Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Διαδικασίας Τυποποίησης των Γεωγραφικών Τοπωνυμίων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί της Διαδικασίας Τυποποίησης των Γεωγραφικών Ονομάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας Κανονισμοί του 2001»

Παρόντες:

Πρόδρομος Προδρόμου, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Χριστόδουλος Ταραμουντάς Σοφοκλής Φυττής
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Βαρνάβα
Θάσος Μιχαηλίδης Ανδρούλα Βασιλείου
Τάκης Χατζηγεωργίου Μη μέλη της επιτροπής:
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της Μόνιμης Κυπριακής Επιτροπής Τυποποιήσεως Γεωγραφικών Ονομάτων.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για τη διαδικασία τυποποίησης των γεωγραφικών τοπωνυμίων, έτσι που:

1. να αντικατασταθεί ο όρος “γεωγραφικό τοπωνύμιο” με τον όρο “γεωγραφικό όνομα” που έχει επικρατήσει διεθνώς,

2. να αποδοθεί ορθά η βασική αρμοδιότητα της Μόνιμης Κυπριακής Επιτροπής Τυποποιήσεως Γεωγραφικών Ονομάτων που συνίσταται μόνο στην τυποποίηση και όχι στη μεταβολή γεωγραφικών ονομάτων,

3. να εισαχθούν ορθολογικά κριτήρια για την τυποποίηση των διάφορων γεωγραφικών ονομάτων, και

4. να καθοριστεί πενταετής εκάστοτε θητεία των μελών της προαναφερθείσας Επιτροπής.

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 της υπό αναφορά νομοθεσίας, καθορίζονται λεπτομερώς η σύνθεση, η λειτουργία, οι αρμοδιότητες και οι οικονομικοί πόροι που χρειάζονται για τη λειτουργία της Μόνιμης Κυπριακής Επιτροπής Τυποποιήσεως Γεωγραφικών Ονομάτων, καθώς και της Συμβουλευτικής Επιτροπής, η οποία τη βοηθά στη διεκπεραίωση του έργου της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και τον πρόεδρο και τα μέλη της Μόνιμης Κυπριακής Επιτροπής Τυποποιήσεως Γεωγραφικών Ονομάτων, η εν λόγω επιτροπή λειτουργεί κάτω από την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και με βάση τις αρχές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για την τυποποίηση ονομάτων. Βασικό έργο της επιτροπής αυτής είναι η μελέτη και η υποβολή εισηγήσεων στην αρμόδια αρχή για την τυποποίηση και κωδικοποίηση των γεωγραφικών ονομάτων. Επιπρόσθετα η επιτροπή εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία σε διεθνείς διασκέψεις του ΟΗΕ για θέματα της αρμοδιότητάς της και συνεργάζεται με τον ΟΗΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και με αντίστοιχες εθνικές επιτροπές άλλων χωρών.

Στα πλαίσια της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου και των κανονισμών η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για το επίπονο και αξιόλογο έργο που έχει ήδη επιτελεστεί στον τομέα αυτό τόσο από την υφιστάμενη επιτροπή όσο και από την προϋπάρχουσα ομώνυμη επιτροπή που είχε διοριστεί το 1997 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Σημειώνεται ότι στους προτεινόμενους κανονισμούς διαλαμβάνεται διάταξη σύμφωνα με την οποία το έργο της προϋπάρχουσας ομώνυμης επιτροπής, το οποίο είχε επιτελεστεί πριν από την έναρξη της ισχύος της βασικής νομοθεσίας το 1998, θεωρείται ότι έχει γίνει σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή.

Στο στάδιο της μελέτης των προτεινόμενων ρυθμίσεων επισημάνθηκαν από την επιτροπή ορισμένες αδυναμίες στα σχετικά κείμενα, γι’ αυτό η επιτροπή επέφερε σε αυτά τις αναγκαίες κατά την άποψή της βελτιώσεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και των υπό συζήτηση κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση και την έγκρισή τους αντίστοιχα, όπως έχουν από νομοτεχνικής άποψης τελικά διαμορφωθεί.

13 Νοεμβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων