Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Σκυροκονιάματος (Ενθάρρυνση και Έλεγχος Βιομηχανίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος

Στέλιος Στυλιανού

Γιώργος Χατζηγεωργίου

Νίκος Πιττοκοπίτης

Ευάγγελος Σαμμούτας

Ζαχαρίας Κουλίας

Στέλιoς Γερασίμου

Ηλίας Μυριάνθους

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2000. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπουργείων Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Υπηρεσία Μεταλλείων), Εσωτερικών (Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως), του ΚΕΒΕ (Σύνδεσμος Σκυροποιών), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων, του Τσιμεντοποιείου Βασιλικού και της Ομοσπονδίας Οικολογικών και Περιβαλλοντικών Οργανώσεων.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του νόμου περί Σκυροκονιάματος (Ενθάρρυνση και Έλεγχος Βιομηχανίας), ώστε να παρέχεται η εξουσία στον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Μεταλλείων να επιτρέπει τη διάθεση στην αγορά των άχρηστων λατομικών υλικών που παράγουν οι τσιμεντοβιομηχανίες κατά τη διεξαγωγή των εργασιών εξόρυξης και τα οποία, ενώ δε χρησιμεύουν στην παραγωγή τσιμέντου, είναι κατάλληλα για άλλες χρήσεις.

Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Μεταλλείων επεσήμανε στην επιτροπή την αναγκαιότητα της προτεινόμενης τροποποίησης, επειδή με βάση τον υφιστάμενο νόμο οι τσιμεντοβιομηχανίες δικαιούνται να εκμεταλλεύονται μόνο τα λατομικά υλικά που είναι κατάλληλα για παραγωγή τσιμέντου και δεν έχουν το δικαίωμα να διαθέτουν στην αγορά λατομικά υλικά τα οποία είναι ακατάλληλα για παραγωγή τσιμέντου (υλικά αποκάλυψης). Συνεπώς, για να καταστεί δυνατή η εκμετάλλευση των άχρηστων αυτών υλικών από τις τσιμεντοβιομηχανίες ή τρίτους, θα πρέπει πρώτα να εξασφαλίσουν πολεοδομική άδεια και στη συνέχεια προνόμιο λατομείου, πράγμα το οποίο δεν είναι κατορθωτό λόγω του ότι στις πολεοδομικές ζώνες στις οποίες λειτουργούν οι συγκεκριμένες μονάδες δεν επιτρέπεται η χορήγηση πολεοδομικής άδειας λατομείου.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ανέφερε ο ίδιος εκπρόσωπος, προτείνεται η υπό συζήτηση ρύθμιση, ώστε τα εν λόγω υλικά να μπορούν να χρησιμοποιούνται για διάφορα έργα και ταυτόχρονα να αποσυμφορηθούν οι περιοχές και το περιβάλλον όπου αυτά είναι τοποθετημένα.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ανέφερε ότι τα άχρηστα υλικά που εξορύσσονται από τις τσιμεντοβιομηχανίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς, νοουμένου όμως ότι δε χρειάζονται για την αποκατάσταση του χώρου μετά τη λήξη των λατομικών εργασιών, σύμφωνα με τους όρους της άδειας λατόμησης που κατέχει η συγκεκριμένη τσιμεντοβιομηχανία.

Ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ, εκπροσωπώντας το Σύνδεσμο Σκυροποιών, επεσήμανε ιδιαίτερα τον κίνδυνο δημιουργίας αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των σκυροποιών και των τσιμεντοβιομηχανιών ως προς την παραγωγή και πώληση των άχρηστων λατομικών υλικών, αφού το κόστος παραγωγής θα είναι χαμηλότερο για τις τσιμεντοβιομηχανίες.

Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Οικολογικών και Περιβαλλοντικών Οργανώσεων ανέφερε ότι συμφωνεί με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, υπό την προϋπόθεση όμως που τέθηκε από τον εκπρόσωπο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Οι εκπρόσωποι της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων και του Τσιμεντοποιείου Βασιλικού ανέφεραν ότι συμφωνούν με τις διατάξεις του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων συμφωνεί με το σκοπό και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

6 Δεκεμβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων