Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Μουσιούττας, αναπλ. πρόεδρος

Γιώργος Λιλλήκας

Ισίδωρος Μακρίδης

Δώρος Θεοδώρου

Χρίστος Ρότσας

 

Πρόδρομος Προδρόμου

Μη μέλη της επιτροπής:

Αβραάμ Αντωνίου

Μάριος Ματσάκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και ο αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ο προϋπολογισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2001 προβλέπει δαπάνες ύψους £738.700 και έσοδα ύψους £900.000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα έσοδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προέρχονται από ποσοστιαία επιβάρυνση στα έσοδα του Χρηματιστηρίου ύψους δέκα τοις εκατόν (10%), με βάση απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η οποία λαμβάνεται κατ’ εξουσιοδότηση του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, καθώς και από άλλα έσοδα όπως είναι τόκοι, επιβαλλόμενα από την επιτροπή πρόστιμα κ.λπ. Αναφορικά με τις δαπάνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2001 υπολογίζονται διαχειριστικά έξοδα ύψους £732.700, τα οποία κατανέμονται σε έξοδα αντιμισθίας της επιτροπής, σε αποδοχές προσωπικού και σε διάφορες άλλες δαπάνες.

Μέσα στα πλαίσια εξέτασης του υπό αναφορά προϋπολογισμού η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από τον αναπληρωτή πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη στελέχωση της επιτροπής που βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο, για τη μεταστέγασή της σε νέο κτίριο που έχει ήδη ολοκληρωθεί, καθώς επίσης και για την αναγκαιότητα άμεσης και πλήρους ανεξαρτητοποίησης της επιτροπής, ώστε να μπορεί να επιτελεί με συνέπεια τον εποπτικό της ρόλο. Ανταλλάχθηκαν επίσης απόψεις για τα ευρύτερα προβλήματα που παρουσιάζονται στο θεσμό του Χρηματιστηρίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως όλων των στοιχείων που κατατέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του εν λόγω προϋπολογισμού.

Με την ευκαιρία αυτή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού δηλώνει για μια ακόμη φορά ότι στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα πρέπει να δοθούν οι δέουσες εξουσίες και αρμοδιότητες, ώστε να είναι ικανή να επιτελέσει το έργο της με πλήρη ανεξαρτησία. Προς την κατεύθυνση αυτή η επιτροπή θα επιδιώξει και η ίδια να συμβάλει, επιφέροντας τις αναγκαίες τροποποιήσεις όπου κρίνει σκόπιμο στο σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο εκκρεμεί ενώπιόν της και το οποίο προβλέπει για την αναδιάρθρωση και για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

23 Ιανουαρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων