Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται 1. «Οι περί Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας - Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Επιθεώρησης Εργασίας, Λειτουργού Επιθεώρησης Εργασίας 1ης Τάξης, Λειτουργού Επιθεώρησης Εργασίας 2ης Τάξης, Πρώτου Επιθεωρητή Εργασίας, Ανώτερου Επιθεωρητή Εργασίας, Επιθεωρητή Εργασίας 1ης Τάξης, Επιθεωρητή Εργασίας 2ης Τάξης και Επιθεωρητή Εργασίας 3ης Τάξης (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2000» και 2. «Οι περί Τμήματος Εργασίας - Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Εργασίας και Λειτουργού Εργασίας Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2000»

Παρόντες:

Καίτη Κληρίδου, αναπλ. πρόεδρος Χριστόδουλος Βενιαμίν
Ρίκκος Ερωτοκρίτου Μάρκος Κυπριανού
Γιαννάκης Αγαπίου Δημήτρης Ηλιάδης
Αριστοφάνης Γεωργίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2000. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, λόγω κωλύματος δεν παρευρέθηκαν, διαβίβασαν όμως τη θέση τους στην επιτροπή.

Οι υπό αναφορά κανονισμοί εκδίδονται με βάση τα άρθρα 27 και 87 της νομοθεσίας για τη δημόσια υπηρεσία.

Σκοπός των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών είναι ο καθορισμός νέων σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Λειτουργού Επιθεώρησης Εργασίας 1ης Τάξης, Λειτουργού Επιθεώρησης Εργασίας 2ης Τάξης και Πρώτου Επιθεωρητή Εργασίας στο νεοδημιουργηθέν Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και ο καθορισμός νέων σχεδίων υπηρεσίας για τις υπόλοιπες θέσεις που αναφέρονται στον υπό αναφορά κανονισμό, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο νέο τμήμα από το Τμήμα Εργασίας και μετονομάστηκαν ή αναβαθμίστηκαν.

Σκοπός των δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών είναι ο καθορισμός νέων σχεδίων υπηρεσίας για τη νέα θέση Λειτουργού Εργασίας Α΄ και για την υφιστάμενη θέση Πρώτου Εργατικού Λειτουργού, η οποία με τους παρόντες κανονισμούς μετονομάζεται σε θέση Ανώτερου Λειτουργού Εργασίας στο Τμήμα Εργασίας.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι, καθώς και οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ, οι οποίοι διαβίβασαν τη θέση τους στην επιτροπή, συμφώνησαν με τους υπό αναφορά κανονισμούς.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή των πιο πάνω κανονισμών, όπως κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

14 Νοεμβρίου 2000

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων