Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

´Εκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος 
Ζαχαρίας Κουλίας 
Ανδρέας Μούσκος 
Χρίστος Ρότσας

Ευάγγελος Σαμμούτας 
Θάσος Μιχαηλίδης 
Γιώργος Χατζηγεωργίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε την 21η Νοεμβρίου του 2000.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του νόμου περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών, ώστε ο καθορισμός με κανονισμούς του ύψους των μη βασικών τελών ή άλλων χρεώσεων που επιβάλλει η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) να μπορεί να γίνεται με αναφορά σε οποιαδήποτε φόρμουλα ή άλλη μέθοδο ή τρόπο υπολογισμού, που πρέπει όμως να συνάδει με τα κριτήρια που προβλέπονται στην ίδια νομοθεσία.

Η ανάγκη κατάθεσης και προώθησης της ψήφισης του εν λόγω νομοσχεδίου προέκυψε κατά την εξέταση από την επιτροπή σχετικών κανονισμών με βάση τους οποίους παρέχεται στην ΑΤΗΚ η εξουσία να καθορίζει για ορισμένες υπηρεσίες το ύψος των τελών, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση στη Βουλή σχετικών κανονισμών για έγκριση, και αυτό για σκοπούς ευελιξίας της Αρχής, ώστε να εισάγει με ταχείς ρυθμούς νέες υπηρεσίες ενόψει της προετοιμασίας της στο επερχόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Ειδικότερα, κατά την εξέταση των εν λόγω κανονισμών προέκυψε το ερώτημα κατά πόσο η παράκαμψη της Βουλής για αναθεώρηση ορισμένων τελών από την ΑΤΗΚ έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 43 του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου, θέμα για το οποίο ζητήθηκε γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία. Με βάση τη γνωμάτευση που δόθηκε στην επιτροπή, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη της εν λόγω νομοθεσίας για την αναθεώρηση των τελών για όλες τις υπηρεσίες που παρέχει η ΑΤΗΚ που γίνεται στα πλαίσια σχετικών κανονισμών απαιτείται η έγκριση των σχετικών κανονισμών από το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς και η κατάθεσή τους στη Βουλή για έγκριση.

Το περιεχόμενο της πιο πάνω γνωμάτευσης, η οποία κάνει αναφορά και σε παλαιότερες σχετικά με το ίδιο θέμα γνωματεύσεις, αποτέλεσε αντικείμενο εξέτασης από την επιτροπή σε συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2000, στην οποία παρέστησαν εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και της ΑΤΗΚ. Από την όλη συζήτηση διαπιστώθηκε από όλες τις πλευρές η ανάγκη τροποποίησης της υφιστάμενης σχετικής διάταξης της περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών νομοθεσίας, κατά τρόπο που να παρέχεται η εξουσιοδότηση στην Αρχή να αναθεωρεί ορισμένα από τα τέλη της χωρίς την ανάγκη κατάθεσης των σχετικών κανονισμών στη Βουλή, θέμα το οποίο πραγματεύεται το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο ρύθμιση είναι αναγκαία, ώστε οι μελετώμενοι από αυτή σχετικοί κανονισμοί της ΑΤΗΚ που καθορίζουν διάφορα τέλη να είναι νομοτυπικά ορθοί, υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

22 Νοεμβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων