Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2001» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αντιμετώπισης των Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες Κανονισμοί του 2001»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος Παναγιώτης Δημητρίου
Νίκος Κλεάνθους Δημήτρης Συλλούρης
Σοφοκλής Φυττής Πρόδρομος Προδρόμου
Ανδρέας Χρίστου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Σταύρος Ευαγόρου Γιαννάκης Ομήρου
Ελένη Μαύρου Χρίστος Κληρίδης
Άγις Αγαπίου Ανδρούλα Βασιλείου

Το πιο πάνω νομοσχέδιο και οι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων και κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός τόσο του προτεινόμενου νομοσχεδίου όσο και των κανονισμών είναι η εναρμόνιση με δεσμευτικό κοινοτικό κεκτημένο που αφορά το περιβάλλον.

Ειδικότερα, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο τροποποιείται η βασική νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση κανονισμών που να στοχεύουν στην προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος από επικίνδυνες ουσίες. Παράλληλα διευρύνεται το πεδίο δράσης του επιθεωρητή, ώστε να καλύπτει περιπτώσεις περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 38 της πιο πάνω βασικής νομοθεσίας, είναι η εναρμόνιση της εσωτερικής μας νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με τις πρόνοιές του που αφορούν την πρόληψη των κινδύνων ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας που σχετίζονται με επικίνδυνες ουσίες, καθώς και τον περιορισμό των συνεπειών από τέτοια ατυχήματα πάνω στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Με τους εν λόγω κανονισμούς αναμένεται ότι θα ενισχυθούν οι μηχανισμοί πρόληψης των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων, με αποτέλεσμα να βελτιωθεί το επίπεδο ασφάλειας των εργαζομένων, των περιοίκων και του περιβάλλοντος και να μειωθούν οι επιπτώσεις τυχόν ατυχήματος τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού ζήτησε και πήρε όλα τα πρόσθετα στοιχεία που έκρινε χρήσιμα για την εξέταση του πιο πάνω νομοσχεδίου και των κανονισμών, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του πρώτου σε νόμο και την έγκριση των δεύτερων, όπως έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

17 Δεκεμβρίου 2001

 

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων