Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος

Στέλιος Στυλιανού

Γιώργος Χατζηγεωργίου

Νίκος Πιττοκοπίτης

Ευάγγελος Σαμμούτας

Ζαχαρίας Κουλίας

Στέλιος Γερασίμου

Ηλίας Μυριάνθους

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2000. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Υπηρεσία Μεταλλείων), του ΚΕΒΕ (Σύνδεσμος Σκυροποιών), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων, του Τσιμεντοποιείου Βασιλικού και της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου. Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν να παραστούν, δεν παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 47 του περί Ρυθμίσεως Μεταλλείων και Λατομείων Νόμου, τροποποιούνται οι σχετικοί κανονισμοί, ώστε να επέλθει απλοποίηση της διαδικασίας επιβολής και είσπραξης των λατομικών δικαιωμάτων.

Ειδικότερα, με τους πιο πάνω κανονισμούς επιτυγχάνεται πιο αποτελεσματικός έλεγχος στην είσπραξη των λατομικών δικαιωμάτων από την Υπηρεσία Μεταλλείων, διευκολύνονται οι λογιστικές εργασίες της Υπηρεσίας Μεταλλείων και των μονάδων λατόμησης και παρέχεται επίσης η δυνατότητα συγκέντρωσης και ανάλυσης στατιστικών στοιχείων σχετικά με την εξόρυξη λατομικών υλικών.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφωνούν με τις τροποποιήσεις που προτείνονται με τους κανονισμούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των εν λόγω κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν νομοτεχνικά διαμορφωθεί.

 

11 Δεκεμβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων