Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000»

Παρόντες:

Χριστόδουλος Βενιαμίν, αναπλ. πρόεδρος

Ζαχαρίας Κουλίας

Κίκης Γιάγκου

Δώρος Θεοδώρου

Αντώνης Καράς

Ανδρέας Φιλίππου

Στάθης Κιττής

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2000. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και εκπρόσωποι της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε το τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας να επιβάλλεται πάνω στην αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας που προέκυψε μετά τη γενική εκτίμηση που έγινε με βάση σχετική διάταξη που αφορά τη γενική εκτίμηση ακίνητης ιδιοκτησίας του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών με την υφιστάμενη ρύθμιση το τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας επιβάλλεται πάνω στην αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση τις εγγεγραμμένες αξίες που ισχύουν κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του περί Κοινοτήτων Νόμου. Ως εκ τούτου παρουσιάζεται πρόβλημα στον υπολογισμό του τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας, γιατί τα ακίνητα που βρίσκονται στα όρια των κοινοτήτων δεν είναι όλα εγγεγραμμένα, με αποτέλεσμα να παρατηρείται απώλεια εσόδων από τα Κοινοτικά Συμβούλια.

Υπό το φως των πιο πάνω, πρόσθεσαν οι ίδιοι εκπρόσωποι, το υπουργείο τους έκρινε αναγκαία την τροποποίηση της ισχύουσας ρύθμισης.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου συμφώνησαν με τον προτεινόμενο νόμο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001».

 

11 Ιανουαρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων