Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Τάσσος Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Δώρος Θεοδώρου
Πρόδρομος Προδρόμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2001.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου Νόμου, ώστε να διατηρηθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2002 τα σημερινά όρια δανειοδότησης του δημοσίου από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και να παρασχεθεί στην κυβέρνηση η δυνατότητα επιλογής ως προς τους τρόπους χρηματοδότησης των αναγκών της ανάλογα με τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες.

Όπως είναι γνωστό, τα σημερινά ισχύοντα ποσοστά δανεισμού της κυβέρνησης από την Κεντρική Τράπεζα εκπνέουν στο τέλος κάθε χρόνου και ανανεώνονται με την ψήφιση τροποποιητικού νόμου. Τυχόν μη ανανέωσή τους οδηγεί αυτόματα στα περιθώρια που ίσχυαν την περίοδο 1979-1989.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από πλευράς χρηματοδοτικής πολιτικής του δημοσίου, η ανανέωση των σημερινών ανώτατων επιτρεπόμενων ποσοστών δανεισμού από την Κεντρική Τράπεζα και για το 2002 κρίνεται αναγκαία, ώστε να διασφαλισθεί ότι σε περίπτωση απρόβλεπτης διαφοροποίησης των σημερινών δεδομένων της χρηματαγοράς και κεφαλαιαγοράς θα υπάρχει η δέουσα ευελιξία στην κυβέρνηση να προβαίνει σε κάλυψη των χρηματοδοτικών της αναγκών. Με βάση τα ίδια στοιχεία σημειώνεται ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της κυβέρνησης για το 2002 με βάση τον κρατικό προϋπολογισμό του 2002 ανέρχονται σε £751 εκατομμύρια περίπου και είναι δυνατό να υπερκαλυφθούν από τις υφιστάμενες πηγές δανεισμού. Περαιτέρω αναφέρεται ότι η ανανέωση των πιο πάνω αναφερόμενων ανώτατων περιθωρίων δανεισμού αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι ο δανεισμός του δημοσίου από την Κεντρική Τράπεζα καταργείται εξ ολοκλήρου μέσα στο 2002 με βάση νέα σχετική νομοθεσία που ήδη προωθείται και η οποία βρίσκεται στα τελικά στάδια επεξεργασίας της και σκοπός της οποίας είναι η εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου με το κοινοτικό κεκτημένο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως όλων των στοιχείων που κατατέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

20 Νοεμβρίου 2001

 

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων