Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος

Σωτήρης Σαμψών

Γιώργος Χατζηγεωργίου

Άριστος Χρυσοστόμου

Κώστας Κωνσταντίνου

Σοφοκλής Φυττής

Γεώργιος Τάσου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και στις 11 Οκτωβρίου 2001. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μεταλλείων, καθώς και εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Σκυροποιών, του Συνδέσμου Βιομηχάνων Μωσαϊκών και Μαρμάρων Κύπρου και της Ένωσης Βιομηχάνων Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η αντικατάσταση του άρθρου 41 της βασικής νομοθεσίας για τη λειτουργία των μεταλλείων και λατομείων το οποίο αναφέρεται στην εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να τερματίζει προνόμιο λατομείου, ώστε να καλυφθεί η αδυναμία που παρουσιάζει η διατύπωση του εν λόγω άρθρου αναφορικά με τη συμμόρφωση των κατόχων προνομίων λατομείων προς τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυτό χορηγείται.

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Μεταλλείων και την πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η ισχύουσα ρύθμιση παρουσιάζει τις πιο κάτω αδυναμίες:

1. Για να ενεργοποιηθούν οι σχετικές διατάξεις της υπό τροποποίηση νομοθεσίας, ο κάτοχος προνομίου λατομείου θα πρέπει να παραβιάζει κάποιο όρο επανειλημμένα, ανεξάρτητα από το αν αυτός είναι ουσιώδης ή όχι.

2. Παρέχεται υπερβολικά μεγάλη προθεσμία (τριάντα ημέρες) στον κάτοχο προνομίου λατομείου, για να συμμορφωθεί προς όρο τον οποίο έχει παραβιάσει.

3. Δεν προβλέπονται οποιαδήποτε μέτρα κατά του κατόχου προνομίου λατομείου ο οποίος εσκεμμένα και επανειλημμένα παραβιάζει κάποιον όρο και ακολούθως συμμορφώνεται προς αυτόν.

Αποτέλεσμα των πιο πάνω είναι η δημιουργία ανεπιθύμητων καταστάσεων, όπως η διοχέτευση στην αγορά ακατάλληλων λατομικών προϊόντων ή η επαναλαμβανόμενη πρόκληση από τις λατομικές μονάδες συνθηκών οχληρίας.

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Μεταλλείων, με την προτεινόμενη αντικατάσταση του πιο πάνω αναφερόμενου άρθρου αφενός θα παύσει να ισχύει η προϋπόθεση της συνεχιζόμενης παράβασης με την παροχή στον κάτοχο του προνομίου σχετικής προειδοποίησης με σκοπό τη συμμόρφωσή του και αφετέρου θα διευρυνθεί η διακριτική εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να τερματίζει το προνόμιο λατομείου σε περίπτωση που ο κάτοχός του, ύστερα από επανειλημμένες προειδοποιήσεις, συμμορφώνεται αρχικά, αλλά στη συνέχεια υποτροπιάζει. Περαιτέρω ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η προτεινόμενη τροποποίηση θα συμβάλει στην παραγωγή πιο κατάλληλων λατομικών προϊόντων.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Βιομηχάνων Κύπρου και του Παγκύπριου Συνδέσμου Σκυροποιών διαφώνησαν με την προτεινόμενη τροποποίηση δηλώνοντας ότι θα έπρεπε οι αρμόδιες αρχές να δημιουργήσουν πρώτα στις λατομικές ζώνες την απαραίτητη υποδομή και μετά να ετίθετο θέμα τροποποίησης της νομοθεσίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα κατατέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

16 Οκτωβρίου 2001

 

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων