Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999» και για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Ανδρέας Παρισινός, πρόεδρος

Ζαχαρίας Κουλίας

Ισίδωρος Μακρίδης

Δώρος Θεοδώρου

Κατερίνα Παντελίδου

 

Θάσος Μιχαηλίδης

Μη μέλη της επιτροπής:

Κυριάκος Τυρίμος

Ανδρέας Χρίστου

Μάριος Ματσάκης

Σοφοκλής Χατζηγιάννης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, που κατατέθηκε από το βουλευτή κ. Σοφοκλή Χατζηγιάννη, και το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Συμβουλίου Οπτικών, του Συνδέσμου Οπτικών και του Συνδέσμου Πτυχιούχων Οπτομετρών.

Η μελέτη της υπό αναφορά πρότασης νόμου είχε αρχίσει από τις 20 Μαΐου 1999, αλλά η κυβερνητική πλευρά ζήτησε αναβολή της περαιτέρω συζήτησής της μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών και να κατατεθεί στη Βουλή σχετικό νομοσχέδιο.

Με την πιο πάνω πρόταση νόμου παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο οπτικών και άσκησης του επαγγέλματος του οπτικού σε πρόσωπα που, κατά την έναρξη της ισχύος της βασικής νομοθεσίας για τους οπτικούς, είχαν εγγραφεί σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και απέκτησαν τίτλο, πτυχίο ή δίπλωμα διετούς τουλάχιστο φοίτησης.

Με το πιο πάνω νομοσχέδιο τροποποιείται η βασική νομοθεσία για τη ρύθμιση της άσκησης του επαγγέλματος των οπτικών, ώστε να συμπεριληφθεί πρόνοια για την πρώτη συγκρότηση του Συμβουλίου Οπτικών, για να συνάδει με σχετική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Επιπρόσθετα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο, λαμβάνονται πρόνοιες, ώστε τα τέκνα πολίτη της Δημοκρατίας να δικαιούνται να εγγραφούν στο μητρώο οπτικών και να καταργηθούν οι διατάξεις του βασικού νόμου για τη δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο οπτικών και στο μητρώο τεχνικών των προσώπων που ασκούσαν το επάγγελμα του οπτικού κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Συμβουλίου Οπτικών και του Συνδέσμου Πτυχιούχων Οπτομετρών και του Συνδέσμου Οπτικών δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου. Επιπρόσθετα, οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Οπτικών υποστήριξαν τις πρόνοιες της υπό αναφορά πρότασης νόμου, ενώ οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Πτυχιούχων Οπτομετρών διαφώνησαν, γιατί με αυτές, υποστήριξαν, εξισώνονται οι πανεπιστημιακού επιπέδου οπτικοί με τους κατέχοντες κατώτερα προσόντα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των πιο πάνω προτεινόμενων νομοθετημάτων. Με βάση τη θέση αυτή, η επιτροπή έχει ενοποιήσει τα δύο κείμενα των σχεδίων νόμου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο του ενοποιημένου σχεδίου νόμου με τον τίτλο «Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001», αφού προηγουμένως ενσωματωθούν σ’ αυτό οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο οπτικών να έχουν και τα άτομα τα οποία είχαν εξασφαλίσει θέση ή φοιτούσαν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και απέκτησαν τίτλο, πτυχίο ή δίπλωμα οπτικού· και

2. οι διατάξεις του βασικού νόμου που προβλέπουν για τη δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο οπτικών και στο μητρώο τεχνικών των προσώπων που δεν κατείχαν πτυχίο, πιστοποιητικό ή δίπλωμα, αλλά ασκούσαν καλή τη πίστει το επάγγελμα του οπτικού, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της βασικής νομοθεσίας, να καταργηθούν σε ένα μήνα από την έναρξη της ισχύος του υπό ψήφιση νόμου.

 

30 Ιανουαρίου 2001

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων