Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί του Πρωτοκόλλου για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας κατά της Ρύπανσης Προερχόμενης από Χερσαίες Πηγές και Δραστηριότητες (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Αναστασιάδης, πρόεδρος

Μη μέλη της επιτροπής:

Δημήτρης Συλλούρης

Γιάννος Λαμάρης

Τάκης Χατζηγεωργίου

Γεώργιος Γεωργίου

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

 

Δώρος Θεοδώρου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουλίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί του Πρωτοκόλλου για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας κατά της Ρύπανσης Προερχόμενης από Χερσαίες Πηγές (Κυρωτικού) Νόμου του 1987, για σκοπούς υιοθέτησης των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου, οι οποίες υιοθετήθηκαν σε συνάντηση πληρεξούσιων αντιπροσώπων στις Συρακούσες στις 7 Μαρτίου 1996.

Η υιοθέτηση των πιο πάνω τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου εγκρίθηκε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 51.944 και ημερομηνία 14 Ιουνίου 2000.

Η επιψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου από τη Βουλή απαιτείται για την κατά νόμο κύρωση των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου, με βάση το άρθρο 169.2 του συντάγματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν από το αρμόδιο υπουργείο, το Πρωτόκολλο για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας κατά της Ρύπανσης Προερχόμενης από Χερσαίες Πηγές αποτελεί το βασικό περιφερειακό νομικό όργανο για περιορισμό ή και εξάλειψη ρυπαντών από χερσαίες εγκαταστάσεις που καταλήγουν στη θάλασσα. Η Κυπριακή Δημοκρατία με κυρωτικό νόμο του 1987 έχει επικυρώσει το Πρωτόκολλο και έχει καταστεί συμβαλλόμενο μέρος του.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο σκοπείται η υιοθέτηση αριθμού τροποποιήσεων στο πιο πάνω Πρωτόκολλο, με στόχο να συμπεριληφθούν σ’ αυτό εκτός από τις χερσαίες δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση και οι απορρίψεις που καταλήγουν στη Μεσόγειο μέσω των ποταμών. Αξίζει να αναφερθεί ότι με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου λαμβάνεται υπόψη η αρχή της πρόληψης και η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», καθώς και η ανάγκη εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από έργα ανάπτυξης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του πιο πάνω νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση των τροποποιήσεων του πιο πάνω Πρωτοκόλλου.

 

18 Σεπτεμβρίου 2001

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων