Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000»

Παρόντες:

Νίκος Κατσουρίδης, πρόεδρος

Στάθης Κιττής

Κίκης Γιάγκου

Μάριος Ματσάκης

Γιαννάκης Θωμά

Ανδρέας Φιλίππου

Λευτέρης Χριστοφόρου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2000. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Γραφείου Επάρχου Λευκωσίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών από ενέργειες κατάχρησης εξουσίας των πιστοποιούντων υπαλλήλων και από τυχόν προσπάθεια καταδολίευσης του δημοσίου.

Σύμφωνα με τους εκπρόσωπους του Υπουργείου Εσωτερικών, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Σε περίπτωση που οι πιστοποιούντες υπάλληλοι πιστοποιούν υπογραφές και σφραγίζουν οποιαδήποτε έγγραφα εκτός των καθορισμένων ορίων της περιοχής όπου εκτελούν τα καθήκοντα του αξιώματός τους, τα έγγραφα αυτά να είναι άκυρα?

2. όταν οι πιστοποιούντες υπάλληλοι πιστοποιούν, υπογράφουν και σφραγίζουν έγγραφα που σκοπό έχουν τη μεταβίβαση και εγγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας, η υπογραφή και η σφραγίδα τους να τίθεται στην παρουσία δύο προσώπων που είναι προσωπικά γνωστά τους, τα οποία να προσυπογράφουν τα έγγραφα αυτά ως μάρτυρες?

3. οι πιστοποιούντες υπάλληλοι να μην μπορούν να υπογράφουν, πιστοποιούν και σφραγίζουν οποιαδήποτε έγγραφα που συντάσσονται σε άλλη γλώσσα, εκτός από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας και επίσης να μην μπορούν να πιστοποιούν, υπογράφουν και σφραγίζουν έγγραφα που παρέχουν εταιρικές πληροφορίες εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στον Έφορο Εταιρειών? και

4. αύξηση των ισχυόντων ποινών στις οποίες υπόκεινται οι πιστοποιούντες υπάλληλοι που ενεργούν κατά παράβαση του υπό τροποποίηση νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

27 Οκτωβρίου 2000

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων