Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2001»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Νίκος Πιττοκοπίτης
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ανδρέας Παπαπολυβίου Γιώργος Βαρνάβα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΔΕΟΚ. Εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΕΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 73 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των βασικών κανονισμών για τις εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων, ώστε από τον Ιανουάριο του 2002 να αυξηθούν κατά 5,21% τόσο οι βασικές ασφαλιστέες αποδοχές όσο και οι βασικές συντάξεις και τα εφάπαξ βοηθήματα. Αυξάνονται επίσης οι συμπληρωματικές συντάξεις κατά το ποσοστό αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2001 σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2000.

Στους υπό συζήτηση κανονισμούς προβλέπονται αναλυτικά οι πιο κάτω αυξήσεις:

Η κυβερνητική εισφορά για τους εθνοφρουρούς από £0,83 αυξάνεται σε £0,87 την εβδομάδα.

Το ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών από £65,34 αυξάνεται σε £68,74 την εβδομάδα και από £3.398 σε £3.574 το χρόνο.

Το ύψος του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών από £392 την εβδομάδα και £1.699 το μήνα αυξάνεται σε £412 και £1.785, αντίστοιχα.

Οι πιο πάνω αυξήσεις καθορίστηκαν έπειτα από έρευνα που διεξήγαγε το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνεργασία με τον Αναλογιστή του Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στους οικείους νόμους. Από την εν λόγω έρευνα προέκυψε ότι οι ασφαλιστέες αποδοχές το 2000 αυξήθηκαν κατά 5,21% σε σύγκριση με τις ασφαλιστέες αποδοχές το 1999.

Ως επακόλουθο της αύξησης του εβδομαδιαίου ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών από £65,34 σε £68,74, θα αυξηθούν κατά το ίδιο ποσοστό (5,21%) οι βασικές συντάξεις και τα εφάπαξ βοηθήματα. Οι συμπληρωματικές συντάξεις θα αυξηθούν από τον Ιανουάριο του 2002 κατά το ποσοστό αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2001 σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2000, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου.

Περαιτέρω, τα τεκμαρτά εισοδήματα των αυτοτελώς εργαζομένων αυξάνονται από την 1η Ιανουαρίου 2002 κατά το ίδιο ποσοστό όπως και τα ποσά των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών, δηλαδή κατά 5,21%.

Επειδή, σύμφωνα με τον περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμο, το μηνιαίο ύψος της κοινωνικής σύνταξης είναι ίσο με το 81% του ανώτατου ποσού της βασικής παροχής της σύνταξης γήρατος, το ποσό της κοινωνικής σύνταξης αυξάνεται από την 1η Ιανουαρίου 2002 από £127,02 σε £133,63 το μήνα.

Η αναθεώρηση των παροχών υπολογίζεται να αυξήσει τις δαπάνες του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά £14 εκατομμύρια περίπου με βάση τα δεδομένα του 2001. Ο κρατικός προϋπολογισμός θα έχει μια πρόσθετη επιβάρυνση ύψους £1,2 εκατομμυρίων, λόγω της αύξησης του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, της εισφοράς για τους εθνοφρουρούς και της αύξησης των ασφαλιστέων εισοδημάτων των αυτοτελώς εργαζομένων, καθώς επίσης και πρόσθετη επιβάρυνση ύψους £1,8 εκατομμυρίων περίπου, λόγω της αύξησης του ποσού της κοινωνικής σύνταξης και του ποσού της κατώτατης σύνταξης κοινωνικών ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία, τα πορίσματα της έρευνας, όπως εκτίθενται στη σχετική έκθεση, εξετάστηκαν και από το Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο υιοθέτησε ομόφωνα τις εισηγήσεις για αναθεώρηση των ασφαλιστέων αποδοχών και παροχών καθώς και την εισήγηση για αναθεώρηση των τεκμαρτών εισοδημάτων των αυτοτελώς εργαζομένων.

Όλες οι πλευρές που παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τους υπό αναφορά κανονισμούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001».

 

10 Δεκεμβρίου 2001

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων