Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000» και «Ο περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, προεδρεύων Γιώργος Λιλλήκας
Παναγιώτης Δημητρίου Ανδρέας Φιλίππου
Δημήτρης Συλλούρης Ανδρούλα Βασιλείου
Καίτη Κληρίδη
Ρίκκος Ερωτοκρίτου Μη μέλη της επιτροπής:
Λία Γεωργιάδη Μάριος Ματσάκης
Κίκης Καζαμίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2000. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και εκπρόσωποι αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Τα πιο πάνω νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός του πρώτου προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για την προστασία του ανταγωνισμού, έτσι ώστε να περιληφθούν σε αυτήν ορισμένες πρόνοιες που στοχεύουν στην ενίσχυση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού και στη βελτίωση της λειτουργίας της, με στόχο να καταστεί αποτελεσματικότερη η εφαρμογή της νομοθεσίας και παράλληλα η Κύπρος να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, με το προτεινόμενο τροποποιητικό νομοσχέδιο προβλέπεται:

  • Η μείωση των μελών της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού από εφτά σε πέντε·
  • η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση του προέδρου με τα θέματα που αφορούν την επιτροπή
  • ο καθορισμός του ασυμβίβαστου της ιδιότητας του προέδρου της επιτροπής με οποιοδήποτε επάγγελμα
  • η δυνατότητα εξέτασης υποθέσεων από υποεπιτροπές της επιτροπής για την αύξηση της αποδοτικότητάς της
  • η απόκτηση από την επιτροπή δικής της υπηρεσίας κατά το πρότυπο της υπηρεσίας του Επιτρόπου Διοικήσεως και
  • η αύξηση των χρηματικών ποινών που επιβάλλονται από την επιτροπή σε περιπτώσεις παραβάσεως του νόμου.

Με το δεύτερο προτεινόμενο νομοσχέδιο σκοπείται η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων, έτσι ώστε να αντικατασταθεί η ερμηνεία του όρου που αφορά την υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, για να συνάδει με την προαναφερθείσα τροποποίηση που προτείνεται να γίνει στον περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις και των δύο υπό συζήτηση νομοσχεδίων, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους.

14 Νοεμβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων