Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Δημόσια Πρόταση προς Εξαγορά ή Αγορά Τίτλων και Συγχώνευση Εταιρειών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2001»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, αναπλ. πρόεδρος Πρόδρομος Προδρόμου
Γιώργος Λιλλήκας Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Δώρος Θεοδώρου
Παναγιώτης Δημητρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκε και παρευρέθηκε εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.

Με τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 60Α και 71 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Δημόσια Πρόταση προς Εξαγορά ή Αγορά Τίτλων και Συγχώνευση Εταιρειών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο) Κανονισμών, ώστε να διαφοροποιηθούν οι προθεσμίες που απαιτούνται για την εξέταση από το Χρηματιστήριο μιας δημόσιας πρότασης.

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς προνοούνται τα ακόλουθα:

 • Η αύξηση από δέκα σε δώδεκα των εργάσιμων ημερών μέσα στις οποίες ο προτείνων οφείλει να καταρτίσει το έγγραφο της δημόσιας πρότασης, να το κοινοποιήσει στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο διοικητικό συμβούλιο της ενδιαφερόμενης εταιρείας και ύστερα να προβεί σε δημοσίευσή του·
 • η αύξηση από τρεις σε επτά των εργάσιμων ημερών μέσα στις οποίες το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου οφείλει να εκδώσει την απόφασή του και από τρεις σε πέντε των εργάσιμων ημερών μέσα στις οποίες ο προτείνων οφείλει να καταθέσει τυχόν πρόσθετες πληροφορίες, σε περίπτωση που αυτές ζητηθούν από το Χρηματιστήριο.
 • Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ο προτείνων τη δημόσια πρόταση οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών από της ανακοίνωσης της απόφασής του να καταρτίσει έγγραφο δημόσιας πρότασης, να το κοινοποιήσει στο Συμβούλιο του ΧΑΚ, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και ύστερα να προβεί σε δημοσίευσή του. Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου οφείλει να εκδώσει την απόφασή του μέσα σε προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών από της καταθέσεως του εγγράφου της δημόσιας πρότασης και σε περίπτωση που ζητούνται από τον προτείνοντα πρόσθετες πληροφορίες, ο προτείνων οφείλει να τις καταθέσει εντός των επόμενων τριών εργάσιμων ημερών.

  Ύστερα από τις πρόσφατες εξελίξεις στη χρηματιστηριακή αγορά και το φόρτο εργασίας που δημιουργήθηκε από το μεγάλο ενδιαφέρον για εισαγωγή τίτλων νέων εταιρειών στο ΧΑΚ, κρίθηκε σκόπιμο να προταθεί η διαφοροποίηση των προθεσμιών που απαιτούνται για την εξέταση μιας δημόσιας πρότασης από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου.

  Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

  6 Νοεμβρίου 2001 

   

       

  Back ] Up ] Next ]    

       © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων