Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Καταβολής Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για Εργασία Ίσης Αξίας (Εξουσίες Επιθεωρητών) Κανονισμοί του 2000»

Παρόντες:

Αβραάμ Αντωνίου, πρόεδρος

Στέλιος Γερασίμου

Αριστοφάνης Γεωργίου

Λία Γεωργιάδη

Γιαννάκης Θωμά

Νίκος Πιττοκοπίτης

Ανδρέας Παρισινός

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιανουαρίου, στις 10 Φεβρουαρίου και στις 19 Οκτωβρίου 2000. Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 9 του περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για Εργασία Ίσης Αξίας Νόμου, σκοπείται η θέσπιση κανονισμών οι οποίοι να ρυθμίζουν τις εξουσίες των επιθεωρητών που προβλέπονται στην ισχύουσα πιο πάνω αναφερόμενη νομοθεσία, με στόχο την καλύτερη δυνατή εφαρμογή της.

Σύμφωνα με τους εκπρόσωπους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι προτεινόμενοι κανονισμοί, οι οποίοι ρυθμίζουν τις εξουσίες των επιθεωρητών, παρ’ όλο που δεν αποτελούν πλήρη εναρμόνιση με την κοινοτική οδηγία 75/117/ΕΟΚ, η οποία αφορά την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών για εργασία ίσης αξίας, εντούτοις ενδυναμώνουν την υποδομή για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν στην επιτροπή ότι για την καλύτερη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, το υπουργείο τους θα καταθέσει σύντομα κανονισμούς στη Βουλή, οι οποίοι να ρυθμίζουν τη σύνθεση και τους όρους εντολής της Τεχνικής Επιτροπής, η οποία θα βοηθά το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών στο έργο του. Όσον αφορά την εναρμόνιση της νομοθεσίας μας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν ότι λόγω της εκτεταμένης νομολογίας που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών για εργασία ίσης αξίας, η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, απαιτείται να γίνει αρκετή εργασία, γι’ αυτό και αποφασίστηκε να υλοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Οι εκπρόσωποι της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών και ανέφεραν ότι με την αναμενόμενη κατάθεση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη Βουλή των κανονισμών οι οποίοι θα προβλέπουν τη σύνθεση και τους όρους εντολής της Τεχνικής Επιτροπής, η οποία θα βοηθά το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών στο έργο του, αναμένεται η καλύτερη εφαρμογή των προνοιών της ισχύουσας νομοθεσίας. Τέλος κάλεσαν το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να τηρήσει τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα σχετικά με την εναρμόνιση της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για Εργασία Ίσης Αξίας (Εξουσίες Επιθεωρητών) Κανονισμοί του 2000».

31η Οκτωβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων