Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος Πρόδρομος Προδρόμου
Άριστος Χρυσοστόμου Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Δώρος Θεοδώρου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2001. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Οικονομικών, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου και ο Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Επενδυτών Χρηματιστηριακών Αξιών, εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, του Συνδέσμου Δημόσιων Εταιρειών Κύπρου, του Συνδέσμου Χρηματιστών Κύπρου και του Συνδέσμου Επενδυτικών Εταιρειών Κύπρου.

Σκοπός της προτεινόμενης νομοθεσίας είναι η παράταση της ισχύος του περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Νόμου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2003. Σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις του περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Νόμου που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2000 επιβάλλεται ειδικό τέλος επί των συναλλαγών που καταρτίζονται ή ανακοινώνονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Το ειδικό τέλος έχει καθοριστεί σε 1% στην περίπτωση που ο πωλητής του τίτλου ή το πρόσωπο που ανακοινώνει τη συναλλαγή είναι νομικό πρόσωπο και 0.6% στην περίπτωση που ο πωλητής του τίτλου ή το πρόσωπο που ανακοινώνει τη συναλλαγή είναι φυσικό πρόσωπο.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει μελετήσει σε βάθος υπαλλακτικούς τρόπους και έχει εξετάσει το ενδεχόμενο εισαγωγής φόρου επί των κεφαλαιουχικών κερδών που προκύπτουν από τη διάθεση κινητών αξιών εισηγμένων στο ΧΑΚ. Επιπρόσθετα, δήλωσε ότι δεν αντιτίθεται σε μια τέτοια φορολόγηση, αλλά επεσήμανε ότι δεν υπάρχει η σωστή βάση και ίσως χρειαστεί η δημιουργία νέας υπηρεσίας στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων που αυτό θα συνεπάγεται και αυξημένο διοικητικό κόστος. Τα προβλήματα που προκύπτουν, συνέχισε, είναι διαδικαστικά τα οποία όμως καθιστούν την εφαρμογή τέτοιας νομοθεσίας δύσκολη. Τέλος, ανέφερε ότι τα έσοδα από την επιβολή του τέλους ήταν £46 εκατομ. για το 2000 και περίπου £15 εκατομ. κατά τους πρώτους εννιά μήνες του 2001.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ανέφερε ότι προβληματίζεται με το ενδεχόμενο εισαγωγής φόρου επί των κεφαλαιουχικών κερδών που προκύπτουν από τη διάθεση κινητών αξιών εισηγμένων στο ΧΑΚ καθόσον το βάρος της φορολογίας αυτής θα μετακινηθεί στους επενδυτές.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανέφερε στη συνέχεια ότι η υπό αναφορά εισαγωγή φόρου επί των κεφαλαιουχικών κερδών από τη διάθεση κινητών αξιών στο ΧΑΚ είναι αρμοδιότητα του ΧΑΚ, το οποίο πρέπει να μελετήσει όλες τις παραμέτρους που συνθέτουν την εφαρμογή μιας σωστής φορολογίας.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επενδυτικών Εταιρειών ανέφερε ότι η υπό αναφορά φορολόγηση πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένη, ώστε να παρέχονται οι κατάλληλες φορολογικές ελαφρύνσεις για τους επενδυτές.

Οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ στη συνέχεια δήλωσαν ότι διαφωνούν με το ενδεχόμενο εισαγωγής φόρου επί των κεφαλαιουχικών κερδών και ότι μια τέτοια εφαρμογή θα δημιουργήσει πρακτικά προβλήματα στα χρηματιστηριακά δρώμενα του τόπου και εισήγησή τους είναι να παραμείνει ή και να μειωθεί η επιβολή του ειδικού τέλους επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Ανέφεραν επίσης ότι το κόστος μιας τέτοιας φορολόγησης θα είναι δυσανάλογα ψηλό από τα ωφέλη που τελικά θα έχει η κυβέρνηση.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Χρηματιστών Κύπρου ανέφερε ότι το ενδεχόμενο της υπό αναφορά φορολόγησης θα πρέπει να μελετηθεί σοβαρά και να ληφθεί επίσης υπόψη τι ισχύει και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τόνισε επίσης ότι η εισαγωγή φόρων κεφαλαιουχικών κερδών που προκύπτουν από τη διάθεση κινητών αξιών εισηγμένων στο ΧΑΚ θα πλήξουν καίρια τους επενδυτές, η αγορά δε θα λειτουργήσει σε ομαλά πλαίσια και θα επιφέρει περισσότερα προβλήματα και ταυτόχρονα θα οδηγήσει σε αύξηση του διοικητικού κόστους αναφορικά με τη δυνατότητα είσπραξης του εν λόγω φόρου από την κυβέρνηση.

Τέλος, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Επενδυτών Χρηματιστηριακών Αξιών ανέφερε ότι οι επενδυτές έχουν καταβάλει με το υφιστάμενο χρηματιστηριακό τέλος αρκετά εκατομμύρια λίρες αυξάνοντας έτσι τα έσοδα του κράτους και επιπρόσθετα δήλωσε ότι όταν εφαρμοστεί η φορολογία επί των κεφαλαιουχικών κερδών που προκύπτουν από τη διάθεση κινητών αξιών εισηγμένων στο ΧΑΚ θα πρέπει παράλληλα να ληφθούν υπόψη στη φορολόγηση αυτή και οι ζημιές που έχουν υποστεί οι επενδυτές κατά τα προηγούμενα έτη.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την παράταση της ισχύος της επιβολής ειδικού τέλους επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών μέχρι την 31η Μαρτίου 2002 και την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως τελικά αυτό έχει διαμορφωθεί. Περαιτέρω, η επιτροπή θεωρεία αναγκαία την εισαγωγή φόρου επί των κεφαλαιουχικών κερδών που προκύπτουν από τη διάθεση κινητών αξιών εισηγμένων στο ΧΑΚ και καλεί την κυβέρνηση όπως καταθέσει έγκαιρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο το οποίο να ρυθμίζει την προαναφερόμενη φορολογία επί των κεφαλαιουχικών κερδών.

 

13 Δεκεμβρίου 2001

 

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων