Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Λογιστικής Διαχείρισης Δαπανών για Έργα Υποδομής στον Τομέα των Μεταφορών Νόμος του 2001» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Λογιστικής Διαχείρισης Δαπανών για Έργα Υποδομής στον Τομέα των Μεταφορών Κανονισμοί του 2001»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος Παναγιώτης Δημητρίου
Νίκος Κλεάνθους Δημήτρης Συλλούρης
Ανδρέας Χρίστου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Σταύρος Ευαγόρου Γιαννάκης Ομήρου
Ελένη Μαύρου Χρίστος Κληρίδης
Άγις Αγαπίου Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2001. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Το πιο πάνω νομοσχέδιο και οι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν για εξέταση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων και κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με τις πρόνοιές του που αφορούν την εισαγωγή και διατήρηση από τα κράτη μέλη λογιστικού συστήματος για τις δαπάνες υποδομής στον τομέα των οδικών μεταφορών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το κεκτημένο αφορά γενικότερα το λογιστικό σύστημα για τις δαπάνες υποδομής στον τομέα των σιδηροδρομικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών. Στην περίπτωση όμως της Κύπρου έχουν υιοθετηθεί οι πρόνοιες που αφορούν μόνο την υποδομή του οδικού δικτύου.

Με τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 8 του προαναφερθέντος προτεινόμενου νόμου, σκοπείται ο λεπτομερής καθορισμός των διάφορων κατηγοριών δαπανών, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των διατάξεών του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, επειδή οι δαπάνες για το αστικό, υπεραστικό και αγροτικό δίκτυο διενεργούνται εκτός από το Τμήμα Δημοσίων Έργων και από άλλες αρμόδιες αρχές, όπως είναι οι επαρχιακές διοικήσεις, οι δήμοι και τα κοινοτικά συμβούλια, κρίθηκε σκόπιμο να προβλεφθεί στο νομοσχέδιο ότι η ετοιμασία των σχετικών στοιχείων θα γίνεται από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες και τα υποβάλλουν στη συνέχεια στο Τμήμα Δημοσίων Έργων που θα τα επεξεργάζεται και θα τα διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως προβλέπει ο σχετικός κανονισμός του κοινοτικού κεκτημένου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού ζήτησε και πήρε πρόσθετα στοιχεία σε σχέση με τις επιπτώσεις που η εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου και των κανονισμών θα έχουν για την Κύπρο, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τους, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο του πιο πάνω νομοσχεδίου και την έγκριση των κανονισμών. Παράλληλα η επιτροπή διευκρινίζει ότι η εισήγησή της για έγκριση του προτεινόμενου νόμου και των κανονισμών δεν προδικάζει και την έγκριση από αυτή οποιουδήποτε προϋπολογισμού που πιθανόν να απαιτηθεί σε συνάρτηση με τη διοικητική εφαρμογή των διατάξεών τους.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής των Νέων Οριζόντων κ. Χρίστος Κληρίδης επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

29 Οκτωβρίου 2001

 

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων