Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2000»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος

Κίκης Καζαμίας

Νίκος Μουσιούττας

Αβραάμ Αντωνίου

Τάσσος Παπαδόπουλος

Γιώργος Λιλλήκας

Ισίδωρος Μακρίδης

Δώρος Θεοδώρου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2000. Με τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 71 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των χρηματιστηριακών κανονισμών για την πλήρωση κενών που έχουν παρατηρηθεί σε αυτούς.

Ειδικότερα με τους υπό αναφορά κανονισμούς προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Η απαγόρευση της αποδοχής από μέρους των χρηματιστών εντολών για την αγορά τίτλων πριν ο επενδυτής προκαταβάλει το συγκεκριμένο αντίτιμο. Η απαγόρευση αυτή προτείνεται να εφαρμοστεί και στην περίπτωση εντολής για πώληση τίτλων, έτσι που να είναι αναγκαία η εκ των προτέρων παράδοση από τον επενδυτή στο χρηματιστή των αναγκαίων εγγράφων/τίτλων.

2. Ρυθμίζεται η περίπτωση εισαγωγής στο χρηματιστήριο νέας έκδοσης ήδη εισηγμένων τίτλων ή δικαιωμάτων προτίμησης ή δικαιωμάτων αγοράς μετοχών ή μετατρέψιμων ομολόγων κ.λπ. ανεξαρτήτως της χρηματιστηριακής τους αξίας.

3. Ρυθμίζεται η κατ’ εξαίρεση αποδοχή της εισαγωγής τίτλων στο Χρηματιστήριο νεοσυσταθείσας μητρικής εταιρείας στην περίπτωση που κρίνεται ότι παρέχονται ικανοποιητικά στοιχεία στους επενδυτές που επιτρέπουν την ορθή εκτίμηση των τίτλων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

6 Δεκεμβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων