Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του 1997 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άριστος Χρυσοστόμου Πρόδρομος Προδρόμου
Γιώργος Λιλλήκας Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Άμυνας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 1997, ώστε να δημιουργηθούν αναδρομικά από τις 30 Δεκεμβρίου 1997 δύο νέες θέσεις συνταγματάρχη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το 1997 δύο αντισυνταγματάρχες και τώρα συνταγματάρχες πεζικού του Στρατού της Δημοκρατίας οι οποίοι πληρούσαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για κρίση είχαν συμπεριληφθεί στις ετήσιες τακτικές κρίσεις των αξιωματικών που έγιναν το έτος εκείνο και είχαν κριθεί από το αρμόδιο για την περίπτωσή τους Συμβούλιο Κρίσεων προακτέοι κατ’ αρχαιότητα.

Οι εν λόγω αξιωματικοί, αμφισβητώντας την πιο πάνω απόφαση, αρχικά άσκησαν ιεραρχική προσφυγή στο Συμβούλιο Επανακρίσεων, το οποίο την απέρριψε, και ακολούθως καταχώρισαν προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας δήλωσή του ότι η απόφαση του Συμβουλίου Επανακρίσεων, βάσει της οποίας απορρίφθηκε η ιεραρχική προσφυγή τους κατά της κρίσης αυτών ως προακτέων κατ’ αρχαιότητα, είναι άκυρη, παράνομη και στερούμενη οποιουδήποτε έννομου αποτελέσματος. Το Ανώτατο Δικαστήριο αποδεχόμενο τις προσφυγές των εν λόγω αξιωματικών ακύρωσε τη συγκεκριμένη απόφαση του Συμβουλίου Επανακρίσεων, βάσει της οποίας είχαν απορριφθεί οι ιεραρχικές προσφυγές που αυτοί είχαν ασκήσει κατά της εν λόγω κρίσης. Λόγω της απόφασης αυτής του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της μη άσκησης έφεσης κατ’ αυτής, προέκυψε η υποχρέωση επανακρίσεως των αιτητών αξιωματικών.

Ας σημειωθεί ότι οι δύο ενδιαφερόμενοι αξιωματικοί, παρ’ όλο που το έτος 1997 είχαν κριθεί προακτέοι κατ’ αρχαιότητα και θα μπορούσαν να προαχθούν στο βαθμό του συνταγματάρχη, εντούτοις δεν προήχθησαν, γιατί οι κενές θέσεις που υπήρχαν το έτος εκείνο στο βαθμό αυτό είχαν πληρωθεί από άλλους ομόβαθμούς τους αξιωματικούς οι οποίοι είχαν κριθεί προακτέοι κατ’ εκλογή και οι οποίοι προηγούνται στις προαγωγές εκείνων που κρίνονται προακτέοι κατ’ αρχαιότητα, με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς.

Μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναφορικά με τις πιο πάνω προσφυγές το Υπουργείο Άμυνας, ενεργώντας με βάση τη θέση της Νομικής Υπηρεσίας, έθεσε τις υποθέσεις των δύο ενδιαφερόμενων αξιωματικών ενώπιον του Συμβουλίου Επανακρίσεων που συγκροτήθηκε το έτος 2000, το οποίο τελικά αποφάσισε ότι γίνονται δεκτές οι ιεραρχικές προσφυγές που αυτοί είχαν ασκήσει το 1997 κατά της επίδικης κρίσης κρίνοντάς τους προακτέους κατ’ εκλογή.

Επειδή, σύμφωνα με τα πιο πάνω, οι δύο αξιωματικοί θα προάγονταν στο βαθμό του συνταγματάρχη από τις 30 Δεκεμβρίου 1997, ημερομηνία κατά την οποία είχαν προαχθεί και οι υπόλοιποι ομόβαθμοί τους αξιωματικοί που είχαν κριθεί προακτέοι κατ’ εκλογή, και επειδή επηρεάστηκε δυσμενώς η μετέπειτα ανέλιξή τους, κρίθηκε ορθό και δίκαιο να γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες για την αναδρομική αποκατάστασή τους στην οποία και αποβλέπει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως όλων των στοιχείων που κατατέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση τον περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμο, δεν υφίσταται οποιαδήποτε πρόνοια που να παρέχει τη δυνατότητα για υπεράριθμες προαγωγές, έτσι που το όλο θέμα της αποκατάστασης των δύο επηρεαζομένων να διευθετηθεί με βάση αυτή, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο για την αναδρομική δημιουργία και ένταξη των αναγκαίων θέσεων στον κρατικό προϋπολογισμό.

30 Οκτωβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων