Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Κατσουρίδης, πρόεδρος Νίκος Τορναρίτης
Κίκης Γιάγκου Ανδρέας Παπαπολυβίου
Γιάννος Λαμάρης Σοφοκλής Φυττής
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Δώρος Θεοδώρου
Ρίκκος Ερωτοκρίτου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου, σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και στις 15 Οκτωβρίου 2001. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός της υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση της βασικής περί κοινοτήτων νομοθεσίας, ώστε αφενός τα μέλη με τα οποία κάθε κοινότητα μετέχει στο συμβούλιο του συμπλέγματος κοινοτήτων να επιλέγονται από το συμβούλιο κάθε κοινότητας με αναλογική εκπροσώπηση των συνδυασμών και αφετέρου να καταστεί δυνατή η εκλογή στη θέση του μέλους κοινοτικού συμβουλίου και προσώπου το οποίο κατέχει θέση στη δημόσια ή εκπαιδευτική υπηρεσία ή σε οργανισμό δημόσιου δικαίου.

Ο εισηγητής της πρότασης νόμου, εισάγοντάς την ενώπιον της επιτροπής, δήλωσε ότι η πρώτη τροποποίηση που προτείνεται αποσκοπεί στη δημοκρατικότερη εκπροσώπηση των συνδυασμών στο συμβούλιο του συμπλέγματος κοινοτήτων, ενώ η δεύτερη στην άρση της αναχρονιστικής διάταξης του περί Κοινοτήτων Νόμου, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται σε πρόσωπα που κατέχουν θέση στη δημόσια ή εκπαιδευτική υπηρεσία ή σε οργανισμό δημόσιου δικαίου να είναι μέλη κοινοτικών συμβουλίων, επιτρέποντας έτσι στα πρόσωπα αυτά να απολαύουν ισότιμα των ίδιων πολιτικών δικαιωμάτων με τους άλλους πολίτες της Δημοκρατίας αλλά και παρέχοντας το δικαίωμα σε επιστημονικά καταρτισμένα άτομα να προσφέρουν τις γνώσεις και τις υπηρεσίες τους στην κοινότητά τους. Τέλος, ο εισηγητής ανέφερε πως, παρ’ όλο που η άρση της πιο πάνω απαγόρευσης θα πρέπει να επεκταθεί και στο αξίωμα του κοινοτάρχη, εντούτοις πιστεύει πως το θέμα αυτό χρήζει ενδελεχέστερης μελέτης για την οποία στο παρόν στάδιο δεν παρέχεται ο απαιτούμενος χρόνος.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, σχολιάζοντας τη δεύτερη τροποποίηση που προτείνεται, δήλωσε πως για το θέμα αυτό έχει ήδη ληφθεί απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο η οποία είναι αρνητική.

Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε πως το υπουργείο, χωρίς να διαφωνεί με την άποψη ότι η δεύτερη τροποποίηση θα δώσει το δικαίωμα σε επιστημονικά καταρτισμένα άτομα να αναλάβουν το αξίωμα του μέλους κοινοτικού συμβουλίου, εντούτοις θεωρεί ότι η ψήφισή της αναμένεται να προκαλέσει:

1. Αναπόφευκτη σύγκρουση μεταξύ των καθηκόντων των υπαλλήλων που αναφέρονται στην πρόταση νόμου και των καθηκόντων των εκλελεγμένων τοπικών αρχών.

2. Διακύβευση της υποχρέωσης των υπαλλήλων για εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα όσον αφορά πληροφορίες που κατέχουν ως εκ της θέσεώς τους, σε περίπτωση που οι ίδιοι υπάλληλοι εκπροσωπούν και τα συμφέροντα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

3. Αδυναμία των προσώπων αυτών να ανταποκριθούν στην υποχρέωσή τους να αφιερώνουν όλο το χρόνο τους στην εργασία τους.

4. Σε περίπτωση ανάμειξής τους σε οποιαδήποτε αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, αναγκαστικό πρόβλημα χρόνου ως προς τη διεκπεραίωση τόσο των καθηκόντων τους ως υπαλλήλων όσο και ως εκλελεγμένων μελών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στο στάδιο της μελέτης της υπό αναφορά πρότασης νόμου η επιτροπή ζήτησε τις απόψεις των εμπλεκόμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων σχετικά με τη δεύτερη τροποποίηση. Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ και της ΟΕΛΜΕΚ με υπόμνημα που απέστειλαν στην επιτροπή υιοθέτησαν τις πρόνοιες της υπό αναφορά πρότασης νόμου, ενώ οι υπόλοιπες επηρεαζόμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις ζήτησαν να τους παρασχεθεί περαιτέρω χρόνος για να μελετήσουν το όλο θέμα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα κατατέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί στο όλο θέμα κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

18 Οκτωβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων