Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 8) του 2001»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Παναγιώτης Δημητρίου Δώρος Θεοδώρου
Πρόδρομος Προδρόμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Γραφείου Προγραμματισμού.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας ποσού ύψους £48.882.610 και η διάθεσή του για την υλοποίηση διάφορων σκοπών και προγραμμάτων που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα, για τα οποία είτε δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια είτε οι υφιστάμενες πρόνοιες στον προϋπολογισμό του 2001 κρίνονται ανεπαρκείς.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου η επιτροπή ζήτησε την κατάθεση συμπληρωματικών και άλλων στοιχείων τα οποία έκρινε απαραίτητα για πληρέστερη ενημέρωσή της.

Υπό το φως όλων των συμπληρωματικών στοιχείων τα οποία έχουν κατατεθεί ενώπιόν της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού αποφάσισε να υποβάλει με την παρούσα έκθεσή της το υπό αναφορά νομοσχέδιο ενώπιον του σώματος, για λήψη τελικής απόφασης ως προς όλες τις επιμέρους πρόνοιές του κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 7) του 2001».

 

21η Νοεμβρίου 2001

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων