Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος

Παναγιώτης Δημητρίου

Ισίδωρος Μακρίδης

Κίκης Καζαμίας

Χρίστος Ρότσας

Τάκης Χατζηδημητρίου

Πρόδρομος Προδρόμου

Δώρος Θεοδώρου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του συμβουλίου και της διεύθυνσης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο πιο πάνω προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα συνολικού ύψους £7.671.610, καθώς και συνολικές δαπάνες £7.851.241. Ειδικότερα, προβλέπονται διαχειριστικά έξοδα ύψους £5.756.681, κατανεμημένα σε έξοδα αντιμισθίας των μελών του συμβουλίου, που ανέρχονται στις £15.200, αποδοχές προσωπικού, £1.807.007, και άλλες τακτικές δαπάνες ύψους £3.949.674. Επίσης, περιλαμβάνεται πρόνοια ύψους £1.844.560 για αναπτυξιακές δαπάνες και πρόνοια ύψους £250.000 για μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, με τον προτεινόμενο προϋπολογισμό υλοποιείται η νέα δομή του προσωπικού του χρηματιστηρίου, που, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των ιδίων, θα το καταστήσει ικανό να ανταποκριθεί στις λειτουργικές υποχρεώσεις του για το 2001.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του πιο πάνω νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού προηγουμένως γίνουν σε αυτό ορισμένες νομοτεχνικής φύσεως διορθώσεις ή βελτιώσεις.

 

15 Φεβρουαρίου 2001

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων