Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

Παρόντες:

Σοφοκλής Χατζηγιάννης, πρόεδρος

Στάθης Κιττής

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Μάριος Ματσάκης

Τάκης Χατζηγεωργίου

Ανδρούλα Βασιλείου

Θάσος Μιχαηλίδης

Μη μέλη της επιτροπής:

Γιώργος Λιλλήκας

Ανδρέας Φιλίππου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2000. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Με τους υπό συζήτηση κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 20 και 32 της βασικής νομοθεσίας για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σκοπείται η δημιουργία Ερευνητικής Μονάδας Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Μελετών εντός της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την πιο πάνω βασική νομοθεσία, τόσο η ίδρυση όσο και η κατάργηση ερευνητικών μονάδων προϋποθέτουν την έκδοση κανονισμών από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συγκλήτου, η οποία εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και στη συνέχεια από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Υπενθυμίζεται επίσης ότι με την πιο πάνω διαδικασία έχει ήδη ιδρυθεί και λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Πανεπιστημίου Κύπρου, η δημιουργία της εν λόγω ερευνητικής μονάδας επιβάλλεται από την ύπαρξη γνωστικού αντικειμένου που είναι διεπιστημονικού χαρακτήρα και το οποίο δεν καλύπτεται από τα υφιστάμενα τμήματα του πανεπιστημίου. Στόχος της νέας ερευνητικής μονάδας είναι η προώθηση της έρευνας σε τομείς που ενδιαφέρουν κυπριακούς τραπεζικούς και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται σε επιστημονικές μελέτες που αφορούν ολόκληρο τον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, και όχι σε βραχυπρόθεσμες μελέτες για συγκεκριμένους οργανισμούς. Παράλληλα, η μονάδα αυτή θα παρέχει το μηχανισμό μέσω του οποίου κυβερνητικοί οργανισμοί θα μπορούν να εκμεταλλευτούν τις εμπειρίες καθηγητών του Πανεπιστημίου Κύπρου και ενός διεθνούς δικτύου ακαδημαϊκών ερευνητών. Επιπρόσθετα, θα καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια, ώστε να ενταχθεί η μονάδα στο πρόγραμμα Med-Campus της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις δραστηριότητες της υπό ίδρυση μονάδας θα μετέχουν καθηγητές από διάφορα τμήματα του πανεπιστημίου που έχουν ερευνητικά ενδιαφέρονται σε θέματα που σχετίζονται με την αποστολή της μονάδας.

Όπως επισημάνθηκε στην επιτροπή από τους πιο πάνω εκπροσώπους, η χρηματοδότηση της μονάδας θα προέρχεται από διεθνείς οργανισμούς, κυπριακές τράπεζες και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, καθώς και από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επίσης τονίστηκε ιδιαίτερα το γεγονός ότι ήδη εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση συγκεκριμένων προγραμμάτων της μονάδας από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Med-Campus. Τέλος, επισημάνθηκε ότι οι γενικές δραστηριότητες της μονάδας θα αξιολογούνται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κύπρου κάθε τρία χρόνια, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.

Στη βάση των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας συμμερίζεται την άποψη των αρμοδίων ότι η νέα ερευνητική μονάδα θα συμβάλει τόσο στην αναβάθμιση της επιστημονικής προσέγγισης, σύμφωνα με διεθνείς εμπειρίες, των κυπριακών τραπεζικών και χρηματοοικονομικών οργανισμών όσο και στη διαδικασία εναρμόνισης των οργανισμών αυτών με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

21η Νοεμβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων