Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 6) του 2001»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άριστος Χρυσοστόμου Παναγιώτης Δημητρίου
Τάσσος Παπαδόπουλος Πρόδρομος Προδρόμου
Γιώργος Λιλλήκας Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Δώρος Θεοδώρου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του πάγιου ταμείου της Δημοκρατίας ποσού ύψους £970.000 και η διάθεσή του για αγορά από την κυβέρνηση του κτιρίου της Συνεργατικής Εταιρείας Κωφών Λτδ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, η προαναφερόμενη αγορά γίνεται για ενίσχυση της οικονομικής βάσης της Συνεργατικής Εταιρείας Κωφών Λτδ, την πλήρη εξόφληση των χρεών της και τη δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου για τη μελλοντική κίνηση της εταιρείας. Παράλληλα, οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν ότι η αξία αγοράς του εν λόγω ακινήτου έγινε σύμφωνα με την εκτίμηση του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς της διάθεσης της ζητούμενης συμπληρωματικής πίστωσης, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

 

29 Οκτωβρίου 2001

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων