Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996» και «Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998»

Παρόντες:

Δημήτρης Συλλούρης, πρόεδρος

Στάθης Κιττής

Ανδρέας Μούσκος

Ηλίας Μυριάνθους

Κώστας Κωνσταντίνου

 

Κίκης Καζαμίας

Μη μέλη της επιτροπής:

Χρίστος Μαυροκορδάτος

Θάσος Μιχαηλίδης

Γιώργος Χατζηγεωργίου

Μάριος Ματσάκης

Νίκος Κλεάνθους

Δώρος Θεοδώρου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε τα υπό αναφορά νομοσχέδια σε μεγάλο αριθμό συνεδριάσεών της που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα από το Μάρτιο του 1996 μέχρι το Νοέμβριο του 2000.

Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά σχεδίων νόμου κλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της ομάδας εργασίας για εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα συνεργατισμού, ο Έφορος Συνεργατικών Εταιρειών και Συνεργατικής Ανάπτυξης, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, η πρόεδρος και εκπρόσωποι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, εκπρόσωποι της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας, του Συνδέσμου Γραμματέων Συνεργατικών Ιδρυμάτων, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Αγροτική και Παναγροτικός Σύνδεσμος, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, της συντεχνίας του προσωπικού της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών και του Παγκύπριου Συνδέσμου Συνεργατικών Υπαλλήλων.

Η επιτροπή είχε επίσης την ευκαιρία να αξιολογήσει και μεγάλο αριθμό υπομνημάτων που κατατέθηκαν ενώπιόν της, τα οποία διεξήλθε στην παρουσία όλων των ενδιαφερόμενων μερών, στα πλαίσια της κατ’ άρθρο εξέτασης των πιο πάνω σχεδίων νόμου.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για το συνεργατισμό, ώστε από τη μια να συμπληρωθούν ορισμένα κενά που εντοπίστηκαν από τη μέχρι τώρα εφαρμογή της, από την έναρξη ισχύος της, τον Αύγουστο του 1987, και από την άλλη να εναρμονιστούν οι σημερινές δραστηριότητες του συνεργατισμού με τα γενικά ισχύοντα στη δημόσια ζωή, χωρίς να εκφεύγουν από το πνεύμα και τις αρχές του συνεργατισμού.

Ειδικότερα, με το νόμο που προτείνεται:

1. σκοπείται η πρόληψη ίδρυσης ομοειδών εταιρειών στην ίδια κοινότητα.

2. απλουστεύεται η διαδικασία αντιπροσώπευσης των εταιρειών στις γενικές συνελεύσεις άλλης εταιρείας.

3. παρέχεται το δικαίωμα ένστασης για το ύψος των ελεγκτικών δικαιωμάτων που καλείται να καταβάλει εταιρεία.

4. διευκρινίζονται καλύτερα τα θέματα των επιβαρύνσεων και των πιστωτικών διευκολύνσεων.

5. καθορίζεται το θέμα του ύψους των ρευστών κεφαλαίων που πρέπει να διατηρούν οι εταιρείες και ο τρόπος επένδυσης των κεφαλαίων τους.

6. ρυθμίζονται τα θέματα συγχώνευσης εταιρειών και συμπληρώνονται τα θέματα διαιτησίας.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για το συνεργατισμό, ώστε να επαναδιατυπωθούν οι διατάξεις του που αφορούν ποινικά αδικήματα, για να καταστούν πιο αποτελεσματικές.

Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά σχεδίων νόμου, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας εισηγήθηκε τη διαμόρφωση του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται καλύτερα η φερεγγυότητα των συνεργατικών ιδρυμάτων, με βάση την εκάστοτε σε ισχύ νομισματική και πιστωτική πολιτική και όχι το ποσοστό ρευστότητάς τους, και κατ’ επέκταση να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των πιστωτών/καταθετών σε περίπτωση συγχώνευσης εταιρειών, οπότε, αντί να τους γνωστοποιείται απλώς η συγχώνευση, θα απαιτείται και η συγκατάθεσή τους. Σύμφωνα με το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, η τελευταία ρύθμιση εφαρμόστηκε ήδη στην πράξη σε πρόσφατη περίπτωση συγχώνευσης εμπορικών τραπεζών. Η ρύθμιση αυτή θεσμοθετήθηκε με τον περί Μεταβίβασης Τραπεζικών Εργασιών και Εξασφαλίσεων Νόμο του 1997 (Νόμος Αριθμός 64(Ι) του 1997).

Οι πιο πάνω εισηγήσεις τέθηκαν ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση και το τελευταίο τις υιοθέτησε με απόφασή του, με Αρ. 45.670 και ημερομηνία την 21η Μαρτίου 1997.

Με την ευκαιρία της εξέτασης των υπό αναφορά σχεδίων νόμου, την επιτροπή απασχόλησε το θέμα αρχής αν θα ήταν σκόπιμο σε αυτό το στάδιο να προωθηθούν για ψήφιση από τη Βουλή οι τροπολογίες που προτείνονται ή αν θα έπρεπε να αφεθούν για ψήφιση αργότερα, ανάλογα και με τις εξελίξεις στα πλαίσια της εναρμόνισης του τομέα με τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τομέας που τελεί υπό διαπραγμάτευση σήμερα.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στη Βουλή:

1. την προώθηση για ψήφιση σε αυτό το στάδιο των προτεινόμενων με τα υπό αναφορά νομοσχέδια τροπολογιών για σκοπούς διευκόλυνσης της λειτουργίας των συνεργατικών εταιρειών, με την επιφύλαξη ότι είναι έτοιμη να επανεξετάσει οποιεσδήποτε άλλες τροπολογίες στην υπό αναφορά νομοθεσία, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο, για σκοπούς εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

2. την ψήφιση σε νόμους των υπό αναφορά νομοσχεδίων όπως αυτά έχουν ενοποιηθεί σε ενιαίο κείμενο, στο οποίο ενσωματώθηκαν οι πιο κάτω τροπολογίες:

α. να αυξηθούν από τρία σε πέντε τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Συνεργατικής Ανάπτυξης, τα οποία θα επιλέγονται από κατάλογο δέκα μελών που υποβάλλει η Παγκύπρια Συνεργατική Συνομοσπονδία.

β. να προβλέπεται η κατάθεση στη Βουλή για έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, όπως ήταν άλλωστε η εισήγηση των εκπροσώπων της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας.

γ. να παρέχεται δικαίωμα ένστασης στον αρμόδιο υπουργό αναφορικά με το ύψος των ελεγκτικών δικαιωμάτων που επιβλήθηκαν σε εταιρεία, ανεξάρτητα από το ύψος των δικαιωμάτων αυτών, νοουμένου ότι αυτά θα πληρωθούν.

δ. να παρέχεται εξουσία στο αρμόδιο υπουργείο να εκδίδει οδηγίες στον Έφορο Συνεργατικής Ανάπτυξης για την εφαρμογή της εκάστοτε νομισματικής και πιστωτικής πολιτικής.

ε. να περιοριστεί σε τρεις εξαμηνιαίες θητείες, αντί των τριών χρόνων, η θητεία αυτών που αναπληρώνουν παυθέντα μέλη εταιρείας.

στ. να υιοθετηθεί η πιο πάνω αναφερόμενη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του 1997 για τη συγχώνευση εταιρειών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο του νέου ενοποιημένου κειμένου όπως αυτό διαμορφώθηκε τελικά.

Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή τονίζει ξανά την πρόθεσή της να παρακολουθεί την εφαρμογή στην πράξη των τροπολογιών αυτών και να επανέλθει, αν αυτό κριθεί αναγκαίο, και περαιτέρω ότι θα αναμένει την κατάθεση σχετικών τροπολογιών για την αναθεώρηση και των θεσμών, που εκδίδονται με βάση τη νομοθεσία για τις συνεργατικές εταιρείες.

 

6 Δεκεμβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων