Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Βιοηθικής (Ίδρυση και Λειτουργία Εθνικής Επιτροπής) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Αντώνης Καράς, πρόεδρος Ζαχαρίας Κουλίας
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Δώρος Θεοδώρου
Κυριάκος Τυρίμος  
Θάσος Μιχαηλίδης Μη μέλη της επιτροπής:
Μάριος Ματσάκης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 15 Νοεμβρίου 2001. Στα πλαίσια μελέτης του όλου θέματος κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Υγείας, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και ο Επίτροπος Νομοθεσίας.

Με το υπό αναφορά νομοσχέδιο σκοπείται η ίδρυση Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής για την αξιολόγηση των ηθικών, δεοντολογικών, κοινωνικών και νομικών πτυχών που άπτονται της βιοϊατρικής ερευνητικής δραστηριότητας και της ιατρικής φροντίδας που παρέχεται στον άνθρωπο. Συγκεκριμένα, στο νόμο που προτείνεται προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η ίδρυση, οι σκοποί και οι αρμοδιότητες Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής.

2. Η σύσταση επιτροπών ηθικής στα κατά τόπους ιδρύματα, καθώς και η σύσταση υπεπιτροπών για καλύτερη κατανομή του έργου της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής.

3. Η έκδοση κωδίκων και κανονισμών επαγγελματικής πρακτικής, καθώς και οι ποινές που θα επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεών τους.

4. Η στελέχωση του γραφείου της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής.

Στα πλαίσια της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου το Υπουργείο Υγείας κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής νέο κείμενο νομοσχεδίου με τροποποιήσεις γλωσσικής και νομοτεχνικής φύσεως.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι η σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής απορρέει από:

1. σχετικές διεθνείς συμβάσεις και πρωτόκολλα που υπέγραψε η Κυπριακή Δημοκρατία·

2. σχετική διακοίνωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ·

3. την ανάγκη εποπτείας, μελέτης, έρευνας, αξιολόγησης βιοηθικών θεμάτων και προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των βιοϊατρικών επιστημών και της βιοϊατρικής έρευνας.

Ο Υπουργός Υγείας τόνισε την ανάγκη ψήφισης του προτεινόμενου νόμου και επισήμανε το γεγονός ότι η Κύπρος πρωτοπορεί στον τομέα αυτό.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει νομοτεχνικά διαμορφωθεί και αφού προηγουμένως τροποποιηθεί, έτσι ώστε να απαλειφθούν οι διατάξεις που αναφέρονται:

α. στην αρχή της ισότητας των δύο φύλων για συμμετοχή στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής·

β. στην εκχώρηση των αρμοδιοτήτων των επιτροπών βιοηθικής στις κατά τόπους επιτροπές ηθικής.

Τέλος, η επιτροπή εισηγείται να προστεθεί σ’ αυτό πρόνοια με βάση την οποία η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής μελετά και θέματα που σχετίζονται με τη φαρμακευτική και επιπρόσθετα οι ενέργειές της βασίζονται στην αρχή της συνετούς αποφυγής και την προαγωγή της υγείας.

 

29 Νοεμβρίου 2001

 

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων