Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 13) του 2000»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος

Κίκης Καζαμίας

Νίκος Μουσιούττας

Αβραάμ Αντωνίου

Τάσσος Παπαδόπουλος

Γιώργος Λιλλήκας

Ισίδωρος Μακρίδης

Δώρος Θεοδώρου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Νοεμβρίου και στις 4 Δεκεμβρίου 2000. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου Προγραμματισμού και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του πάγιου ταμείου της Δημοκρατίας ποσού ύψους £38.942.373 και η διάθεσή του για διάφορους σκοπούς και προγράμματα, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα που επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, τα πιο πάνω ποσά προορίζονται για την κάλυψη δαπανών για την υλοποίηση διάφορων σκοπών και προγραμμάτων της κυβέρνησης, είτε γιατί δεν έγινε οποιαδήποτε πρόνοια στον προϋπολογισμό του 2000 γι’ αυτά είτε γιατί η πρόνοια που έγινε υπήρξε ανεπαρκής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού άκουσε σε πρώτο στάδιο τις απόψεις και εξηγήσεις των κυβερνητικών αρμοδίων, οι οποίοι κλήθηκαν να αναλύσουν τους σκοπούς διάθεσης των ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων, και αφού μελέτησε το αναλυτικό επεξηγηματικό σημείωμα σε σχέση με το υπό αναφορά νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε ενώπιόν της, ζήτησε και πήρε πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες ως προς ορισμένες από αυτές, για τις οποίες έκρινε ότι θα έπρεπε να διερευνηθεί περαιτέρω ο σκοπός για τον οποίο θα διατεθούν.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υποβάλλοντας την παρούσα έκθεσή της προς το σώμα, αποφάσισε να τοποθετηθεί τόσο ως προς το σύνολο όσο και ως προς τις επιμέρους ζητούμενες πιστώσεις κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

7 Δεκεμβρίου 2000

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

 

Ζητούμενη πίστωση £

Σκοποί

1.

430.000

Κάλυψη των αυξημένων αναγκών που προέκυψαν από τη διεξαγωγή των εκ του σύνεγγυς συνομιλιών για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη και Γενεύη.

2.

33.700

Κάλυψη των αυξημένων αναγκών που προέκυψαν λόγω αύξησης στις εκδόσεις βιβλίων από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

3.

10.000

Kάλυψη των αυξημένων αναγκών που προέκυψαν λόγω της λειτουργίας: α. νέας τηλεφωνικής εγκατάστασης ISDN στο Ανώτατο Δικαστήριο, β. της νέας πτέρυγας του δικαστικού μεγάρου στη Λεμεσό, γ. του δικαστηρίου στο Παραλίμνι σε καθημερινή βάση και δ. των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

4.

13.000

Kάλυψη της αυξημένης δαπάνης που προέκυψε λόγω της ανάγκης για συμμετοχή των δικαστών στα πιο κάτω συνέδρια: α. Commonwealth Magistrates and Judges Association - 12th Triennial Conference 10-15 Σεπτεμβρίου 2000 (£10.900) β. 10ο Συμπόσιο Ευρωπαϊκών Δικαστών σε θέματα Ευρεσιτεχνίας 19 -23 Σεπτεμβρίου 2000 (£800) γ. Συνάντηση Προέδρων Συνταγματικών Δικαστηρίων 20 -21η Οκτωβρίου 2000 (£1.300)

5.

70.000

Kάλυψη των αυξημένων αναγκών που προέκυψαν λόγω της μετάβασης στη Νέα Υόρκη και Γενεύη για τις συνομιλίες για το Κυπριακό και λόγω της 4ης Διακρατικής Προσφυγής Κύπρου-Τουρκίας.

6.

4.383.000

Kάλυψη: α. ποσού £3.000.000 που αφορά την επιδότηση παραγωγών λόγω αύξησης της τιμής του πετρελαίου και β. της δαπάνης παραχώρησης έκτακτης οικονομικής βοήθειας στους γεωργούς για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ανομβρίας του 1998 και άλλων αντίξοων καιρικών συνθηκών.

7.

100.000

Πρόσθετη πίστωση για καταβολή επιδοτήσεων σε δικαιούχους γεωργούς για κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων.

8.

765.726

Kάλυψη της δαπάνης για επιδότηση όλων των ποσοτήτων σανού που έχουν επιθεωρηθεί και καταμετρηθεί κατά το 2000.

9.

175.000

Πρόσθετη πίστωση για: α. καταβολή αποζημιώσεων σε κτηνοτρόφους για αιγοπρόβατα και αγελάδες μολυσμένα με την ασθένεια που κατασχέθηκαν/θα κατασχεθούν και εσφάγησαν/θα σφαγούν μέχρι τα τέλη του 2000 και β. κάλυψη δαπανών για τη συνέχιση της εκστρατείας κατά της βρουκέλλωσης.

10.

104.200 30.820 35.056 284.604

Πρόσθετη πίστωση για κάλυψη: α. της μισθοδοσίας, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, των υπηρετούντων ειδικών αστυφυλάκων που προσλήφθηκαν για ειδικά προσωρινά καθήκοντα, δυνάμει του άρθρου 30 του περί Αστυνομίας Νόμου, Κεφ. 285 (£441.762), β. της αντιμισθίας των δεκαπέντε ειδικών αστυφυλάκων που θα προσληφθούν την 1η Δεκεμβρίου 2000, δυνάμει του άρθρου 30 του περί Αστυνομίας Νόμου, Κεφ. 285, για φρούρηση των εγκαταστάσεων του Κυπριακού Διυλιστηρίου Πετρελαίου Λτδ (£7.752). Η αντιμισθία των ειδικών αυτών αστυφυλάκων θα ανακτάται από το Κυπριακό Διυλιστήριο Πετρελαίου Λτδ και θα πιστώνεται στα έσοδα του κράτους και γ. της αντιμισθίας των δέκα ειδικών αστυφυλάκων που θα προσληφθούν την 1η Δεκεμβρίου 2000, δυνάμει του άρθρου 30 του περί Αστυνομίας Νόμου, Κεφ. 285, για φρούρηση του Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού Βασιλικού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. (£5.166) Η αντιμισθία των ειδικών αυτών αστυφυλάκων θα ανακτάται από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και θα πιστώνεται στα έσοδα του κράτους. (Καμιά νέα πρόσληψη ειδικού αστυφύλακα δε διενεργείται, προτού εγκριθούν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων κανονισμοί που διέπουν τους όρους και τις διαδικασίες πρόσληψης ειδικών αστυφυλάκων. Σε περίπτωση που προκύπτει άμεση ανάγκη για πρόσληψη ειδικών αστυφυλάκων, οι θέσεις προκηρύσσονται και πληρώνονται μόνο μετά από επιτυχία σε γραπτό διαγωνισμό.)

11.

38.200

Κάλυψη των αυξημένων δαπανών για συντήρηση και λειτουργία μηχανογραφικού και άλλου εξοπλισμού στην αστυνομία λόγω: α. αυξημένης δαπάνης για το ενοίκιο των τηλεφωνικών γραμμών που χρησιμοποιούνται για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, β. αυξημένων αναγκών σε αναλώσιμα λόγω εγκατάστασης νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή και τερματικών και εκτυπωτών σε διάφορες υπηρεσίες της αστυνομίας και γ. αύξησης στις τιμές λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 8% σε 10% από την 1η Ιουλίου 2000.

12.

48.000

Κάλυψη της δαπάνης που προέκυψε λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας και λόγω μηχανογράφησης στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.

13.

50.000

Κάλυψη έκτακτων περιστατικών που χρήζουν άμεσης ανάγκης βοήθειας και δεν καλύπτονται από άλλα σχέδια ή νομοθεσία στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

14.

1.187.000 1.204.000

Κάλυψη της αυξημένης δαπάνης που απαιτείται για παροχή χρηματικών επιδομάτων εκτοπισθέντων λόγω αύξησης του αριθμού των δικαιούχων, καθώς και για παροχή χρηματικών επιδομάτων σε δυσπραγούντες από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

15.

247.600

Διάθεση πιστώσεων για την κάλυψη των δαπανών κατάσβεσης των πυρκαγιών που εξερράγησαν στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας κατά την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2000.

16.

90.000

Διάθεση πιστώσεων για τη μίσθωση υπηρεσιών τοπογράφων, εργατών χωρομετρίας και άλλου προσωπικού (εργατών, βοηθών) για τη χωρομέτρηση των αγροτικών δρόμων, ώστε να καταστεί δυνατή η εγγραφή τους στα κτηματολογικά βιβλία.

17.

209.035

Παραχώρηση χορηγίας προς το ΚΥΠΕ για την κάλυψη του προϋπολογισμού του μέχρι το τέλος του 2000.

18.

350.000

Kάλυψη των δαπανών που απαιτούνται μέχρι το τέλος του 2000 για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό της 11ης Αυγούστου, 1999.

19.

100.000

Παραχώρηση επιχορήγησης προς το δήμο Πόλης Χρυσοχούς για το Περιφερειακό Σφαγείο Πόλης Χρυσοχούς.

20.

112.000

Kάλυψη της δαπάνης που απαιτείται για την επιστροφή στις τοπικές αρχές των δικαιωμάτων αδειών οικοδομής και διαχωρισμού οικοπέδων τα οποία εισπράττονται από την κυβέρνηση και πιστώνονται στα έσοδά της.

21.

500.000

Παραχώρηση χορηγίας στο Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου για την αναβάθμιση: α. του σφαγείου σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (£400.000) και β. του συστήματος βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων (£100.000).

22.

320.000

Kάλυψη της αυξημένης δαπάνης που προέκυψε από την ένταξη νέων κοινοτήτων στο σχέδιο δανειοδότησης νεαρών ζευγαριών σε κοινότητες της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης από τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης.

23.

46.008

Kάλυψη της μισθοδοσίας εννέα προσοντούχων ατόμων από τις 14 Ιουνίου 2000 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2000 που προσλήφθηκαν με σύμβαση για την αναδόμηση της Πολιτικής Άμυνας και των οποίων οι υπηρεσίες παρατάθηκαν από τις 14 Ιουνίου 2000 μέχρι τις 13 Ιουνίου 2001, σύμφωνα με την έγκριση του Κεντρικού Συμβουλίου Προσφορών με αρ. Τ.369/60/2000 και ημερομηνία 14 Ιουνίου 2000.

24.

2.000.000

Kάλυψη δαπανών που σχετίζονται με τα έργα που γίνονται για την τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων των αποχετευτικών συστημάτων Λάρνακας, Παραλιμνίου-Αγίας Νάπας και Πάφου και των κυβερνητικών υποχρεώσεων για τη μετακίνηση του εργοστασίου λυμάτων και των αγωγών του Αποχετευτικού Σχεδίου Λεμεσού - Αμαθούντας.

25.

31.000

Kάλυψη των δαπανών λειτουργίας του νεοσύστατου Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων κατά το έτος 2000 (απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ.51.618 και ημερομηνία 19 Απριλίου 2000).

26.

48.748 1.252

Κάλυψη της υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Υπηρεσίας Μεταναστεύσεως, με σκοπό τη διεκπεραίωση των 17.630 καθυστερημένων υποθέσεων.

27.

2.650.000

Kάλυψη της προκαταβολής για την αγορά κτιρίου από το δήμο Λεμεσού με σκοπό τη στέγαση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού.

28.

130.000

Kάλυψη της δαπάνης για: α. την αγορά του αρχείου Γιώργου Φιλή (£60.000) και β. τη συντήρηση και μεταφορά του αρχείου σε βίντεο ή DVD (£70.000).

29.

150.000

Κάλυψη της αυξημένης δαπάνης που προέκυψε από την αύξηση των μισθών και των λειτουργικών εξόδων των εκτοπισθεισών αρχών τοπικής διοικήσεως.

30.

100.000

Κάλυψη: α. δαπάνης για αυξήσεις που έχουν δοθεί στο εντόπιο προσωπικό βάσει των συμφωνιών με το ελληνικό δημόσιο (£5.000) - πρεσβεία Αθηνών και γενικό προξενείο Θεσσαλονίκης∙ β. αναδρομικής καταβολής επιδομάτων εξωτερικού σε τρεις υπαλλήλους που διορίστηκαν αναδρομικά σε ανάλογες θέσεις στη δημόσια υπηρεσία και παραιτήθηκαν, για να παραμείνουν στις τάξεις του εντόπιου προσωπικού της πρεσβείας Αθηνών, σύμφωνα με γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

31.

37.000

Kάλυψη του αυξημένου ποσού που απαιτείται για το ενοίκιο της κυπριακής πρεσβείας στη Στοκχόλμη σύμφωνα με το ενοικιαστήριο συμβόλαιο. Η αναμενόμενη δαπάνη ανέρχεται σε £112.180, αλλά ένα μέρος της θα καλυφθεί από εξοικονομήσεις των εξόδων λειτουργίας γραφείου της πρεσβείας.

32.

130.000

Για δάνεια που παραχωρούνται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με εγγύηση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

33.

3.590.000

Διάθεση πρόσθετων πιστώσεων συνολικού ύψους £3.720.000 που προορίζεται να καλύψει τη συνολική κρατική χορηγία ύψους £10.500.000, η οποία απαιτείται για την εφαρμογή του προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το τρέχον έτος 2000. Επιπρόσθετα, θα δοθούν εγγυήσεις ύψους £8.500.000 προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για κάλυψη δικαιούχων στέγασης (£5.000.000) και επαγγελματικής δραστηριοποίησης (£3.500.000), με βάση τους περί Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας) Κανονισμούς του 1995.

34.

1.000.000

Kάλυψη της αυξημένης δαπάνης που προέκυψε από τις επιστροφές μεγάλων ποσών στις εταιρείες πετρελαιοειδών, λόγω του ότι η τιμή αγοράς του πετρελαίου ήταν ψηλότερη από την τιμή πώλησης των τελικών προϊόντων.

35.

85.000

Kάλυψη της δαπάνης πληρωμής της συνεισφοράς της Κύπρου στο «Commonwealth Fund For Technical Co. Operation (CFTC)» για το οικονομικό έτος 1999-2000, η οποία πληρώθηκε φέτος αντί το 1999.

36.

300.000

Kάλυψη των αυξημένων δαπανών για παροχή οικονομικής βοήθειας σε αναπήρους για απόκτηση αυτοκινήτου μέσα στο 2000, λόγω αύξησης των περιπτώσεων που εγκρίθηκαν πέραν του αριθμού για τις οποίες περιλήφθηκε πρόνοια στον προϋπολογισμό του 2000.

37.

400.000

Kάλυψη της δαπάνης για εφάπαξ οικονομική βοήθεια ύψους £2.000 σε πολύτεκνες οικογένειες για αγορά αυτοκινήτου.

38.

170.000

Διάθεση ποσού για να καλύψει «κατά χάριν» παραχώρηση εφάπαξ οικονομικής βοήθειας.

39.

2.000.000

Κάλυψη των αυξημένων δαπανών για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού στη δημόσια υπηρεσία.

40.

3.000.000

Καταβολή αποζημιώσεων για απαλλοτρίωση/επίταξη ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας που χρησιμοποιήθηκε/θα χρησιμοποιθηθεί για εκτέλεση διάφορων αναπτυξιακών έργων.

41.

128.389

Πρόσθετη πίστωση που μαζί με την εγκεκριμένη πρόνοια των £220.000, δηλαδή συνολικά ποσό £348.389, θα χρησιμοποιηθεί, για πληρωμή προς την Τράπεζα Αναπτύξεως, ποσό που αντιπροσωπεύει την κάλυψη συναλλαγματικού κινδύνου και την επιχορήγηση του επιτοκίου κατά το ποσοστό που υπερβαίνει το 6% για τα σε ξένο νόμισμα δάνεια της τράπεζας, καθώς και την επιχορήγηση κατά το ίδιο ποσοστό του επιτοκίου του εγγυημένου ομολογιακού δανείου της τράπεζας των £5.000.000.

42.

300.000

Κάλυψη:

   

α.

διάφορων περιπτώσεων αποζημιώσεως κατόπιν συμφωνίας με το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας (£60.000),

   

β.

Εφάπαξ οικονομικής αποζημίωσης ύψους £150.000 στην εταιρεία «Χυτήριο Μάριος & Ανδρέας Λτδ» για τις ζημιές που θα υποστεί η επιχείρηση, λόγω της απόφασης της κυβέρνησης για προσωρινή αναστολή των εργασιών του χυτηρίου,

   

γ.

των εξόδων ξένων δικηγορικών οίκων του εξωτερικού που προσφέρουν νομικές υπηρεσίες στην Κυπριακή Δημοκρατία, κυρίως για αγωγές κατά της Τουρκίας (£90.000).

       

43.

3.200.000

Κάλυψη της πρόσθετης δαπάνης για ηλεκτρισμό και καύσιμα στις διάφορες κρατικές υπηρεσίες, η οποία κατέστη αναπόφευκτη εξαιτίας της αύξησης της τιμής του πετρελαίου και του ηλεκτρικού ρεύματος.

     

44.

48.800

Πρόσθετες πιστώσεις εξαιτίας:

   

α.

της καταβολής του υπολοίπου της αποζημίωσης (Honorarium) στον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και μέλη του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.ΣΑ.Τ.Σ.), που κατέστη πληρωτέα από τις 22 Ιανουαρίου 1997 σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 50.350 και ημερομηνία 8 Οκτωβρίου 1999 και

   

β.

της ενεργοποίησης των επιτροπών κρίσεως με καταβολή στα μέλη τους ετήσιου τιμητικού επιδόματος (Honorarium) £200, σύμφωνα με τους Κανονισμούς ΚΔΠ. 172/99 [Άρθρο 6 (11 και 10)].

       

45.

188.000

Κάλυψη δαπανών για την αναβαθμισμένη Κρατική Ορχήστρα Δωματίου και την Ορχήστρα Νέων.

     

46.

170.000

Πρόσθετη πίστωση που μαζί με την εγκεκριμένη πρόνοια των £1.250.000, δηλαδή συνολικά ποσό £1.420.000, θα χρησιμοποιηθεί, για να καλύψει το πρόσθετο κόστος μίσθωσης ενός αναμεταδότη στο δορυφόρο SIRIUS II, η οποία δημιουργήθηκε λόγω συναλλαγματικής διαφοράς.

     

47.

316.000

Κάλυψη των δαπανών συνέχισης/συμπλήρωσης των εργασιών σε τμήματα του νέου δρόμου από το νέο δρόμο Περιστερώνας-Κάτω Μονής μέχρι το δρόμο Λευκωσίας-Παλαιχωρίου μέσω των λατομείων Μιτσερού.

     

48.

116.000

Κάλυψη δαπανών για συνέχιση των εργασιών βελτίωσης του τελευταίου τμήματος του δρόμου Λινού-Ευρύχου.

     

49.

110.000

Πρόσθετη πίστωση για συμπλήρωση των εργασιών στο τμήμα του δρόμου Οράς-Αγίων Βαβατσινιάς και για έναρξη εργασιών για κατασκευή του παρακαμπτηρίου Οράς προς Οδού και Μελίνη.

     

50.

360.000

Κάλυψη δαπανών για συνέχιση των εργασιών σε τμήμα του δρόμου από Χολέτρια μέχρι Κελοκέδαρα και σε πρόσθετο τμήμα του παραποτάμιου δρόμου από Κιδάσι μέχρι Άγιο Νικόλαο.

     

51.

1.200.000

Πρόσθετη πίστωση για συνέχιση των εργασιών:

   

α.

της ανέγερσης νέου πύργου ελέγχου και

   

β.

της επέκτασης του χώρου στάθμευσης αεροσκαφών στον αερολιμένα Πάφου.

       

52.

50.000

Κάλυψη των αυξημένων αναγκών για τις απολαβές των ωρομισθίων των νεοπροσληφθεισών καθαριστριών στον αερολιμένα Λάρνακας, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

     

53.

157.000

Κάλυψη δικαιωμάτων για το έτος 1999 που δεν έχουν καταβληθεί προς την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Βρετανίας για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αεροπλοϊμότητα των αεροσκαφών που είναι εγγεγραμμένα στο κυπριακό νηολόγιο (άρθρο 8 του περί Προϋπολογισμού Νόμου). (Αντίστοιχα ποσά εισπράττονται από τις αεροπορικές εταιρείες και κατατίθενται στα έσοδα.)

     

54.

38.000

Διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων για την πληρωμή των ναυτικών ομίλων που διενεργούν εξετάσεις για την απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους. (Ίσο ποσό ανακτάται και πιστώνεται στα Έσοδα.)

     

55.

104.393

Κάλυψη των αυξημένων δαπανών που απαιτούνται για κάλυψη οφειλών προς τη Διεθνή Ένωση Ταχυδρομείων (UPU), που κατέστησαν πληρωτέες στα πλαίσια του θεσμού των Διεθνών Ενσήμων Απάντησης (International Reply Cupons).

     

56.

43.420

Kάλυψη των αυξημένων δαπανών στο Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών λόγω της καταβολής αυξημένης προμήθειας:

   

α.

στους αντιπροσώπους εξωτερικού ένεκα της αύξησης στις πωλήσεις γραμματοσήμων στο εξωτερικό και

   

β.

στους ταχυδρομικούς πράκτορες εσωτερικού ύστερα από την ανάθεση σ’ αυτούς της πώλησης ταχυδρομικών δελταρίων.

       

57.

20.000

Πρόσθετη πίστωση που μαζί με την εγκεκριμένη πρόνοια των £15.000, δηλαδή συνολικά ποσό £35.000, θα χρησιμοποιηθεί, για να καλύψει την αυξημένη κυβερνητική χορηγία στους δήμους για το 2000 για τη συντήρηση των φώτων τροχαίας.

     

58.

40.000

Πρόσθετη πίστωση για την παραχώρηση πρόσθετης χορηγίας προς τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου.

     

59.

650.000

Πρόσθετη πίστωση για παραχώρηση πρόσθετης χορηγίας προς το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα για κάλυψη του αυξημένου κόστους αγοράς αντιδραστηρίων, που απαιτούνται για τη δημιουργία Τράπεζας Μυελού των Οστών.

     

60.

1.000.000

Κάλυψη των αυξημένων δαπανών για θεραπεία Κυπρίων στο εξωτερικό με έγκριση του Ειδικού Ιατροσυμβουλίου ή του Υπουργικού Συμβουλίου.

     

61.

90.500

Κάλυψη των αυξημένων δαπανών για μετάκληση στην Κύπρο ξένων ειδικών, για να προσφέρουν εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη σε Κύπριους ασθενείς.

     

62.

385.677

Κάλυψη της αμοιβής:

   

α.

εκατόν τριάντα τριών νοσηλευτών,

   

β.

εκατόν ενενήντα ενός ιατρικών λειτουργών και

 

131.017 275.776

γ.

παραϊατρικού προσωπικού (είκοσι ενός ατόμων) των οποίων οι υπηρεσίες παρατάθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2000, δυνάμει των διατάξεων του περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εκτάκτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Τροποποιητικού) Νόμου του 2000 (Νόμος Αρ. 54 (Ι) του 2000).

       

63.

900.000

Κάλυψη των αυξημένων δαπανών για ιατρική περίθαλψη στην Κύπρο από μη κυβερνητικές ιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες κατέστησαν αναπόφευκτες και οι οποίες οφείλονται σε παράγοντες που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού του 2000.

     

64.

2.000.000

Κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων, υπηρεσιών, ιδρυμάτων κ.λπ. σε φάρμακα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2000.

     

65.

14.742 26.733 12.495 105.482

Κάλυψη της αμοιβής είκοσι τριών έκτακτων βοηθών γραφείων (δέκα πρώην έκτακτων ασφαλιστικών λειτουργών και δεκατριών πρώην έκτακτων λογιστικών λειτουργών) των οποίων οι υπηρεσίες παρατάθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2000, δυνάμει των διατάξεων του περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εκτάκτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Τροποποιητικού) Νόμου του 2000 (Νόμος Αρ. 54(Ι) του 2000).

 

7 Δεκεμβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων