Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Κατ’ Έφεση Ανατροπής Ποινής Φυλάκισης (Αποζημίωση) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Παναγιώτης Δημητρίου, πρόεδρος Κώστας Παπακώστας
Ιωνάς Νικολάου Άγις Αγαπίου
Μαρία Κυριακού Μάρκος Κυπριανού
Χριστόδουλος Ταραμουντάς Ζαχαρίας Κουλίας
Αριστοφάνης Γεωργίου Χρίστος Κληρίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε έξι συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Σεπτεμβρίου, στις 11, 18 και 25 Οκτωβρίου και την 1η και 8η Νοεμβρίου 2001. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Η επιτροπή είχε επίσης την ευκαιρία να ακούσει το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και στην τελευταία συνεδρίασή της.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η καθιέρωση για πρώτη φορά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας δικαιώματος αποζημίωσης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, στα άτομα των οποίων η ποινή φυλάκισης ανατράπηκε κατ’ έφεση από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ειδικότερα, με το νόμο που προτείνεται παρέχεται το δικαίωμα διεκδίκησης εύλογης και δίκαιης αποζημίωσης από άτομα που εξέτισαν τουλάχιστον το ένα έκτο της ποινής φυλάκισης που τους επιβλήθηκε και στη συνέχεια αθωώθηκαν κατ’ έφεση, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση μέσα σε δύο μήνες από την έκδοση της κατ’ έφεση απόφασης. Για το βάσιμο της καταβολής της αποζημίωσης καθώς και για τον καθορισμό του ύψους της λαμβάνεται προηγουμένως γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Το ύψος της αποζημίωσης που μπορούν να διεκδικήσουν τα άτομα αυτά δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την πραγματική απώλεια εισοδήματος του δικαιούχου αυξημένη κατά ποσοστό 25%. Επίσης, αν απορριφθεί η αίτηση του δικαιούχου ή αν ο τελευταίος δεν ικανοποιηθεί από το ύψος της αποζημίωσης που του προσφέρεται, αυτός δικαιούται να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο εντός σαράντα πέντε ημερών, αφότου του κοινοποιήθηκε η απορριπτική απόφαση ή η προσφερθείσα αποζημίωση.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι αποτέλεσμα συζητήσεων που έγιναν στα πλαίσια εξέτασης πρότασης νόμου ενώπιον της επιτροπής Νομικών της προηγούμενης Βουλής, με την οποία προβλεπόταν, ανάμεσα σ’ άλλα, η αυτόματη αναστολή των ολιγόχρονων ποινών φυλάκισης, αν ο καταδικασθείς δηλώσει στο δικαστήριο ότι προτίθεται να εφεσιβάλει την απόφαση. Η εισήγηση αυτή δημιούργησε αντιδράσεις, με αποτέλεσμα ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας να εισηγηθεί την εξέταση θέματος καταβολής αποζημίωσης στις περιπτώσεις εκείνες που ο καταδικασθείς τελικά αθωώνεται κατ’ έφεση, θέμα στο οποίο αποβλέπει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι ο προτεινόμενος νόμος είναι πρωτοποριακός ακόμη και για τον ευρωπαϊκό χώρο και γι’ αυτό η εφαρμογή του πρέπει να γίνει με πολλή φειδώ, για αποφυγή καταχρήσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, με βάση τα σημερινά δεδομένα, ο αριθμός των ατόμων που δικαιούνται να διεκδικήσουν αποζημιώσεις με βάση τις διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού δεν αναμένεται να ξεπερνά τα δέκα άτομα το χρόνο.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του αρμόδιου υπουργείου, ο θεσμός που εισάγεται με τον προτεινόμενο νόμο προάγει καλύτερα την ιδέα της δικαιοσύνης και του κράτους-δικαίου, ενώ παράλληλα δυνατό να περιορίσει τις περιπτώσεις ατομικών προσφυγών εναντίον της Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, με επιστολή προς την επιτροπή ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2001, συμφώνησε πλήρως με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, την επιτροπή απασχόλησαν θέματα που σχετίζονται με την απλοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, διπλασιασμό τουλάχιστο των προθεσμιών, την παροχή στον αιτητή του δικαιώματος προσφυγής στο δικαστήριο αν δε λάβει έγκαιρα απάντηση, τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης με βάση το εκάστοτε κατώτατο όριο μισθού και την κατάργηση της προϋπόθεσης για έκτιση τουλάχιστο του ενός έκτου της ποινής φυλάκισης από τον αιτητή, για να δικαιούται να διεκδικήσει αποζημίωση. Όλοι οι πιο πάνω προβληματισμοί της επιτροπής διαβιβάστηκαν στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο οποίος σε συνεργασία με τον πρόεδρο της επιτροπής ετοίμασε αναθεωρημένο κείμενο νομοσχεδίου, το οποίο στη συνέχεια υιοθετήθηκε από αυτήν.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όσα προαναφέρθηκαν, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, όπως αυτό αναθεωρήθηκε τελικά.

 

14 Νοεμβρίου 2001

 

 

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων