Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Μουσιούττας, αναπλ. πρόεδρος

Γιώργος Λιλλήκας

Ισίδωρος Μακρίδης

Τάκης Χατζηδημητρίου

Χρίστος Ρότσας

Δώρος Θεοδώρου

Παναγιώτης Δημητρίου

 

Κίκης Καζαμίας

Μη μέλη της επιτροπής:

Αβραάμ Αντωνίου

Μάριος Ματσάκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον προϋπολογισμό της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για το 2001 σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ο πρόεδρος και άλλοι εκπρόσωποι της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ο προϋπολογισμός της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για το 2001 προβλέπει έξοδα ύψους £8.343.780 και έσοδα ύψους £7.510.000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο προϋπολογισμός της Αρχής για το έτος 2001 ετοιμάστηκε με βάση τους στόχους που έχουν διαμορφωθεί μέσα από το γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού προγραμματισμού της για την περίοδο 1998-2002. Με τον ίδιο προϋπολογισμό προβλέπεται επίσης η δημιουργία δύο νέων θέσεων στη διεύθυνση Διοίκησης και Προσωπικού.

Ειδικότερα, στο σκέλος των εσόδων, ο προϋπολογισμός της Αρχής για το έτος 2001 προβλέπει έσοδα αυξημένα κατά 6,2% σε σχέση με αυτά του 2000, τα οποία οφείλονται στην αύξηση που αναμένεται να υπάρξει από την είσπραξη του τέλους ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

Στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από τους αρμοδίους της Αρχής για επιμέρους ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Αρχής και ειδικότερα για την εφαρμογή του Σχεδίου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2001. Το σχέδιο αυτό εφαρμόζεται πάνω σε πιλοτική βάση και αφορά ειδικότερα τους τομείς των ξενοδοχείων, των οικοδομών και του λιανικού εμπορίου. Μελετάται επίσης το θέμα ένταξης κάποιων ομάδων αυτοεργοδοτουμένων στα προγράμματα της Αρχής, που θα δώσουν παράλληλα σημαντική βοήθεια και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερο στόχο αποτελεί για την Αρχή η αναβάθμιση της ποιότητας κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία επιτυγχάνεται μέσω προληπτικών και κατασταλτικών ενεργειών, όπως είναι οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι σε οργανισμούς, ιδρύματα και επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα εξετάζεται και ο βαθμός υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών με κατάρτιση έκθεσης προόδου στο τέλος κάθε τριμηνίας.

Επιπρόσθετα, οι αρμόδιοι της Αρχής, αναφορικά με το θέμα της παραγωγικότητας, δήλωσαν ότι αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι στη βάση μακροοικονομικής μελέτης, αλλά στον ίδιο το χώρο εργασίας με στόχο την καλύτερη και αρτιότερη κατάρτιση του προσωπικού επί τόπου. Βασικός στόχος δε της Αρχής είναι η διεξαγωγή μελέτης στους χώρους εργασίας, ώστε να δοθούν δύο έως τρεις συγκεκριμένες λύσεις, οι οποίες με την εφαρμογή τους θα συμβάλουν στην αύξηση τόσο της παραγωγικότητας όσο και της ανταγωνιστικότητας.

Μέλη της επιτροπής επισήμαναν προς τους εκπροσώπους της Αρχής την αναγκαιότητα περαιτέρω στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω σωστής, έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης, καθώς επίσης και την αναγκαιότητα μείωσης της περιττής γραφειοκρατίας ως μέτρο περαιτέρω στήριξης των προσφερόμενων προγραμμάτων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των στοιχείων που κατατέθηκαν ενώπιόν της και αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για το 2001.

Ταυτόχρονα και με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή εκφράζει την ευαρέσκειά της για το αξιόλογο έργο που επιτελεί η Αρχή, η οποία μέσα από τα προγράμματά της συμβάλλει τα μέγιστα στην αύξηση της παραγωγικότητας και κατά συνέπεια της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων.

 

30 Ιανουαρίου 2001

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων