Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Μουσιούττας, ανπλ. πρόεδρος

Γιώργος Λιλλήκας

Ισίδωρος Μακρίδης

Τάκης Χατζηδημητρίου

Χρίστος Ρότσας

Δώρος Θεοδώρου

Παναγιώτης Δημητρίου

 

Κίκης Καζαμίας

Μη μέλη της επιτροπής:

Αβραάμ Αντωνίου

Μάριος Ματσάκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον προϋπολογισμό της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) για το 2001 σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2001.

Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΤΗΚ και εκπρόσωποι της διεύθυνσης της Αρχής.

Ο προϋπολογισμός αυτός, όπως κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει για το 2001 έξοδα ύψους £208.700.000 τα οποία θα διατεθούν για κεφαλαιουχικές, αναπτυξιακές και λειτουργικές δαπάνες, καθώς και για τις αποδοχές του προσωπικού και έσοδα ύψους £187.750.000, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από τα τέλη που η ΑΤΗΚ εισπράττει για τις υπηρεσίες που παρέχει.

Στα πλαίσια της μελέτης του πιο πάνω προϋπολογισμού η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τα προγραμματιζόμενα αναπτυξιακά έργα και τους στόχους της Αρχής, τις επενδύσεις της σε διεθνείς οργανισμούς, τις προσπάθειές της για ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών της, για το σχέδιο ευδόκιμης αφυπηρέτησης των υπαλλήλων της καθώς και για τη συνεπακόλουθη δημιουργία αριθμού νέων θέσεων και τη μετονομασία άλλων, η οποία στοχεύει στην αναδιάρθρωση της δομής της Αρχής. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα επιπρόσθετα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι κύριες πηγές εσόδων της Αρχής προέρχονται από συνδρομές, συνδιαλέξεις εσωτερικού, διεθνείς συνδιαλέξεις, μισθωμένα κυκλώματα, υπηρεσία διαδικτύου κ.α. Όσον αφορά τις δαπάνες του εν λόγω προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία περιλαμβάνουν αποδοχές προσωπικού, έξοδα λειτουργίας και αναπτυξιακά έργα.

Οι κυριότεροι στόχοι του προϋπολογισμού της ΑΤΗΚ για το 2001 είναι η εντατικοποίηση της συνεχιζόμενης προσπάθειας της Αρχής να καταστεί περισσότερο πελατοκεντρική, παραγωγική και ανταγωνιστική αξιοποιώντας, όπου απαιτείται, συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Ειδικότερα προωθούνται:

1. η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών με τη δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου πωλήσεων και σύγχρονων κέντρων τηλεξυπηρέτησης.

2. Η βελτίωση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των πόρων του οργανισμού με την εισαγωγή σύγχρονου συστήματος διαχείρισης ατομικών ικανοτήτων και συστήματος κινήτρων και αμοιβών με βάση την απόδοση και με αξιοποίηση της αναγκαίας τεχνολογικής υποδομής, όπως είναι τα συστήματα πληροφορικής, τα οχήματα και τα εργαλεία.

3. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του οργανισμού με την εισαγωγή σύγχρονων μεθοδολογιών και εργαλείων ανάπτυξης, διαχείρισης, προώθησης και υποστήριξης νέων υπηρεσιών και προϊόντων συμπεριλαμβανομένων ολοκληρωμένων λύσεων.

4. Η βελτίωση της επικοινωνίας του οργανισμού με τους πελάτες του, την κυβέρνηση, τα πολιτειακά όργανα και το κοινό γενικότερα.

5. Η προετοιμασία του οργανισμού για την επιτυχή λειτουργία του σε μια ελεύθερα ρυθμιζόμενη αγορά με την υιοθέτηση συστημάτων διαχείρισης που να συνάδουν με την προσπάθεια για εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο.

Όσον αφορά το αναπτυξιακό πρόγραμμα της αρχής οι κυριότεροι στόχοι του εν λόγω προϋπολογισμού είναι οι ακόλουθοι:

α. Η διατήρηση των σταθερών τηλεφωνικών συνδέσεων σε επίπεδα πάνω από εξήντα πέντε γραμμές ανά εκατό κατοίκους.

β. Η αύξηση των στενοζωνικών ψηφιακών υπηρεσιών (ΨΗΔΕΥ - ISDN) για το βασικό ρυθμό από 8.500 σε 13.000 και για τον πρωτεύοντα ρυθμό από 700 σε 1600.

γ. Η επέκταση του ευρυζωνικού δικτύου της Αρχής με στόχο την προσφορά ψηλής ποιότητας ανταγωνιστικών υπηρεσιών που θα αποτελέσουν την υποδομή για την επίσπευση της μετάβασης της Κύπρου στη δικτυωμένη οικονομία και το μετασχηματισμό της σε κοινωνία της πληροφορικής.

δ. Η συνέχιση της επέκτασης και αναβάθμισης του ψηφιακού δικτύου κινητών επικοινωνιών, ώστε αφενός να ικανοποιηθεί η ζήτηση και αφετέρου να βελτιωθεί η ποιότητα υπηρεσιών, τόσο στις περιοχές που παρουσιάζουν συμφόρηση όσο και σε εκείνες που υποφέρουν από παρεμβολές γειτονικών δικτύων.

ε. Η συνέχιση της επέκτασης και της αναβάθμισης της υποδομής του οργανισμού που περιλαμβάνει τα κτίρια και τον εξοπλισμό τους, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας, τεχνολογία και συστήματα πληροφορικής, εξοπλισμό κέντρων τηλεξυπηρέτησης, οχήματα και μηχανικά μέσα.

Αναφορικά με τις κυριότερες προγραμματιζόμενες επενδύσεις της Αρχής προβλέπεται ποσό ύψους £5 εκατομμυρίων για επέκταση της διεθνούς χωρητικότητας με τη συμμετοχή της Αρχής στην ιδιοκτησία υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών ή και με τη συμμετοχή της σε εταιρείες πόντισης και διαχείρισης υποθαλάσσιων καλωδιακών συστημάτων (υπό μορφή επένδυσης στην κεφαλαιουχική τους δομή). Υπάρχει ακόμη πρόβλεψη για τη συμμετοχή της αρχής στην ιδιοκτησία και διαχείριση τερματικού σταθμού υποθαλάσσιων καλωδιακών συστημάτων στο Ισραήλ με ποσό ύψους £3 εκατομμυρίων. Προβλέπεται τέλος η επέκταση των δραστηριοτήτων της αρχής στο εξωτερικό με ποσό £12 εκατομμυρίων μέσω κυρίως επενδύσεων σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε περιοχές όπως είναι η Ρωσία που παρουσιάζουν καλές προοπτικές.

Κατά τη συζήτηση του πιο πάνω προϋπολογισμού, η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί επίσης πάνω σε διάφορα άλλα επιμέρους ζητήματα. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων συζητήθηκε το θέμα της χρέωσης των κλήσεων του αριθμού 192 που σύμφωνα με τους αρμόδιους είναι η φθηνότερη στην Ευρώπη με εξαίρεση την Ελλάδα και την Ισπανία, τα τέλη της κινητής τηλεφωνίας, τα οποία θεωρούνται ψηλά και που σύμφωνα με διαβεβαίωση της αρχής μέχρι το καλοκαίρι του 2001 θα μειωθούν αισθητά καθώς και το θέμα της σωστής εφαρμογής του θεσμού της ευδόκιμης αφυπηρέτησης υπαλλήλων της Αρχής, έτσι που να αποτρέπεται η αφυπηρέτηση αξιόλογου προσωπικού και ταυτόχρονα να μην εξαναγκάζονται άλλοι να αποχωρούν, αν δεν το επιθυμούν.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του εν λόγω προϋπολογισμού και υπό το φως όλων των στοιχείων που έχουν κατατεθεί ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το 2001.

Με την ευκαιρία αυτή η επιτροπή εκφράζει τη μεγάλη της ευαρέσκεια για το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρει η ΑΤΗΚ, για τις συνεχείς και εντατικές προσπάθειές της για αύξηση της παραγωγικότητας και τη γρήγορη προσαρμογή της στη νέα τεχνολογία και στις συνθήκες ανταγωνισμού. Η επιτροπή πιστεύει ότι με τους γρήγορους αυτούς ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι πρέπει να συνεχίσουν αμείωτοι, η Αρχή όχι μόνο θα παραμείνει ένας από τους δύο πιο εύρωστους ημικρατικούς οργανισμούς στη Δημοκρατία, αλλά θα αποκτήσει και εξέχουσα θέση διεθνώς στον τομέα της.

 

31 Ιανουαρίου 2001

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων