Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εκρηκτικών Υλών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000»

Παρόντες:

 

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος

Στέλιος Στυλιανού

Γιαννάκης Θωμά

Νίκος Πιττοκοπίτης

Γιώργος Χατζηγεωργίου

Ζαχαρίας Κουλίας

Ευάγγελος Σαμμούτας

Ηλίας Μυριάνθους

Στέλιος Γερασίμου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2000. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Υπηρεσία Μεταλλείων), του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Αστυνομία), της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγιού και Διατήρησης Άγριας Ζωής, της ΠΟΒΕΚ (Πωλητές Φυσιγγίων) και του Συνδέσμου Παραγωγής Κυνηγετικών Φυσιγγίων.

Σκοπός του υπό εξέταση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας για τις εκρηκτικές ύλες, ώστε η παρεχόμενη δυνάμει αυτής δυνατότητα στους κατόχους πυροβόλων όπλων να προμηθεύονται μικρές ποσότητες πυρίτιδας όπλου (διακόσια δράμια) και καψύλια για κατασκευή φυσιγγίων (διακόσια πενήντα) να καταργηθεί, με στόχο να αποφεύγεται το ενδεχόμενο της σταδιακής προμήθειας ανεξέλεγκτα μεγάλων ποσοτήτων πυρίτιδας.

Οι εκπρόσωποι της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγιού και Διατήρησης Άγριας Ζωής, του Συνδέσμου Παραγωγής Κυνηγετικών Φυσιγγίων και της ΠΟΒΕΚ (Πωλητές Φυσιγγίων) τάχθηκαν εναντίον της τροπολογίας που προτείνεται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο για τους ακόλουθους λόγους:

  • η ποσότητα της πυρίτιδας που προτείνεται να τεθεί υπό έλεγχο είναι τόσο μικρή που δε δικαιολογεί την ύπαρξη ανησυχίας για χρησιμοποίησή της για παράνομες ενέργειες
  • στις περισσότερες χώρες του εξωτερικού είναι επιτρεπτή η κατοχή πολύ μεγαλύτερων ποσοτήτων πυρίτιδας για κατασκευή φυσιγγίων από τους κυνηγούς, οι οποίοι δεν κρίνεται σκόπιμο να στερηθούν της δυνατότητας που έχουν μέχρι σήμερα να αγοράζουν πυρίτιδα, για να κατασκευάζουν οι ίδιοι τα φυσίγγιά τους.
  • ορισμένα κυνηγετικά όπλα για να χρησιμοποιηθούν είναι απαραίτητο να γεμιστούν με πυρίτιδα και συνεπώς τυχόν υιοθέτηση της προτεινόμενης με το νομοσχέδιο απαγόρευσης θα έχει ως αποτέλεσμα την αχρήστευση τέτοιων όπλων κυνηγίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, καθώς και το γεγονός ότι η προτεινόμενη με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο ρύθμιση δεν αφορά, σύμφωνα με τους αρμόδιους, εναρμόνιση της νομοθεσίας μας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, δεν υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την απόρριψή του.

 

19 Δεκεμβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων