Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Πρόδρομος Προδρόμου Γιάννος Λαμάρης
Χριστόδουλος Ταραμουντάς Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ιωνάς Νικολάου Σοφοκλής Φυττής
Θάσος Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα
Τάκης Χατζηγεωργίου Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από 16 Οκτωβρίου μέχρι 6 Νοεμβρίου 2001. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού και Εσωτερικών, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου και εκπρόσωποι της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται, όπως κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για τις σχολικές εφορείες, ώστε τα μέλη των σχολικών εφορειών αντί να εκλέγονται να διορίζονται από τις αρχές τοπικής διοίκησης, οι οποίες θα επιλέγουν μεταξύ των μελών τους.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα μέλη των σχολικών εφορειών αναδεικνύονται με εκλογές οι οποίες αρχικά προβλεπόταν να διεξάγονται ταυτόχρονα με τις δημοτικές εκλογές και μεταγενέστερα, σύμφωνα με πρόσφατη τροποποίηση που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Ιούλιο του 2001, να διεξάγονται ξεχωριστά μέσα στο μήνα Δεκέμβριο, σε ημέρα που καθορίζεται με διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών. Σημειώνεται ότι οι υπό αναφορά διατάξεις για την ανάδειξη μελών των σχολικών εφορειών με εκλογές δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί. Συγκεκριμένα, με την εισαγωγή της ισχύουσας νομοθεσίας που προνοεί τη διεξαγωγή εκλογών, θεωρήθηκε ότι οι υφιστάμενες τότε σχολικές εφορείες είχαν συσταθεί με βάση τη νομοθεσία αυτή. Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά παρατάθηκε η θητεία των σχολικών εφορειών που λειτουργούσαν τότε, τα μέλη των οποίων είχαν διοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσαν ενώπιον της επιτροπής οι εκπρόσωποι των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού και Εσωτερικών, η προτεινόμενη με το νομοσχέδιο ρύθμιση στην ουσία αποτελεί επέκταση παρόμοιας ρύθμισης που ισχύει μόνο αναφορικά με τις Κοινότητες. Επίσης, όπως επισημάνθηκε στην επιτροπή, σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η προτεινόμενη από την κυβέρνηση τροποποίηση για τη διεξαγωγή εκλογών, θα πρέπει να γίνουν οι σχετικές διευθετήσεις, ώστε να εγκριθούν τα αναγκαία κονδύλια, δεδομένου ότι για την εν λόγω δαπάνη δεν υπάρχει πρόνοια στον κρατικό προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους. Τέλος τονίστηκε το γεγονός ότι παρότι η ισχύουσα νομοθεσία που θεσπίστηκε το 1997 εκσυγχρονίζει το θεσμό των σχολικών εφορειών, εντούτοις αυτή δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως λόγω έλλειψης των προβλεπόμενων σ’ αυτή κανονισμών, η ετοιμασία των οποίων βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου, αναφερόμενος σε παλαιότερη εκφρασθείσα άποψη της ένωσης δήμων, δήλωσε ότι εξακολουθεί να υποστηρίζει την ανάληψη των αρμοδιοτήτων των σχολικών εφορειών από τους δήμους υπό την προϋπόθεση όμως ότι τέτοια ανάληψη θα συνοδεύεται ταυτόχρονα με πρόταση για αλλαγή της δομής τους και την εξασφάλιση των αναγκαίων μέσων για την επιτυχή άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Αντίθετα, όπως παρατηρήθηκε από τον ίδιο, στο υπό μελέτη νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνονται διατάξεις για τέτοιες αλλαγές παρά μόνο προβλέπεται αλλαγή στον τρόπο ανάδειξης των μελών των σχολικών εφορειών, η οποία στην ουσία συνιστά απλή μετακύλιση της ευθύνης για τη λειτουργία τους στις αρχές τοπικής διοίκησης. Συνεπώς, υποστήριξε ο ίδιος, είναι προφανές ότι οι εξ αντικειμένου δυσκολίες που παρουσιάζονται σήμερα στη διεκπεραίωση του έργου των σχολικών εφορειών θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν, με μόνη διαφορά τη μελλοντική απαλλαγή της κυβέρνησης από την ευθύνη οποιασδήποτε αποτυχίας στη λειτουργία τους. Ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου εξέφρασε τέλος τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, στο στάδιο της διαμόρφωσης των προτεινόμενων τροποποιήσεων, η κυβέρνηση δε ζήτησε τις απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων.

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου τάχθηκε υπέρ της προτεινόμενης ρύθμισης, δηλώνοντας ότι η επιχειρούμενη αλλαγή συνιστά υιοθέτηση των σύγχρονων αντιλήψεων για τις αρχές τοπικής διοίκησης.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί, προφορικά ή με γραπτά υπομνήματα, για τις απόψεις των μελών διάφορων σχολικών εφορειών, οι οποίες κατ’ αρχάς διαφωνούν με την προτεινόμενη αλλαγή ως προς τον τρόπο ανάδειξης των μελών των σχολικών εφορειών. Όπως επισημάνθηκε από την πλευρά των σχολικών εφορειών, η εκχώρηση των εξουσιών τους στα συμβούλια τοπικής διοίκησης αποφασίστηκε από την κυβέρνηση αφενός χωρίς να προηγηθεί η αναγκαία μελέτη και κατά συνέπεια χωρίς να ληφθούν υπόψη η φύση και η έκταση των αρμοδιοτήτων των σχολικών εφορειών και οι τομείς της παιδείας που εξυπηρετούνται από αυτές και αφετέρου χωρίς να προηγηθεί οποιοσδήποτε διάλογος μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Ειδικότερα αγνοήθηκε το γεγονός ότι οι σχολικές εφορείες είναι επιφορτισμένες με τεράστιο όγκο εργασίας. Δυστυχώς, αντί να επιδιωχθεί η θεραπεία των αδυναμιών στο θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας τους και η ενίσχυση των ανεπαρκών οικονομικών τους πόρων, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιχειρείται η κατάργηση του κατά τα άλλα επιτυχούς θεσμού των σχολικών εφορειών, χωρίς αυτή η θεσμική αλλαγή να συνοδεύεται με οποιαδήποτε εγγύηση για την επιτυχία του θεσμού υπό το προτεινόμενο νέο καθεστώς. Συγκεκριμένα εκφράστηκε η επιφύλαξη κατά πόσο τα μέλη των συμβουλίων της τοπικής αυτοδιοίκησης θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο έργο που προτείνεται να τους ανατεθεί και κατά πόσο αυτά θα διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση, εμπειρία και κυρίως τον αναγκαίο χρόνο, ώστε να φέρουν σε πέρας αποτελεσματικότερα το εν λόγω έργο.

Αναφορικά με τους πιο πάνω ισχυρισμούς ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας εξήγησε στην επιτροπή ότι η προτεινόμενη ρύθμιση δε συνιστά εκχώρηση των εξουσιών στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλ’ απλώς πρόκειται για μια αλλαγή στον τρόπο της ανάδειξης των μελών των σχολικών εφορειών, τα οποία στο εξής αντί να εκλέγονται θα διορίζονται από και ανάμεσα στα εκλελεγμένα μέλη των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων. Εξάλλου, όπως εμφαντικά τονίστηκε από τον ίδιο, οι υπόλοιπες διατάξεις της ισχύουσας αυτοτελούς νομοθεσίας για τις σχολικές εφορείες θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται όπως προηγουμένως από αυτοτελή σώματα σχολικών εφορειών με μόνη διαφοροποίηση ότι τα μέλη τους θα έχουν διπλή ιδιότητα, του σχολικού εφόρου και ταυτόχρονα του μέλους δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας συμφωνεί ως θέμα αρχής με την άποψη να περιέλθει στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης η εξουσία διορισμού των μελών των σχολικών εφορειών. Ωστόσο, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, πιστεύει ότι το όλο θέμα παρουσιάζει πολλές πτυχές και προβλήματα, τα οποία χρήζουν ενδελεχέστερης μελέτης, για την οποία στο παρόν στάδιο δεν παρέχεται ο απαιτούμενος χρόνος. Εξάλλου, η επιτροπή προτού προχωρήσει στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης θεωρεί χρήσιμο να έχει τη σχετική γνωμάτευση που ζήτησε από την εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αναφορικά με τη συνταγματικότητα της τυχόν συμπερίληψης στο νομοσχέδιο διάταξης σύμφωνα με την οποία ο διορισμός των μελών των σχολικών εφορειών από τα συμβούλια τοπικής διοίκησης θα ενεργείται κατ’ αναλογία των αποτελεσμάτων των τελευταίων δημοτικών ή βουλευτικών εκλογών.

Στη βάση όλων των πιο πάνω και λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις θέσεις που εκφράστηκαν από τα κόμματα για το όλο θέμα, η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στο παρόν στάδιο ως μεταβατική ρύθμιση την αναστολή των προνοιών της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορούν τη διεξαγωγή εκλογών για χρονικό διάστημα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2002 ή προγενέστερα, όπως ήθελε τυχόν καθοριστεί με νόμο. Η επιτροπή προβαίνει στην εισήγηση αυτή, ώστε να της παρασχεθεί στο μεταξύ ο απαιτούμενος χρόνος για διεξοδικότερη μελέτη των επιμέρους ζητημάτων που εγείρονται σχετικά με το διορισμό των μελών των σχολικών εφορειών από της αρχές τοπικής διοίκησης.

Παράλληλα η επιτροπή, κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νεές Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Συναγερμού, του Δημοκρατικού Κόμματος και του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών, εισηγείται για τη χρονική περίοδο της αναστολής των εκλογών το διορισμό νέων μελών σχολικών εφορειών από το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να λάβει υπόψη τόσο τα αποτελέσματα των τελευταίων βουλευτικών εκλογών όσο και την εισήγηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού στη βάση προηγούμενων διαβουλεύσεών του με τα πολιτικά κόμματα.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσαν ότι, παρόλο που συμφωνούν με το διορισμό νέων μελών σχολικών εφορειών όπως πιο πάνω προτείνεται, διατηρούν εντούτοις τις επιφυλάξεις τους κατά πόσο ο διορισμός νέων μελών για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα θα επηρεάσει αρνητικά τη διεκπεραίωση γενικά των εργασιών τους και ειδικά των διάφορων έργων τα οποία είχαν προγραμματιστεί ή τυχόν θα προκύψουν στο διάστημα της σύντομης αυτής θητείας.

Το μέλος της επιτροπής κ. Ανδρούλα Βασιλείου, υιοθετώντας τις πιο πάνω επιφυλάξεις σε ό,τι αφορά το διορισμό νέων μελών σχολικών εφορειών, δήλωσε ότι διαφωνεί με την προτεινόμενη ρύθμιση και εισηγείται αντί αυτής την παράταση της θητείας των μελών των υφιστάμενων σχολικών εφορειών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εισηγείται κατά πλειοψηφία στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο του πιο πάνω νομοσχεδίου.

 

7 Νοεμβρίου 2001

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων