Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Σύμβασης για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση και περί Συναφών Πρωτοκόλλων (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Αναστασιάδης, πρόεδρος Μη μέλη της επιτροπής:
Δημήτρης Συλλούρης Γιάννος Λαμάρης
Τάκης Χατζηγεωργίου Γεώργιος Γεωργίου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου  
Δώρος Θεοδώρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουλίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Με τον προτεινόμενο νόμο σκοπείται η τροποποίηση του περί της Σύμβασης για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση και περί Συναφών Πρωτοκόλλων (Κυρωτικού) Νόμου του 1979 για σκοπούς υιοθέτησης τροποποιήσεων της σύμβασης και σχετικών πρωτοκόλλων.

Ειδικότερα, το υπό συζήτηση νομοσχέδιο περιλαμβάνει:

1. Τις τροποποιήσεις της πιο πάνω σύμβασης που υιοθετήθηκαν στις 10 Ιουνίου 1995.

2. Το Πρωτόκολλο σχετικά με τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές και τη Βιολογική Ποικιλομορφία στη Μεσόγειο, που υιοθετήθηκε στις 10 Ιουνίου 1995.

3. Το Πρωτόκολλο για την Προστασία της Μεσογείου από τη Ρύπανση που Προέρχεται από την Εξερεύνηση και Εκμετάλλευση της Υφαλοκρηπίδας, του Βυθού και του Υπεδάφους του, που υιοθετήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 1995.

Με τον προτεινόμενο νόμο καταργείται παράλληλα ο περί του Πρωτοκόλλου περί των Ειδικών Προστατευομένων Περιοχών της Μεσογείου Θάλασσας (Κυρωτικός) Νόμος του 1987, αφού το πρωτόκολλο αυτό αντικαθίσταται με το Πρωτόκολλο σχετικά με τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές και τη Βιολογική Ποικιλομορφία στη Μεσόγειο.

Οι πιο πάνω τροποποιήσεις της σύμβασης εγκρίθηκαν με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 42.825 και ημερομηνία 12 Ιουνίου 1995, ενώ τα πιο πάνω αναφερόμενα πρωτόκολλα εγκρίθηκαν με τις αποφάσεις με αριθμούς 42.825 και 51.944 και ημερομηνίες 12 Ιουνίου 1995 και 14 Ιουνίου 2000 αντίστοιχα.

Η επιψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου από τη Βουλή απαιτείται, με βάση το άρθρο 169.2 του Συντάγματος, για την κατά νόμο κύρωση των τροποποιήσεων της σύμβασης και των πρωτοκόλλων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του αρμόδιου υπουργείου, η Σύμβαση για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση και τα συναφή πρωτόκολλα αποτελούν το βασικό περιφερειακό νομικό όργανο για τη διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων, τα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κυρώσει με σχετικό νόμο από το 1979. Με τον προτεινόμενο νόμο σκοπείται ακριβώς η υιοθέτηση των σχετικών τροποποιήσεων της σύμβασης και των προαναφερθέντων πρωτοκόλλων με στόχο τον εκσυγχρονισμό της σύμβασης, ώστε, λαμβανομένων υπόψη των νέων δεδομένων, να συνάδει με το πνεύμα σημαντικών διεθνών αποφάσεων αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του πιο πάνω νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση των τροποποιήσεων της πιο πάνω σύμβασης και των πιο πάνω πρωτοκόλλων.

 

25 Σεπτεμβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων