Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999»

Παρόντες:

Παναγιώτης Δημητρίου, πρόεδρος Μάρκος Κυπριανού
Iωνάς Νικολάου Ζαχαρίας Κουλίας
Μαρία Κυριακού Χρίστος Κληρίδης
Χριστόδουλος Ταραμουντάς  
Κώστας Παπακώστας  
Άγις Αγαπίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από το βουλευτή κ. Τάσσο Παπαδόπουλο, σε τρεις συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 4, 11 και 18 Οκτωβρίου 2001. Το εν λόγω σχέδιο νόμου απασχόλησε και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών της προηγούμενης Βουλής σε τέσσερις συνεδρίες της στα πλαίσια των οποίων είχε την ευκαιρία να ακούσει και τις απόψεις της τέως προέδρου του Οικογενειακού Δικαστηρίου.

Σκοπός της προτεινόμενης νομοθεσίας είναι η τροποποίηση των διατάξεων της βασικής νομοθεσίας περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων, που αναφέρονται στην αξίωση συμμετοχής των συζύγων στην περιουσία τους σε περίπτωση λύσης ή ακύρωσης του γάμου ή σε περίπτωση διάστασής τους, έτσι που να προβλεφθεί ότι στην περίπτωση που η αύξηση της περιουσίας του ενός των συζύγων επέρχεται φυσιολογικά χωρίς οποιαδήποτε συμβολή του άλλου συζύγου, ο τελευταίος να δικαιούται στο ένα τρίτο της αύξησης αυτής, χωρίς να απαιτείται να αποδείξει οποιαδήποτε συμβολή του στην αύξηση.

Επεξηγώντας ο κ. Τάσσος Παπαδόπουλος την όλη φιλοσοφία που διέπει την προτεινόμενη με την υπό αναφορά πρόταση νόμου τροπολογία, ανέφερε ότι αυτή δικαιολογείται ως ένα δίκαιο κοινωνικό μέτρο που συναρτάται άμεσα με το θεσμό του γάμου και που αποσκοπεί οι περιουσιακές σχέσεις των συζύγων μετά το διαζύγιο να ρυθμίζονται με τρόπο που να μη μένει εκτεθειμένος εκείνος από τους συζύγους ο οποίος ενδέχεται να μην έχει επ΄ ονόματί του οποιαδήποτε περιουσία. Με το ίδιο σκεπτικό και με την ίδια φιλοσοφία, υποστήριξε ο κ. Παπαδόπουλος, με την οποία σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο ο διαθέτης δεν έχει δικαίωμα να διαθέτει ολόκληρη την περιουσία του αφήνοντας εκτεθειμένους το σύζυγο και τα τέκνα του σε περίπτωση διαθήκης, θα πρέπει παράλληλα να ρυθμιστεί και το δικαίωμα του ενός συζύγου να αποκτά μερίδιο στην αύξηση που επήλθε στην περιουσία του άλλου συζύγου στη διάρκεια του γάμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών στην πλειοψηφία της, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη το γεγονός ότι η εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας θα δημιουργούσε πολλά προβλήματα τόσο κοινωνικά όσο και πρακτικά και με βάση το σκεπτικό ότι η αύξηση της κληρονομικής περιουσίας του ενός συζύγου θα περιέρχεται, έστω και μερικώς, μετά το διαζύγιο στην ιδιοκτησία του άλλου συζύγου, δεν υιοθετεί τις διατάξεις της πρότασης νόμου, γι΄ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την απόρριψή της.

Το μέλος της επιτροπής κ. Μάρκος Κυπριανού δήλωσε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος εμμένει στην ανάγκη ψήφισης σε νόμο της υπό αναφορά πρότασης νόμου.

24 Οκτωβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων