Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Κατσουρίδης, πρόεδρος

Μάριος Ματσάκης

Κίκης Γιάγκου

Ζαχαρίας Κουλίας

Αντώνης Καράς

Δώρος Θεοδώρου

Στάθης Κιττής

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή στη σημερινή συνεδρία της και κηρύχθηκε επείγον.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται, όπως κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών, ώστε η ισχύς των προσωρινών αδειών, που είχαν εκδοθεί με βάση τους καταργηθέντες περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμους, για λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού να παραταθεί μέχρι την 30ή Ιουνίου 2001. Παράλληλα, σκοπείται η προσθήκη στη βασική νομοθεσία πρόνοιας με βάση την οποία όσοι ραδιοφωνικοί ή τηλεοπτικοί σταθμοί δεν έχουν ακόμα υποβάλει αίτηση για άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, με βάση τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας, να το πράξουν μέχρι τη 15η Φεβρουαρίου 2001 και, σε περίπτωση παράλειψής τους, η κατεχόμενη από αυτούς άδεια παύει να ισχύει με την εκπνοή της προθεσμίας αυτής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη της ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία διαδικασία για χορήγηση μόνιμων αδειών, δεδομένου ότι δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί το σχέδιο ραδιοτηλεοπτικής κάλυψης, καθώς και ότι απαιτείται να παρασχεθεί στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου η δυνατότητα αξιολόγησης όλων των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σ’ αυτή, θεωρεί ότι είναι εκ των πραγμάτων υποχρεωμένη να υιοθετήσει τους σκοπούς του νομοσχεδίου.

Με βάση την πιο πάνω θέση της, η επιτροπή, με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπουργείου, διαφοροποίησε τις προβλεπόμενες στο νομοσχέδιο ημερομηνίες, έτσι που από τη μια να παραταθεί η ισχύς των αδειών μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου, αντί την 30ή Ιουνίου, του τρέχοντος χρόνου και από την άλλη να καθοριστεί ως ημερομηνία μέχρι την οποία θα δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για παροχή άδειας όσοι σταθμοί δεν το έπραξαν η 15η Μαρτίου, αντί η 15η Φεβρουαρίου, του 2001.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

15 Φεβρουαρίου 2001

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων