Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2001» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Κατσουρίδης, πρόεδρος Ανδρέας Παπαπολυβίου
Κίκης Γιάγκου Σοφοκλής Φυττής
Γιάννος Λαμάρης Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Δώρος Θεοδώρου
Ρίκκος Ερωτοκρίτου Γιώργος Περδίκης
Νίκος Τορναρίτης  

Το πιο πάνω νομοσχέδιο και οι πιο πάνω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων και κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο. Στη συνέχεια, έπειτα από συνεννόηση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων με τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, το νομοσχέδιο και οι κανονισμοί κρίθηκε σκόπιμο να παραπεμφθούν για εξέταση στην καθ’ ύλην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, που είναι η επιτροπή Εσωτερικών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο και τους υπό αναφορά κανονισμούς σε έξι συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 29 Οκτωβρίου, στις 19 Νοεμβρίου και στις 3, 10 και 17 Δεκεμβρίου 2001. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών και Εσωτερικών, της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του γραφείου του επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της Κίνησης Στήριξης Αλλοδαπών και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Εγγεγραμμένων Ιδιωτικών Γραφείων Εξευρέσεως Εργασίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η εναρμόνιση του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με τη Σύσταση του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την πρακτική που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απελάσεις αλλοδαπών.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

1. Το δικαίωμα του Λειτουργού Μετανάστευσης να εκδίδει διάταγμα εγκατάλειψης της Δημοκρατίας ή διάταγμα κράτησης ή περιορισμού εναντίον αλλοδαπού, υπό την επιφύλαξη όμως του περί Προσφύγων Νόμουֹ

2. το δικαίωμα του Λειτουργού Μετανάστευσης να παίρνει τα δακτυλικά αποτυπώματα των προσώπων που απελαύνονται ή τα οποία δε γίνονται δεκτά για είσοδο στη Δημοκρατίαֹ

3. το δικαίωμα των υπό απέλαση αλλοδαπών να πληροφορούνται τους λόγους για τους οποίους απελαύνονται, καθώς και το δικαίωμά τους να αντιπροσωπεύονται ενώπιον των αρμόδιων αρχώνֹ και

4. η ποινικοποίηση της ανάληψης οποιασδήποτε εργασίας από αλλοδαπό χωρίς την εξασφάλιση άδειας από το Λειτουργό Μετανάστευσης.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 20 του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, σκοπείται η εναρμόνιση των περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Κανονισμών με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με την Κοινή Δράση της 4ης Μαρτίου 1996, που θεσπίζει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με το καθεστώς διαμετακόμισης μέσω αερολιμένα, καθώς και με τα δύο σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 1994 αναφορικά με τους περιορισμούς εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών στο έδαφος των κρατών μελών για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας και με την εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών στο έδαφος των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λόγους σπουδών.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Το καθεστώς διαμετακόμισης μέσω των αερολιμένων των κρατών μελών για ορισμένες κατηγορίες αλλοδαπών, ειδικότερα των υπηκόων τρίτων χωρών, των απάτριδων και των προσφύγωνֹ

2. ο καθορισμός από τον Υπουργό Εσωτερικών με ξεχωριστά διατάγματα:

α. των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων οφείλουν να κατέχουν άδεια διαμετακόμισης μέσω αερολιμένα σε περίπτωση διαμετακόμισής τους μέσω των κυπριακών αεροδρομίωνֹ

β. του καθεστώτος διαμετακόμισης μέσω αερολιμένα των απάτριδων, των προσφύγων και άλλων ειδικών κατηγοριών υπηκόων τρίτων χωρώνֹ

3. οι προϋποθέσεις άσκησης στη Δημοκρατία ανεξάρτητης επαγγελματικής δραστηριότηταςֹ και

4. οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες αλλοδαπός μπορεί να εισέλθει στη Δημοκρατία με άδεια φοιτητή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, η Κυπριακή Δημοκρατία, ως υπό ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα, κατά την εξέταση του ευρωπαϊκού κεκτημένου δεσμεύτηκε να εναρμονίσει τη νομοθεσία της σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Οι εκπρόσωποι της Κίνησης Στήριξης Αλλοδαπών εξέφρασαν τη διαφωνία τους με ορισμένες πρόνοιες του νομοσχεδίου. Ειδικότερα, υποστήριξαν τα ακόλουθα:

1. Στις περιπτώσεις αλλοδαπών εναντίον των οποίων εκδίδεται διάταγμα απέλασης, αυτοί να ενημερώνονται γραπτώς για το λόγο της απέλασηςֹ

2. η απόφαση απέλασης αλλοδαπών για λόγους εθνικής ασφάλειας να λαμβάνεται σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίουֹ

3. να παρέχεται εύλογο χρονικό περιθώριο παραμονής στη Δημοκρατία σε αλλοδαπό που πρόκειται να απελαθεί, ώστε να μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη, προτού εγκαταλείψει τη Δημοκρατίαֹ και

4. να προστεθεί στο νομοσχέδιο πρόνοια με την οποία να εγκαθιδρυθεί αναθεωρητική αρχή, η οποία να έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης των αποφάσεων του Λειτουργού Μετανάστευσης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να τροποποιήσει το κείμενο του νομοσχεδίου ως ακολούθως:

1. Να συμπεριληφθεί σ’ αυτό νέα πρόνοια με βάση την οποία να μπορεί αλλοδαπός εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί διάταγμα εγκατάλειψης της Δημοκρατίας ή διάταγμα κράτησης ή περιορισμού να ζητά, κατά τη διαδικασία ενώπιον του Λειτουργού Μετανάστευσης, την παροχή υπηρεσιών μεταφραστή, που θα ορίζεται από τη Δημοκρατίαֹ και

2. να τροποποιηθεί σχετική πρόνοιά του, ώστε, στις περιπτώσεις αλλοδαπών εναντίον των οποίων εκδίδεται διάταγμα εγκατάλειψης της Δημοκρατίας, κράτησης ή περιορισμού, αυτοί να ενημερώνονται γραπτώς για το λόγο της πιο πάνω απόφασης.

Επιπρόσθετα, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης διαφώνησαν με την προτεινόμενη στο νομοσχέδιο πρόνοια με βάση την οποία ο Λειτουργός Μετανάστευσης μπορεί να παίρνει τα δακτυλικά αποτυπώματα προσώπων που απελαύνονται ή δε γίνονται δεκτά για είσοδο στη Δημοκρατία προς εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, γι’ αυτό και εισηγήθηκαν τη διαγραφή της. Αναφορικά με το θέμα αυτό, οι ίδιοι βουλευτές δήλωσαν πως θα καταθέσουν σχετική τροπολογία κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου στην ολομέλεια της Βουλής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, όπως τελικά έχει διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω, καθώς και των υπό συζήτηση κανονισμών, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών.

Η επιτροπή με την ευκαιρία αυτή καλεί τον Υπουργό Εσωτερικών, στην αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει η έκδοση διατάγματος καθορισμού των χωρών των οποίων οι υπήκοοι οφείλουν να κατέχουν άδεια διαμετακόμισης μέσω αερολιμένα, να μη συμπεριλάβει στο σχετικό διάταγμα τη Ρωσική Ομοσπονδία. Περαιτέρω, η επιτροπή καλεί την εκτελεστική εξουσία να συμπεριλάβει, στα πλαίσια της αναθεώρησης της νομοθεσίας περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως που ετοιμάζει, σχετική πρόνοια με βάση την οποία οι αποφάσεις του Λειτουργού Μετανάστευσης να υπόκεινται σε έλεγχο από αναθεωρητική αρχή.

 

18 Δεκεμβρίου 2001

 

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων