Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων που εξουσιοδοτεί τη διενέργεια δαπάνης από το Πάγιο Ταμείο για το μήνα Ιανουάριο του 2002

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος Παναγιώτης Δημητρίου
Άριστος Χρυσοστόμου Πρόδρομος Προδρόμου
Τάσσος Παπαδόπουλος Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Γιώργος Λιλλήκας Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Γιαννάκης Ομήρου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Δώρος Θεοδώρου
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω απόφαση σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2001.

Με την πιο πάνω απόφαση της Βουλής παρέχεται η εξουσιοδότηση για διενέργεια δαπάνης από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για το μήνα Ιανουάριο του 2002 ποσού που δεν υπερβαίνει το τμήμα του συνολικού ποσού που προβλέπεται στον Προϋπολογισμό του 2001 το οποίο αναλογεί στο ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή στο μήνα Ιανουάριο του 2001, σχετικά με κάθε κεφάλαιο δαπάνης, όπως φαίνεται στον πίνακα που έχει ετοιμαστεί από το Υπουργείο Οικονομικών.

Όπως αναφέρεται και στην πιο πάνω απόφαση, δεν μπορεί να διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για νέες υπηρεσίες ή σκοπούς ούτε και μπορεί να πληρωθεί οποιαδήποτε νέα θέση, μέχρι να εγκριθεί από τη Βουλή και να πάρει την τελική του μορφή ο Προϋπολογισμός του 2002.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός δεν ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέχρι την ημέρα που αρχίζει το οικονομικό έτος στο οποίο αυτός αναφέρεται, η Βουλή των Αντιπροσώπων μπορεί, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του συντάγματος, με απόφασή της να εξουσιοδοτήσει τη διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης απαιτείται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα κάθε φορά και σε καμιά περίπτωση τους δύο μήνες συνολικά από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου ή από οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό του δημοσίου, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για τη συνέχιση των δημόσιων υπηρεσιών που προβλέπονται στον προϋπολογισμό, μέχρι την εκπνοή του πιο πάνω χρονικού διαστήματος. Η δαπάνη που εγκρίνεται για οποιαδήποτε υπηρεσία, σύμφωνα με τα πιο πάνω, δεν μπορεί να υπερβαίνει το τμήμα του συνολικού ποσού το οποίο έχει ψηφιστεί για την ίδια υπηρεσία στον προϋπολογισμό του προηγούμενου οικονομικού έτους που αναλογεί στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη διενέργεια των δαπανών που αναλύονται στον πίνακα που επισυνάπτεται είναι αναγκαίες για τη συνέχιση των διάφορων υπηρεσιών για τις οποίες υπάρχει πρόνοια στον προϋπολογισμό του έτους αυτού, μέχρι να καταστεί δυνατή η μελέτη και η ψήφισή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση της υπό συζήτηση απόφασης, με την ταυτόχρονη όμως διευκρίνιση ότι η εισήγηση αυτή δεν προκαθορίζει και τις τελικές θέσεις των μελών της για τον πιο πάνω υπό εξέταση προϋπολογισμό.

17 Δεκεμβρίου 2001

 

Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων που εξουσιοδοτεί τη διενέργεια δαπάνης από το Πάγιο Ταμείο για το μήνα Ιανουάριο του 2002

ΕΠΕΙΔΗ δε γίνεται κατορθωτή η μελέτη και ψήφιση του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2002 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους 2002.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ επιπρόσθετα με το ποσό που πρέπει να βαρύνει το Πάγιο Ταμείο, όπως προνοείται από το σύνταγμα ή νόμο, είναι αναγκαία η συνέχιση υπηρεσιών για τις οποίες γίνεται πρόνοια στον Προϋπολογισμό του 2001.

Γι’ αυτούς τους λόγους η Βουλή των Αντιπροσώπων αποφασίζει τα ακόλουθα:

1. Παρέχει την εξουσιοδότησή της για τη διενέργεια δαπάνης για το μήνα Ιανουάριο του 2002 ποσού που δεν υπερβαίνει το τμήμα του συνολικού ποσού που προβλέπεται στον Προϋπολογισμό του 2001 και που αναλογεί στο ίδιο χρονικό διάστημα σε σχέση με κάθε κεφάλαιο δαπάνης, όπως φαίνεται στον πίνακα που έχει ετοιμαστεί από το Υπουργείο Οικονομικών:

Νοείται όμως ότι το ποσό που θα δαπανηθεί κάτω από οποιοδήποτε άρθρο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό που προνοείται στον Προϋπολογισμό του 2002 σε σχέση με το άρθρο αυτό.

2. Δεν μπορεί να διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για νέες υπηρεσίες ή σκοπούς και δεν μπορεί να πληρωθεί καμιά νέα θέση μέχρι την τελική έγκριση του Προϋπολογισμού του 2002 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

3. Δεν μπορεί να διενεργηθεί δαπάνη από άρθρα που είναι σημειωμένα με σταυρό (+), μέχρι να παρασχεθούν πλήρεις λεπτομέρειες του σχεδίου και να ληφθεί η εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών με μορφή “εξουσιοδοτήσεως για διενέργεια δαπανών”.

 

17 Δεκεμβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων