Παγκύπριας Ένωσης Γεωπόνων, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, του Κυπριακού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου, των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Αγροτική και Παναγροτικός Σύνδεσμος, της B.I.G. Service Ltd, της Ε.Π.Β.Π. Λτδ (Εταιρεία Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων Λτδ), της LACON Institute for Inspection and Certification in Agriculture and Food Processing Ltd και των Βιοκαλλιεργητών. Παρέστη επίσης ο Μητροπολίτης Μόρφου.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο (Κανονισμός 2092/91, όπως αυτός τροποποιήθηκε), αναφορικά με τη διαδικασία παραγωγής προϊόντων βιολογικής προέλευσης και την ίδρυση των κατάλληλων διοικητικών δομών για την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο ρυθμίζονται η παραγωγή, η εμπορία, ο έλεγχος και η σήμανση βιολογικών προϊόντων, καθώς και οι κανόνες παραγωγής των προϊόντων αυτών. Καθορίζεται επίσης σχετικό σύστημα ελέγχου και ορίζεται εντεταλμένη υπηρεσία, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, για την παρακολούθηση του συστήματος ελέγχου, καθώς και Συμβούλιο Βιολογικών Προϊόντων, το οποίο γνωμοδοτεί και συμβουλεύει τον υπουργό για θέματα σχετικά με τη βιολογική παραγωγή προϊόντων. Στο νομοσχέδιο καθορίζονται επίσης οι όροι λειτουργίας και οι διαδικασίες έγκρισης από οργανισμούς ελέγχου και πιστοποίησης των επιχειρήσεων που ασχολούνται με βιολογικά προϊόντα και προβλέπονται διοικητικές και άλλες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των διατάξεών του.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 22 του υπό αναφορά προτεινόμενου νόμου, είναι η εισαγωγή λεπτομερών διατάξεων για την καλύτερη εφαρμογή του περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμου. Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς ρυθμίζονται με λεπτομέρεια, μεταξύ άλλων, η σήμανση των βιολογικών προϊόντων, οι κανόνες παραγωγής, οι τρόποι και τα υλικά συσκευασίας των βιολογικών προϊόντων και οι εισαγωγές των προϊόντων από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τρίτες χώρες.

Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αναλάβει δέσμευση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υιοθέτηση της προτεινόμενης νομοθεσίας μέχρι το τέλος του 2001.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας δήλωσαν πως η προτεινόμενη νομοθεσία είναι εντελώς νέα, είναι πλήρως εναρμονισμένη με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και καλύπτει ένα σημαντικό κενό που έχει δημιουργηθεί κατά τα τελευταία χρόνια λόγω της ευαισθητοποίησης προς τα περιβαλλοντικά θέματα, της βελτίωσης της αγοραστικής δύναμης των Κυπρίων και ξένων καταναλωτών και της ζήτησης ποιοτικών προϊόντων. Σε γραπτό υπόμνημα που οι ίδιοι εκπρόσωποι κατέθεσαν στην επιτροπή αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω:

1. Η βιολογική γεωργία στην Κύπρο θα στηριχθεί:

α. με την παροχή άμεσων στρεμματικών ενισχύσεων για πέντε συνεχή χρόνια στους δικαιούχους βιοκαλλιεργητέςֹ

β. με την παροχή οικονομικών ενισχύσεων, που κυμαίνονται από 19,1% μέχρι 21,6% του 80% των επιλέξιμων δαπανών για επενδύσεις που γίνονται σε διάφορες καλλιέργειες, βιολογικές και συμβατικές, και σε γεωργικά μηχανήματα, καθώς και για επενδύσεις στην κτηνοτροφίαֹ

γ. με την εκπαίδευση/κατάρτιση των γεωπόνων και των βιοκαλλιεργητών με παρακολούθηση σειράς σεμιναρίων ή ημερίδων, έκδοση απλουστευμένων τεχνικών φυλλαδίων, ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κ.λπ.ֹ

δ. με την παροχή κινήτρων για σύσταση και λειτουργία ομάδων βιοκαλλιεργητών για τη διάθεση των προϊόντων τους.

2. Ο στόχος του γοργού ρυθμού ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας, ώστε να φτάσει τα επίπεδα του 10% έως 12% της ολικής παραγωγής γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, θα επιτευχθεί σε οκτώ έως δέκα χρόνια περίπου.

3. Η βιολογική γεωργία, ως ένας διαφορετικός και σχετικά νέος τομέας για τα κυπριακά δεδομένα, απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και μεθόδους παραγωγής, γι’ αυτό για το 2002 προγραμματίζεται ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης των γεωπόνων και βιοκαλλιεργητών, καθώς και ενημέρωση των καταναλωτών. Εντούτοις, αναγνωρίζεται η ανάγκη για ενίσχυση του υφιστάμενου προσωπικού με εξειδικευμένο προσωπικό, γι’ αυτό από το 2002 θα αρχίσει η αναγκαία στελέχωση των υπηρεσιών του Τμήματος Γεωργίας, που θα καλύπτει και τον τομέα της βιολογικής γεωργίας.

4. Αναφορικά με τα σχετικά κονδύλια και τα σχέδια στήριξης των βιοκαλλιεργητών, στον προϋπολογισμό εναρμόνισης του Τμήματος Γεωργίας έχει γίνει πρόταση για κονδύλι ύψους £118.600. Οι £100.000 θα χρησιμοποιηθούν για στρεμματικές επιδοτήσεις δικαιούχων βιοκαλλιεργητών, ποσό το οποίο είναι αρκετό για υπερδιπλάσιο αριθμό εκτάσεων βιοκαλλιεργειών από ό,τι υπάρχει σήμερα, και οι υπόλοιπες £18.600 θα χρησιμοποιηθούν για την εργοδότηση ενός λειτουργού γεωργίας και ενός γεωργικού επιθεωρητή.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι στις συνεδρίες της επιτροπής χαιρέτισαν τα υπό αναφορά νομοθετήματα, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη για επιμόρφωση και τεχνική κατάρτιση των γεωργών, προκειμένου να μεταπηδήσουν από τις συνήθεις καλλιέργειες στις βιολογικές. Περαιτέρω, επισήμαναν ότι τα προτεινόμενα κονδύλια και τα σχέδια στήριξης των βιοκαλλιεργητών είναι χαμηλά και δεν αρκούν για να εφαρμοστεί η νέα τεχνογνωσία. Τέλος, υπέβαλαν διάφορες εισηγήσεις για τροποποίηση ορισμένων διατάξεων των προτεινόμενων νομοθετημάτων. Η επιτροπή, αφού συνεκτίμησε στο σύνολό τους τις εν λόγω εισηγήσεις, κατέληξε στα πιο κάτω:

Όσον αφορά το προτεινόμενο νομοσχέδιο, η επιτροπή επέφερε, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες τροπολογίες:

1. Στο Συμβούλιο Βιολογικών Προϊόντων προστέθηκαν ακόμα τέσσερα μέλη, ώστε να εκπροσωπούνται και οι τέσσερις αγροτικές οργανώσεις. Επίσης, αυξήθηκε από τέσσερα σε έξι ο αριθμός των μελών του συμβουλίου που θα αποτελούν απαρτία σε οποιαδήποτε συνεδρίαση, εξαιρουμένου του προέδρου.

2. Αντικαταστάθηκε το εδάφιο (1) του άρθρου 13, που αναφέρεται στους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε παρερμηνεία που πιθανόν θα οδηγούσε σε ευνοϊκότερη μεταχείριση των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών και των οργανισμών δημόσιου δικαίου.

3. Προστέθηκε νέα διάταξη, με βάση την οποία υποχρεώνεται η εντεταλμένη υπηρεσία να δημοσιεύει στον ημερήσιο τύπο τα στοιχεία των επιχειρηματιών που έχουν καταδικαστεί για παράβαση διατάξεων της προτεινόμενης νομοθεσίας και των σχετικών κανονισμών.

Όσον αφορά τους προτεινόμενους κανονισμούς, η επιτροπή επέφερε σ’ αυτούς κυρίως νομοτεχνικές αλλαγές.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών, όπως τελικά διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τις πιο πάνω αποφάσεις της.

Παράλληλα, η επιτροπή καλεί την εκτελεστική εξουσία να παράσχει τα κίνητρα εκείνα που θα ωθήσουν τους γεωργούς να στραφούν στις βιολογικές καλλιέργειες, να προβεί σε επιδοτήσεις τόσο των βιολογικών προϊόντων όσο και των μέσων παραγωγής των προϊόντων αυτών και να προωθήσει την ειδική εκπαίδευση και τεχνική κατάρτιση των γεωπόνων και των βιοκαλλιεργητών.

18 Δεκεμβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων