Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τέλος Καταβλητέον υπό Εργοδοτών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001»

Παρόντες:

Αβραάμ Αντωνίου, πρόεδρος

Στέλιος Γερασίμου

Γιαννάκης Θωμά0

Λία Γεωργιάδη

Ανδρέας Παρισινός

Νίκος Πιττοκοπίτης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΔΕΟΚ. Εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΕΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στην επιτροπή.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση τα άρθρα 20 και 37 του περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμου, σκοπείται η αναθεώρηση του ανώτατου ορίου απολαβών, με βάση το οποίο υπολογίζεται το τέλος ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, από £380 την εβδομάδα ή £1.647 το μήνα σε £392 την εβδομάδα ή σε £1.699 το μήνα.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που συνοδεύει τους υπό συζήτηση κανονισμούς, η αναθεώρηση των πιο πάνω τελών καθίσταται αναγκαία, ώστε αυτά να εναρμονιστούν με τα ανώτατα όρια ασφαλιστέων αποδοχών που λαμβάνονται υπόψη για την καταβολή εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σημειώνεται ότι το τέλος εισπράττεται από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για λογαριασμό της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου με τον ίδιο μηχανισμό με τον οποίο εισπράττονται οι εισφορές από το ταμείο αυτό.

Όλες οι πλευρές που παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό συζήτηση κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

12 Φεβρουαρίου 2001

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων