Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, αναπλ. πρόεδρος Πρόδρομος Προδρόμου
Γιώργος Λιλλήκας Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Δώρος Θεοδώρου
Παναγιώτης Δημητρίου ,

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Με τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 34 του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων Κανονισμών, έτσι ώστε να εξαιρεθεί η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα από τη συμμετοχή της στο Σχέδιο Ταμείου Προστασίας Καταθέσεων, για να της δοθεί η ευκαιρία να συμμετάσχει στο αντίστοιχο σχέδιο προστασίας καταθέσεων του Συνεργατικού Κινήματος. Περαιτέρω, σκοπείται η συμμετοχή στο υπό αναφορά σχέδιο της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ και της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως Λτδ λόγω της αλλαγής που επήλθε στο εταιρικό καθεστώς της πρώτης και των καταθέσεων που άρχισε να δέχεται η δεύτερη.

Τέλος, με τους ίδιους κανονισμούς επεκτείνεται από δώδεκα μήνες σε πέντε χρόνια η μέγιστη διάρκεια επενδύσεων των διαθέσιμων κεφαλαίων του Ταμείου, γεγονός που διευρύνει τη δυνατότητα της Διαχειριστικής Επιτροπής να διαμορφώνει μια πιο ισορροπημένη διάρθρωση των επενδύσεων του Ταμείου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των πιο πάνω κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

12 Νοεμβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων