Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται 1. «Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001» και 2. «Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος Ανδρέας Παπαπολυβίου
Ζαχαρίας Κουλίας Γεώργιος Γεωργίου
Θάσος Μιχαηλίδης Γεώργιος Τάσου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 18 Δεκεμβρίου 2001. Oι πρώτοι υπό αναφορά κανονισμοί έτυχαν μελέτης και κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο από την επιτροπή με διαφορετική σύνθεση μελών, αλλά η μελέτη τους δεν είχε ολοκληρωθεί. Στο στάδιο της εξέτασής τους κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Οικονομικών, της Αρχής Λιμένων Κύπρου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΣΥΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ, ΣΥΑΛΚ και ΔΕΕΚΓΕ-ΔΕΟΚ.

Με τους πρώτους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 19 του περί Αρχής Λιμένων Νόμου καθορίζονται νέα σχέδια υπηρεσίας των υπαλλήλων της Αρχής για τις θέσεις που αφορούν τη νέα δομή του Κλάδου Πληροφορικής των υπηρεσιών της Αρχής.

Ειδικότερα, οι εν λόγω θέσεις αφορούν τις θέσεις Προϊσταμένου Κλάδου Πληροφορικής (Κλ. Α13), Λειτουργού Πληροφορικής Α’ (Κλ. Α11), Λειτουργού Μηχανογράφησης (Κλ. Α8 και Α9) και Βοηθού Λειτουργού Μηχανογράφησης 1ης και 2ης Τάξης (Κλ. Α4 και Α7).

Με τους δεύτερους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται και αυτοί δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 19 του περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου τροποποιούνται τα υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας των θέσεων των Τεχνικών Υπηρεσιών της Αρχής, ώστε αυτά να εναρμονιστούν με τις πρόνοιες της νομοθεσίας του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου.

Ειδικότερα, οι εν λόγω θέσεις αφορούν τις θέσεις του Προϊσταμένου Κλάδου Πολιτικής Μηχανικής/Αρχιτεκτονικής (Κλ. Α14), του Προϊσταμένου Κλάδου Μηχανολογίας/Ηλεκτρολογίας (Κλ. Α14), του Κυβερνήτη Ρυμουλκού 3ης Τάξης (Κλ. Α4), του Πολιτικού Μηχανικού 2ης Τάξης (Κλ. Α9), του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 1ης Τάξης (Κλ. Α11-Α12), του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 2ης Τάξης (Κλ. Α9) και του Διευθυντή Εκμετάλλευσης (Κλ. Α15).

Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη τροποποίηση στο σχέδιο υπηρεσίας της θέσης Προϊσταμένου Κλάδου Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας στοχεύει κυρίως στη διεύρυνση του σχεδίου αυτού, ώστε να μπορούν να θεωρούνται υποψήφιοι εκτός από τους Μηχανολόγους και Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, καθώς επίσης και να συνάδει με τα σχέδια υπηρεσίας αντίστοιχων θέσεων στη δημόσια υπηρεσία.

Οι εκπρόσωποι της Αρχής Λιμένων Κύπρου ανέφεραν ότι και με τους δύο υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Λιμένων Κύπρου επιτυγχάνεται ομοιομορφία των σχεδίων υπηρεσίας της Αρχής με τα σχέδια υπηρεσίας στη δημόσια υπηρεσία. Οι ίδιοι εκπρόσωποι επισήμαναν επίσης ότι σύμφωνα με τον κώδικα βιομηχανικών σχέσεων τον οποίο τηρούν, ο εργοδότης αφού ακούσει τις απόψεις των εμπλεκομένων/επηρεαζομένων μερών, έχει πάντα αυτός την τελική θέση για το τι θα εφαρμοστεί, γι’ αυτό και εμμένουν στη θέση τους όπως τα υπό αναφορά σχέδια υπηρεσίας που προβλέπονται στους εν λόγω κανονισμούς εγκριθούν χωρίς καμιά τροποποίηση.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών ανέφεραν ότι η Υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού διαδραματίζει συμβουλευτικό ρόλο στη διαμόρφωση και τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας, ώστε να μη δημιουργείται κάποιο προηγούμενο, το οποίο να επικαλούνται και άλλες τάξεις εργαζομένων. Γι’ αυτό, όπως δήλωσαν οι ίδιοι εκπρόσωποι, συμφωνούν με το περιεχόμενο των πιο πάνω σχεδίων υπηρεσίας, όπως αυτά έχουν ετοιμαστεί από την Αρχή Λιμένων Κύπρου και κατατεθεί από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων.

Περαιτέρω, οι πιο πάνω εκπρόσωποι σε σχέση με τους πρώτους υπό αναφορά κανονισμούς επισήμαναν ότι επειδή αυτοί αφορούν τη νέα δομή του Κλάδου Πληροφορικής, λόγω των αυξημένων αναγκών που παρατηρούνται στον κλάδο αυτό, ο σχηματισμός της πυραμίδας ξεκίνησε από πάνω αντί από κάτω, επειδή υπήρχαν ήδη προσοντούχα άτομα μέχρι να δημιουργηθούν και όλες οι αναγκαίες θέσεις εισδοχής της τεχνικής πυραμίδας.

Ο εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργανώσεως ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ, ο οποίος στη συνεδρίαση ενώπιον της επιτροπής εκπροσωπούσε παράλληλα και την ΠΑΣΥΔΥ, της οποίας δεν παρέστη εκπρόσωπός της λόγω κάποιου κωλύματος, δήλωσε ότι και οι δύο οργανώσεις τάσσονται υπέρ και των δύο υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν εγκριθεί από την Αρχή Λιμένων Κύπρου και υποβληθεί από την κυβέρνηση. Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ επίσης στη συνέχεια με επιστολή τους ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2001 επισήμαναν ότι η θέση της οργάνωσής τους είναι ταυτόσημη με τη θέση της διεύθυνσης της Αρχής Λιμένων Κύπρου, καθώς και της Υπηρεσίας Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και γι’ αυτό ως θέση αρχής, αλλά και για σκοπούς ομοιομορφίας με τα σχέδια υπηρεσίας στη δημόσια υπηρεσία, θα πρέπει οι πιο πάνω προτεινόμενοι κανονισμοί να εγκριθούν όπως έχουν υποβληθεί.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΥΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΔΕΕΚΓΕ-ΔΕΟΚ και ΣΥΑΛΚ, αφού εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους προς τη Διεύθυνση της Αρχής Λιμένων για τη μη διενέργεια σωστών διαπραγματεύσεων, δήλωσαν ότι τα σχέδια υπηρεσίας που προβλέπονται και στους δυο πιο πάνω προτεινόμενους κανονισμούς θα πρέπει πριν εγκριθούν να τροποποιηθούν ως εξής:

 • Αναφορικά με τους πρώτους υπό αναφορά κανονισμούς που αφορούν τη νέα δομή του Κλάδου Πληροφορικής, η θέση του προϊστάμενου του κλάδου (κλ. Α13) που προβλέπεται μόνο ως θέση προαγωγής να γίνει πρώτου διορισμού και προαγωγής και η θέση Λειτουργού Πληροφορικής Α’ (Κλ. Α11) που προβλέπεται ως θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής να γίνει μόνο θέση προαγωγής.
   
 • Αναφορικά με τους δεύτερους υπό αναφορά κανονισμούς σε σχέση με την τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης Προϊστάμενου Κλάδου Μηχανολογίας/Ηλεκτρολογίας, αναφορικά με την πρόνοια που αφορά την ύπαρξη πείρας αντικατασταθεί η φράση «δεκαετής τουλάχιστον πείρα» με τη φράση «οκτάχρονη τουλάχιστον μεταπτυχιακή πείρα», όπως προβλέπεται ήδη στους βασικούς κανονισμούς.
 • Η επιτροπή, υπό το φως των πιο πάνω, αφού νομοτεχνικά ενοποίησε τα κείμενα και των δύο υπό αναφορά κανονισμών, ώστε αυτοί να τιτλοφορούνται ως «Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2001», διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

  Τα μέλη της επιτροπής-βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής-βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος εισηγούνται την έγκριση του ενοποιημένου κειμένου των υπό αναφορά κανονισμών, αφού όμως πρώτα επέλθουν οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

  (α) Αναφορικά με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών που αφορούν τη νέα δομή του Κλάδου Πληροφορικής:

  • σε σχέση με τη θέση Προϊστάμενου Κλάδου Πληροφορικής (Κλ. Α13), αυτή να τροποποιηθεί σε θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής από θέση μόνο προαγωγής. και
  • σε σχέση με τη θέση Λειτουργού Πληροφορικής Α’ (Κλ. Α11) να τροποποιηθεί σε θέση μόνο προαγωγής από θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής.

  (β) Αναφορικά με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών που αφορούν την εναρμόνισή τους με αυτές της νομοθεσίας του ΕΤΕΚ:

  • σε σχέση με το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης Προϊστάμενου Κλάδου Μηχανολογίας/Ηλεκτρολογίας (Κλ. Α14) να αντικατασταθεί η πρόνοια που αναφέρεται σε δεκαετή τουλάχιστον πείρα με πρόνοια που να αναφέρεται σε οκταετή τουλάχιστον πείρα μετά την απόκτηση πτυχίου.

  Τα μέλη της επιτροπής-βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσαν ότι λόγω της μη ύπαρξης ομοφωνίας από πλευράς των εμπλεκόμενων μερών ως προς το περιεχόμενο των προτεινόμενων κανονισμών θα πρέπει οι εν λόγω κανονισμοί να αποσυρθούν ώστε να τύχουν περαιτέρω διαβουλεύσεων μεταξύ των όλων εμπλεκομένων και επηρεαζόμενων μερών.

  Το μέλος της επιτροπής-βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών κ. Γιώργος Βαρνάβα δήλωσε ότι για το όλο θέμα θα τοποθετηθεί στην ολομέλεια του σώματος κατά τη συζήτηση που θα διεξαχθεί εκεί.

   

  17 Δεκεμβρίου 2001

   

       

  Back ] Up ] Next ]    

       © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων