Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2000»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος

Πρόδρομος Προδρόμου

Νίκος Μουσιούττας

Αβραάμ Αντωνίου

Ισίδωρος Μακρίδης

Γιώργος Λιλλήκας

Χρίστος Ρότσας

Δώρος Θεοδώρου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου σε τέσσερις συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από 5 Σεπτεμβρίου μέχρι 19 Οκτωβρίου 2000. Στο στάδιο της μελέτης της υπό αναφορά πρότασης νόμου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή ο Υπουργός Οικονομικών, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, ο πρόεδρος του Συμβουλίου και ο διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Έφορος Εταιρειών, εκπρόσωποι του Κ.Ε.Β.Ε., της Ο.Ε.Β., του ΠΑ.Σ.Ε.Χ.Α., του Συνδέσμου Δημόσιων Εταιρειών, του Συνδέσμου Χρηματιστών Κύπρου και του Συνδέσμου Επενδυτικών Εταιρειών.

Σκοπός της υπό αναφορά πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή στις 2 Αυγούστου 2000 από τους βουλευτές Πρόδρομο Προδρόμου, Λευτέρη Χριστοφόρου και Δημήτρη Συλλούρη, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, είναι η τροποποίηση του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, ώστε να καθοριστεί το ανώτατο ποσοστό το οποίο οι επενδυτικοί οργανισμοί είναι δυνατό να κατέχουν σε ρευστά διαθέσιμα επί του συνόλου του ενεργητικού τους. Με την ίδια πρόταση νόμου σκοπείται επίσης η κατάργηση της κατ’ εξαίρεση αποδοχής αιτήσεων επενδυτικών οργανισμών για εισαγωγή τίτλων τους στο χρηματιστήριο, χωρίς να πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας οι οποίες ισχύουν για όλες τις άλλες αιτήτριες εταιρείες.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την υπό συζήτηση πρόταση νόμου, απώτερος στόχος του νόμου μετά την εισαγωγή της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η διασφάλιση ότι οι επενδυτικοί οργανισμοί θα προβαίνουν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος σε επενδύσεις, γεγονός που υπαγορεύεται από τους σκοπούς της σύστασης και του ρόλου τους.

Κατά τη συζήτηση του όλου θέματος ενώπιον της επιτροπής εξετάστηκαν με λεπτομέρεια και σε βάθος όλα τα θέματα τα οποία σχετίζονται με το θεσμικό πλαίσιο, καθώς και το καθεστώς λειτουργίας των επενδυτικών οργανισμών και της ενδεχόμενης επίδρασης που έχουν επί του συνόλου της οικονομίας και του χρηματιστηριακού θεσμού οι δραστηριότητες των επενδυτικών εταιρειών και ο προνομιακός τρόπος εισδοχής τους στο χρηματιστήριο.

Ειδικότερα και με βάση τις προτεινόμενες νέες ρυθμίσεις συζητήθηκε ενδελεχώς το ζήτημα της καθιέρωσης διά νόμου υποχρέωσης για τις επενδυτικές εταιρείες να μην μπορούν να κατέχουν ποσοστό πέραν του 20% του ενεργητικού τους σε ρευστά διαθέσιμα. Συνεπώς, σε τέτοια περίπτωση, οι επενδυτικές εταιρείες θα είναι υποχρεωμένες να προβαίνουν τάχιστα σε επενδυτικές δραστηριότητες, έτσι που να συμμορφώνονται προς την πιο πάνω απαγόρευση.

Ως αποτέλεσμα της όλης συζήτησης που διεξήχθηκε ενώπιον της επιτροπής, διαφάνηκε ότι στο παρόν στάδιο δεν έχουν ωριμάσει ακόμα οι συνθήκες για νομοθετική ρύθμιση του όλου ζητήματος και κρίθηκε ότι τούτο χρήζει περαιτέρω μελέτης και διερεύνησης, έτσι που να διασφαλίζεται ότι από την ενδεχόμενη ψήφισή τους σε νόμο δε θα διαταραχθούν οι συνθήκες της αγοράς ούτε και θα υπάρξουν συνταγματικά ή άλλα νομικά κωλύματα.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεων, η επιτροπή αποφάσισε, στο παρόν στάδιο, να εισηγηθεί την ψήφιση σε νόμο μόνο του μέρους εκείνου της υπό αναφορά πρότασης νόμου με το οποίο καταργείται το προνομιακό καθεστώς εισδοχής των επενδυτικών οργανισμών στο χρηματιστήριο, το οποίο για νομοτεχνικούς λόγους έχει ενσωματωθεί σε κείμενο σχετικών τροποποιητικών κανονισμών για τους οποίους η επιτροπή έχει ήδη υποβάλει σχετική έκθεση προς την ολομέλεια του σώματος για έγκρισή τους.

Για το απομείναν μέρος της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, που αφορά την απαγόρευση στους επενδυτικούς οργανισμούς να κατέχουν ποσοστό πέραν του είκοσι επί τοις εκατόν του ενεργητικού τους σε ρευστά διαθέσιμα, όλες οι πλευρές επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν τελικά, κατά τη συζήτηση του όλου θέματος ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

19 Οκτωβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων