Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εφαρμογής της Γενικής Εκτίμησης για τους σκοπούς του περί Κοινοτήτων Νόμου του 1999 Νόμος του 2000»

Παρόντες:

Χριστόδουλος Βενιαμίν, αναπλ. πρόεδρος

Ζαχαρίας Κουλίας

Κίκης Γιάγκου

Δώρος Θεοδώρου

Αντώνης Καράς

Ανδρέας Φιλίππου

Στάθης Κιττής

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2000. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και εκπρόσωποι της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση νομοθεσίας με την οποία να καθίσταται δυνατή η εφαρμογή από τα Κοινοτικά Συμβούλια της γενικής εκτίμησης ακίνητης ιδιοκτησίας που έγινε με βάση σχετική διάταξη που αφορά τη γενική εκτίμηση ακίνητης ιδιοκτησίας του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου.

Σύμφωνα με τους εκπρόσωπους του Υπουργείου Εσωτερικών η θέσπιση του υπό συζήτηση νόμου κρίθηκε αναγκαία, για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της γενικής εκτίμησης ακίνητης ιδιοκτησίας δυνάμει του άρθρου 69 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου για τους σκοπούς του περί Κοινοτήτων Νόμου, όπως επιτάσσει σχετική διάταξη του πιο πάνω αναφερόμενου άρθρου.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου συμφώνησαν με τον προτεινόμενο νόμο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εφαρμογής της Γενικής Εκτίμησης για τους σκοπούς του περί Κοινοτήτων Νόμου Νόμος του 2001».

 

11 Ιανουαρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων