Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης για την Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Κυρωτικές και Άλλες Διατάξεις) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Αναστασιάδης, πρόεδρος Άντρος Κυπριανού
Δημήτρης Συλλούρης Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Δώρος Χριστοδουλίδης Δώρος Θεοδώρου
Τάκης Χατζηγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών άρχισε την εξέταση του πιο πάνω νομοσχεδίου σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2001 και τη συνέχισε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών στις 31 Οκτωβρίου και στις 8 Νοεμβρίου 2001. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ενώ ο τελευταίος κλήθηκε και παρευρέθηκε επίσης στις συνεδριάσεις της 31ης Οκτωβρίου και της 8ης Νοεμβρίου 2001. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το νομοσχέδιο εξετάστηκε επιπλέον και από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών στις 25 Οκτωβρίου 2001.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας. Πρόσθετα, στον προτεινόμενο νόμο:

1. Καθορίζονται ποινές για τα αδικήματα που προβλέπονται σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση.

2. Περιλαμβάνονται οι αναγκαίες διατάξεις, από άποψη εσωτερικού δικαίου, σε σχέση με πρόνοιες της σύμβασης που δεν είναι αυτοεκτελεστές.

3. Καθορίζονται τα αδικήματα που δημιουργούνται ως γενεσιουργά αδικήματα, δυνάμει των προνοιών των περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμων του 1996 έως 2000, για σκοπούς εφαρμογής προνοιών της σύμβασης.

4. Προβλέπεται η δημιουργία μονάδας για τη διερεύνηση των αδικημάτων που διαπράττονται δυνάμει των προνοιών της σύμβασης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, η πιο πάνω σύμβαση εμπίπτει στην κατηγορία των συμβάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που αφορούν την αντιμετώπιση της διεθνούς τρομοκρατίας και συνδέεται άμεσα με τη σύμβαση για την καταστολή της βομβιστικής τρομοκρατίας, η οποία έχει ήδη επικυρωθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία. Η υπό κύρωση σύμβαση, η οποία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του προβλήματος της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με το ψήφισμα 54/109 της 9ης Δεκεμβρίου 1999.

Η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε τη σύμβαση αυτή την 1η Μαρτίου 2001, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 52.963 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2001.

Μέχρι σήμερα πενήντα επτά κράτη έχουν υπογράψει τη σύμβαση αυτή, ενώ τέσσερα την έχουν επικυρώσει.

Η επιψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου από τη Βουλή απαιτείται για την κατά νόμο κύρωση της πιο πάνω σύμβασης, με βάση το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι αρμόδιοι υπουργοί, ενημερώνοντας την επιτροπή σε σχέση με την υπό συζήτηση σύμβαση, αναφέρθηκαν στην πολιτική σημασία της επικύρωσής της. Όπως δήλωσαν στην επιτροπή, με βάση το ψήφισμα 13/73 της 28ης Σεπτεμβρίου 2001 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, όλες οι χώρες μέλη είναι υποχρεωμένες μέσα σε ενενήντα ημέρες από την υιοθέτηση του ψηφίσματος να λάβουν τα αναγκαία ουσιαστικά μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η ψήφιση του προτεινόμενου νόμου εντάσσεται ακριβώς μέσα στα πλαίσια των μέτρων αυτών.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ενημερώνοντας τις δύο επιτροπές, ανέφερε ότι αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας τόσο ως μέλους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της Ευρώπης όσο και με βάση τις υποχρεώσεις της για εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο να κυρώσει τη σύμβαση αυτή, γι’ αυτό και ενδείκνυται να ανταποκριθούμε προς τις υποχρεώσεις μας αυτές έγκαιρα και όχι με καθυστέρηση ή υπό πίεση.

Στα πλαίσια της ανάλυσης των διατάξεων του νομοσχεδίου, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ανέφερε ότι το περιεχόμενο της ίδιας της σύμβασης δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί. Εντούτοις, στον προτεινόμενο νόμο περιλαμβάνονται πρόνοιες που αφορούν την εσωτερική νομοθεσία και στοχεύουν είτε στον καθορισμό ποινών για τα αδικήματα που προβλέπει η σύμβαση είτε στη συμπερίληψη των αναγκαίων διατάξεων εσωτερικού δικαίου, ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίηση της σύμβασης, σε σχέση με μη αυτοεκτελεστές πρόνοιές της.

Στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης η θεσμοθέτηση μονάδας καταπολέμησης της τρομοκρατίας, η οποία, με βάση τη σύμβαση, δεν είναι υποχρεωτική. Η δημιουργία εντούτοις της μονάδας αυτής, σύμφωνα με το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, θα διευκολύνει την εφαρμογή της σύμβασης και παράλληλα θα στείλει θετικό πολιτικό μήνυμα εκτός Κύπρου, σε σχέση με την αποφασιστικότητα της χώρας μας να συμβάλει στην πάταξη της διεθνούς τρομοκρατίας.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος εγέρθηκαν ερωτήματα τόσο από τα μέλη της επιτροπής Εξωτερικών όσο και από τα μέλη της επιτροπής Νομικών, σε σχέση με το ενδεχόμενο η σύμβαση και το νομοσχέδιο που τη συνοδεύει να παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά ο Γενικός Εισαγγελέας διαβεβαίωσε τις δύο επιτροπές ότι δε δικαιολογείται καμιά τέτοια ανησυχία.

Ως αποτέλεσμα της διεξοδικής συζήτησης των διατάξεων του υπό συζήτηση νομοσχεδίου ενώπιον των δύο επιτροπών, κρίθηκε σκόπιμο να γίνουν σε αυτό ορισμένες τροποποιήσεις, οι οποίες δεν αφορούν το κείμενο της σύμβασης, αλλά αναφέρονται στο μέρος του νομοσχεδίου που αποτελεί εσωτερικό δίκαιο.

Οι τροποποιήσεις οι οποίες, σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, κρίθηκε σκόπιμο να γίνουν είναι οι ακόλουθες:

1. Τροποποίηση του άρθρου 4 που καθορίζει τις ποινές για τα αδικήματα που προβλέπει η σύμβαση, ώστε αυτά να τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δεκαπέντε έτη ή με χρηματική ποινή μέχρι £1.000.000 ή και με τις δυο αυτές ποινές αντί για την ποινή της διά βίου φυλάκισης ή τη χρηματική ποινή των £2.000.000, όπως αρχικά προέβλεπε το νομοσχέδιο. Οι επιτροπές κατέληξαν στη θέση αυτή, αφού έλαβαν υπόψη τις αντίστοιχες ρυθμίσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

2. Αναδιατύπωση του άρθρου 6 που αναφέρεται στους λόγους οι οποίοι δεν αποτελούν υπεράσπιση ή ελαφρυντικό στοιχείο σε σχέση με την εκδίκαση αδικήματος που διαπράττεται κατά παράβαση των διατάξεων της σύμβασης με στόχο την καλύτερη απόδοση των σκοπών του.

3. Τροποποίηση του άρθρου 5 που προβλέπει ότι νομικό πρόσωπο υπέχει το ίδιο ποινική και αστική ευθύνη, σε περίπτωση που πρόσωπο υπεύθυνο για τη διοίκηση ή τον έλεγχό του διαπράττει αδίκημα κατά παράβαση της σύμβασης, έτσι που κάτι τέτοιο να ισχύει, εφόσον το πρόσωπο ενεργεί υπό την ιδιότητα του υπευθύνου για τη διοίκηση ή τον έλεγχο του νομικού προσώπου. Πρόσθετα, στο ίδιο άρθρο διασαφηνίζεται ότι η αρμόδια για τον έλεγχο του νομικού προσώπου αρχή μπορεί να διαγράψει το πιο πάνω νομικό πρόσωπο από το σχετικό μητρώο, εφαρμόζοντας όμως τις διατάξεις της περί εταιρειών νομοθεσίας.

4. Προσθήκη νέων άρθρων τα οποία, αν και στο μεγαλύτερο μέρος τους περιλαμβάνονται και στη σύμβαση, εντούτοις κρίθηκε σκόπιμο να ενταχθούν και στο νομοσχέδιο για την καλύτερη διασφάλιση της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Έτσι, έχουν περιληφθεί σε αυτό διατάξεις για τη μη εφαρμογή του στην περίπτωση που το αδίκημα διαπράττεται μέσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και ο φερόμενος ως δράστης είναι πολίτης της, οπότε και θα έχει εφαρμογή το εσωτερικό δίκαιο. Πρόσθετα, καθορίζεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει την υποχρέωση για την έκδοση ή για την παροχή νομικής συνδρομής, όταν έχει ουσιώδεις λόγους να πιστεύει ότι το αίτημα της έκδοσης γίνεται για τη δίωξη ή την τιμωρία προσώπου συνεπεία της φυλής, της θρησκείας, της εθνικότητας, της εθνικής του καταγωγής, των πολιτικών του πεποιθήσεων ή νόμιμης, κατά το διεθνές δίκαιο, διεκδίκησης συλλογικών δικαιωμάτων.

5. Διαγραφή του άρθρου που προβλέπει τη σύσταση μονάδας καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Οι επιτροπές κατέληξαν στη θέση αυτή, γιατί έχουν την άποψη ότι η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου χωρίς τη δημιουργία της νέας μονάδας, η εγκαθίδρυση της οποίας, εξάλλου, δεν είναι, με βάση τη σύμβαση, υποχρεωτική. Ωστόσο, αν στο μέλλον διαπιστωθεί η ανάγκη ενίσχυσης των αρμόδιων υπηρεσιών, τότε το θέμα θα μπορεί να αντιμετωπιστεί με νεότερη ρύθμιση.

6. Τροποποιήσεις που κρίθηκαν σκόπιμες για την καλύτερη, από νομοτεχνική άποψη, διατύπωση των διατάξεων του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού διαμόρφωσε το υπό συζήτηση νομοσχέδιο σύμφωνα με τα πιο πάνω σε συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της σύμβασης στην οποία αυτό αναφέρεται.

Τα μέλη της επιτροπής, βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ, δήλωσαν ότι, παρ’ όλο που συμφωνούν με το νομοσχέδιο όπως διαμορφώθηκε, εντούτοις, όσον αφορά το άρθρο 6 του νομοσχεδίου, που αφορά τον αποκλεισμό ορισμένων λόγων υπεράσπισης, επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια.

 

14 Νοεμβρίου 2001

 

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων